Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 1.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 69 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Naistenlahden sataman vesistötäytöstä 

TRE:5187/11.01.02/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. ympäristötarkastaja Hanna Kolari puh. 040 800 4975, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta hakemuksesta (LSSAVI/12677/2020). Lausuntoa pyydetään 9.6.2021 mennessä. Tampereen kaupunki hakee vesilain mukaista lupaa Naistenlahden satamaan tehtävälle vesistötäytölle ja aallonmurtajan leventämiselle. Lisäksi hakija hakee vesilain mukaista valmistelulupaa töiden aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Lupahakemus koskee Tampereella Näsijärvessä Naistenlahden sataman aallonmurtajan laajennusta ja Naistenlahden eteläreunaan tulevaa täyttöä, joka rakennetaan pysyvän ponttiseinän suojassa. Naistenlahti sijaitsee noin 1 km Tampereen keskustasta pohjoiseen. Kohdetta rajaa olemassa oleva aallonmurtaja.

Kohteen lähin katuosoite on Kekkosenkatu. Alue kuuluu Tampereen kaupunginosaan IX. Suunnittelualue sijaitsee kiinteistöllä 837-109-9906-0 ja rajautuu kiinteistöihin 837-109-428-3, 837-109-428-6 ja 837-109-428-5. Alueet omistaa Tampereen kaupunki.

Naistenlahti on toiminut satama-alueena 1800-luvulta lähtien ja on edelleen vilkas veneilysatama. Etelänpuoleisen täytön tarkoituksena on parantaa kulkuyhteyksiä satama-alueen ohi. Täyttö mahdollistaa kävelyreitin Näsijärven rantaa pitkin keskustan ja lännen suunnasta Lapinniemeen, Rauhaniemeen ja edelleen Kaupin laajoille viher- ja virkistysalueille. Rantaa levitetään noin 6 m nykyistä ulommas, jotta rantaan saadaan jalankulkuyhteys. Lännestä Massunlahden puistosta kohti itää levitys tehdään teräsponttiseinällä ja louhetäytöllä sataman veneenlaskuluiskaan saakka. Sataman itäpuolella on yhä täyttämätöntä luonnonkalliorantaa, jota ei täytetä. Tällä osuudella kävely-yhteys rakennetaan kalliota myötäillen puurakenteisena ulokkeena. Naistenlahden eteläosaan suunnitellun täytön kokonaispinta-ala on noin 3600 m2 ja tarvittavan louhetäytön määrä yhteensä noin 9000 m3.

Suunniteltu aallonmurtajan laajennus jatkaa nykyistä etelärannan aallonmurtajan kulmaa noin 7 m koilliseen. Suunnitellun vesistötäytön kokonaispinta-ala on noin 150 m2 ja tarvittavan louhetäytön määrä on noin 2000 m3.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa sekä valmistelulupa muutoksenhausta huolimatta seuraavin huomioin ja ehdoin:

Vesistörakentamisen aikana kiintoaineen ja sameuden leviäminen muualle Näsijärveen on estettävä tiiviin suojaverhon avulla. Suojaverhon toimivuutta on tarkkailtava päivittäin ja mahdolliset puutteet korjattava välittömästi. Suojaverhon poisto tulee tehdä vasta viranomaisen luvalla töiden päätyttyä, kun näytteenotolla on varmistettu verhon sisäpuolisen kiintoaineksen laskeutuminen.

Ympäristönsuojeluyksikön kokemuksen mukaan suojaverhon paikallaan pysymisen kanssa on ollut ongelmia vesirakennuskohteissa. Verho ei ole ollut tiivis ala- ja/tai yläreunasta, jolloin samentuma on päässyt leviämään vesistössä. Suojaverhon tiiveys ja kiinnityksen pitävyys tuleekin varmistaa.

Viranomaistoiminnan takaaminen Naistenlahden satamassa rakennustyön aikana tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa niin, että suojaverhon avaamistarve ja siten samentuman leviämisen mahdollisuus minimoidaan.

Täytöissä tulee käyttää vain vesistötäyttöön soveltuvia kiviaineksia.

Vesistörakentamisen aikana vesinäytteitä tulee ottaa vähintään joka toinen viikko. Näytteenotto on pyrittävä ajoittamaan siten, että työ on käynnissä näytteenoton aikana. Näytteistä on syytä analysoida esitettyjen laatutekijöiden lisäksi myös ainakin sulfaatti, ammoniumtyppi ja nitriitti-nitraattitypen summa. Lisäksi öljyhiilivedyt (C10-C40) ja relevantit metallit on tarkoituksenmukaista analysoida vähintään kerran rakentamisen aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu (https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet), Hanna Kolari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)