Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 16.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto YVA-menettelyn soveltamista koskevassa Tampereen seudullinen raitiotie - hankkeen päätösasiassa 

TRE:3516/11.01.00/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Hannu Niukkanen, puh. 050 595 1101, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta suunnittelevat Tampereen seudullista raitiotie -hanketta kuntiensa alueella. Pirkanmaan ELY-keskus varaa YVA-menettelyn soveltamista koskevassa päätösasiassa viranomaisille YVA-lain 13 §:n mukaan mahdollisuuden esittää näkemyksensä suunniteltavan Tampereen seudullinen raitiotie -hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheen todennäköisistä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista ja ovatko hankkeesta vastaavan esittämät keinot estää merkittäviä haittoja tehokkaita.

Tampereen seudullinen raitiotie -hanke on toimittanut ELY-keskukselle ympäristöselvityksen, jonka tarkoituksena on toimia Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman YVA-tarveharkinnan tausta-aineistona. YVA-tarveharkinnan avulla selvitetään, tarvitaanko yleissuunnitelmassa varsinaista YVA-menettelyä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös YVA-lain soveltamisalasta on oikeusharkintaa, joka perustuu YVA-lakiin. Päätöksen ratkaisun perusteluissa otetaan huomioon YVA-lain 2 § tarkoittamat merkittävät ympäristövaikutukset ja hankkeesta vastaavan YVA-päätösasiassa esittämät mahdollisuudet estää tehokkaasti merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

ELY-keskus selventää lausuntopyyntöä varten, että tässä ei tarkoiteta eri viranomaisten mahdollisuutta ottaa huomioon ympäristövaikutuksia tai haitallisten ympäristövaikutusten huomioon ottamista muun lainsäädännönmukaisissa menettelyissä. Viranomaisen näkemys YVA-päätösasiassa pyydetään toimittamaan viimeistään 16.6.2020 mennessä ELY-keskukseen.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Jaosto katsoo, että raitiotie -hankkeen ELY-keskukselle toimittamassa ympäristöselvityksessä  on tunnistettu ja vertailtu riittävästi hankkeen aiheuttamia vaikutuksia sekä eri linjavaihtoehtoja YVA-asetuksen edellyttämällä tarkkuudella. Vaikutuksien merkittävyyttä ja kohteiden herkkyyttä on arvioitu eri linjavaihtoehdoissa. Selvityksessä on löydetty merkittävimmät vaikutukset ja eri linjauksia on etsitty, jolloin rakentamiselle on löydettävissä ympäristövaikutuksiltaan haitattomin vaihtoehto. Seuraavassa on käyty läpi jaoston käsityksen mukaan hankkeen keskeisimmät ympäristövaikutukset ja niiden estämismahdollisuudet:

Luonto-arvot

Arvioinnin apuna on käytetty aiempia selvityksiä. Lisäksi keväällä 2020 on tehty maastokatselmuksia ainakin liito-oravan ja Viitasammakon osalta. Lepakko-, kasvillisuus- ja sudenkorentoselvityksiä on tarkoitus tehdä vielä kuluvan kesän aikana. Maastokatselmuksien jälkeen arviointi tarkentuu ja linjakohtaisia suunnitelmia tehdään tulosten perusteella. Suunnitelluilla linjavaihtoehdoilla esiintyy myös direktiivilajeja ja vaikutuksia näihin on arvioitu.

Raitiotiellä voi olla vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin ja nämä on suunnitelmissa tunnistettu. Linjavalinnoilla ja raiteiden sijoittamisella voi olla suuri merkitys ekologisten yhteyksien toimivuuteen. Vähiten vaikutuksia syntyy, jos raitiotie tukeutuu olemassa olevan tieverkoston yhteyteen.

Rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla raitiotie mahdollisimman kapealla työalueella sekä istuttamalla lisää puustoa linjauksen läheisyyteen. Suunnitelman mukaan liito-oravan pesäpuihin jätetään 30 metrin suojavyöhyke ja lepakkoalueilla ei suositella yöaikaista valaistusta.

Selvitysraportti alueella mahdollisesti esiintyvistä lahokaviosammalista valmistuu syyskuussa, joten tässä lausunnossa ei ole voitu ottaa kantaa siihen.

Melu, tärinä ja pöly

Arviolta suurimmat melu- ja pölyvaikutukset syntyvät työaikaisista päästöistä. Niiden vaikutuksia on arvioitu ja toimenpiteitä haittojen minimoimiseksi tehdään. Käytön aikaisia päästöjä voidaan hillitä ajonopeutta rajoittamalla ja riittävällä kaarresäteellä sekä kiskojen vaimennuksella. Runkomelualueet on tunnistettu ja niille on kiskovaimennuksia suunniteltu.

Pinta- ja pohjavedet

Suurimmat vaikutukset pinta- ja pohjavesiin muodostuu rakentamisen aikana. Vaikutukset ovat paikallisia eivätkä ne muodostu arvion mukaan merkittäviksi. Vaikutuksia hillitään hyvällä suunnittelulla ja työmaavesien käsittelyllä. Tarvittaessa haetaan vesilain mukainen lupa. Suunnitelman mukaan jokaiselle kohteelle tehdään työselostukset ja työmenetelmien valinnan avulla estetään pohjaveden haitallinen pinnantason lasku.

 

Ympäristö- ja rakennusjaoston näkemyksen mukaan hankkeella ei ole sellaisia merkittäviä välittömiä tai välillisiä ympäristövaikutuksia, että se edellyttäisi varsinaista YVA-menettelyä. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin etsittävä vaihtoehdot, jotka vähiten aiheuttavat ympäristöhaittoja ja tapoja joilla voidaan lieventää mahdollisia haittavaikutuksia. Vaikutuksia voidaan lieventää tai jopa estää ns. kompensaatiomenetelmillä ja hyvällä suunnittelulla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annetaan oheinen lausunto YVA-menettelyn soveltamista koskevassa Tampereen seudullinen raitiotie - hankkeen päätösasiassa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), Hannu Niukkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)