Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Tampereen kaupungin ympäristölupahakemus, kiviaineksen murskaus Ojalan kaava-alueella 

TRE:7869/11.01.02/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, p. 050 521 5186, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, p. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa kiviaineksen murskaamiseen Tampereen kaupungissa Ojalan uudella kaava-alueella. Kiviaineksen murskausta ja välivarastointia tehdään tulevan kaava-alueen rakentamiseen liittyen Mossinkaaren eteläpuolisella alueella sekä Mossin puistokadun pohjois- ja eteläpuolella. Murskaus ja välivarastointikäyttöön varattavan korttelialueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin neljä hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan määräajaksi vuoden 2022 loppuun asti. Tampereen kaupunki hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Myönnetään Tampereen kaupungille ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kiven murskaamiseen Ojalan uudella kaava-alueella, hakemuksessa esitetyllä tonttialueella Mossinkaaren eteläpuolisella alueella sekä Mossin puistokadun pohjois- ja eteläpuolella. Lupamääräykset on esitetty liitteenä olevassa lupapäätöksessä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu. Toiminta voidaan aloittaa ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kirsi-Maarit Asplund ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska Asplund on kaupunginhallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Asplund poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Marko Ulvila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Vainiomäki (etunimi.sukunimi(at)tampere.fi), Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi), terveydensuojelu(at)tampere.fi, Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (kirjaamo(at)kangasala.fi), muistutuksen jättäneet, ymparistonsuojelu(at)tampere.fi, Mirkka Anttalainen (etunimi.sukunimi(at)tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
6) kunnan jäsenellä (maa-ainesluvat)

Valitusviranomainen

Valitus tehdään ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus tehdään maa-aineslain mukaisissa asioissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.