Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 136 Hallintopakkoesitys hulevesien hallinnan muuttamiseksi kiinteistön 837-131-0687-0002 lähiympäristössä  

TRE:4043/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri
  • Koskinen Isto, Tarkastusteknikko

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, maria.akerman@tampere.fi, p. 040 801 6946

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, 040 806 3149

Perustelut

Tampereen kaupungin maankäyttö- ja rakennuslakia valvovalle monijäseniselle toimielimelle on osoitettu hallintopakkoesitys 18.5.2016 asukkaan toimesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen monijäseninen toimielin Tampereen kaupungissa on yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

Asianosainen esittää, että hänen kiinteistönsä 837-131-0687-0002 ympäristön hulevesien hallinnan tilaa tulee välittömästi parantaa. Asianosaisen mukaan asuinalueen katujen kallistukset ja heidän kiinteistöään ympäröivien kiinteistöjen korkeusasemat ovat väärin toteutetut. Lisäksi asianosainen toteaa, että naapurikiinteistöt ovat tehneet kiinteistöillään alueen hulevesien hallintaa heikentäviä toimenpiteitä kuten pihan asfaltointia ja pihakiveyksiä, jotka ovat entisestään voimistaneet hulevesien virtaamista asiasomaisen tontille.

Asianosainen esittää, että tilanteen korjaamiseksi Tampereen kaupungin määräämän hulevesien hallinnasta vastaavan monijäsenisen toimielimen tulee velvoittaa Tampereen kaupunki uhkasakon uhalla noudattamaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 a-luvun hulevesimääräyksiä, erityisesti MRL:n 13. luvun a, b, c, d e,i, j,k ja l säännöksiä. Lisäksi asianosainen esittää, että hulevesiasioista vastaava kunnan määräämä toimielin velvoittaa hallintopakkoa käyttäen Tampereen kaupunkia muuttamaan asuinalueensa asemakaavaa, ja että toimielimen tulee MRL:n 183 §:n perusteella velvoittaa viranomaiset käyttämään tarkastusoikeuttaan alueen kiinteistöjen hulevesien hallinnan tilan korjaamiseksi. Hallintopakkoesitys sisältää yksityiskohtaiset perustelut vaatimuksille.

Alueen hulevesien hallinnan tilanteesta voidaan todeta seuraavaa:

Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä koostuu hulevesiviemäreiden lisäksi avo-ojista, viherpainanteista, rummuista, hulevesikaivoista sekä erilaisista hulevesien hallintaratkaisuista kuten mm. viivytysaltaista, imeytysalueista ja suodatusratkaisuista. Sopivat menetelmät valitaan alueen ominaisuuksien perusteella suunnitteluvaiheessa. Kiinteistö 837-131-0687-0002 sijaitsee alueella, jonka hulevesien hallinta perustuu avo-ojiin ja viherpainanteisiin. Se, että alueella ei ole hulevesiviemäriä, ei tarkoita hulevesijärjestelmän puuttumista, vaan hulevesien hallinta on alueella ratkaistu muulla tavoin.

Hulevesiä koskevia määräyksiä asemakaavoihin on annettu lähinnä 2010 vuodesta alkaen. Tampereen kaupungin alueella on useita vanhoja asemakaavoja, joissa ei ole hulevesiä koskevia määräyksiä. Huleveden hallinnan ratkaisut on tehty tällöin muissa suunnitteluvaiheissa suunnitteluajankohdan käytäntöjen mukaisesti ja toteutettu aikakautensa rakennustapaan perustuen.

Alueelle on tehty katselmus usean toimihenkilön toimesta 6.6.2016. Katselmuksessa on todettu, että kiinteistölle 837-131-0687-0002 ei aiheudu merkittävää haittaa hulevesistä eikä hulevesien hallintaa alueella siten tarvitse akuutisti parantaa. Katselmuksessa todettiin, että sadetapahtumissa tapahtuu maltillista lätäköitymistä asianosaisen kiinteistön ja katualueen rajalla. Kaupungin edustajat ehdottivat asianosaiselle toimenpiteitä vesien tehokkaammaksi ohjaamiseksi kunnan hulevesijärjestelmään. Toimenpiteillä olisi ehkäisty lätäkön syntyminen kiinteistön rajalle. Asianosainen on kieltänyt ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisen, koska hänen mukaansa ehdotetut toimenpiteet sijaitsisivat hänen kiinteistönsä alueella. Asianosaiselle ehdotetut hulevesien hallinnan kehittämistoimenpiteet eivät vaadi asemakaavan muuttamista.

Katselmuksella on ollut läsnä myös rakennusvalvontaviranomainen. Asianosaisen esittämät naapurikiinteistöjen hulevesien hallinnan tilannetta muuttaneet toimenpiteet, kuten asfaltointi tai laatoitus, eivät ole luvanvaraisia toimenpiteitä. Katselmuksen yhteydessä on todettu, että alueella ei aiheudu merkittävää haittaa naapurikiinteistöiltä johtuvista hulevesistä. Katselmuksen perusteella hulevesien hallinnan nykytilanne alueella ei aiheuta haittaa asianosaisen kiinteistön rakenteille tai muutoin merkittävää haittaa. Tarkemmat toimenpide-ehdotukset ja asiasta käyty keskustelu on kirjattu katselmuksesta tehtyyn muistioon.

Katselmuksessa esitettyjen hulevesien hallinnan kehittämistoimenpiteiden suorittamiseen vaikuttaa merkittävästi asianosaisen ja Tampereen kaupungin eriävä näkemys tontin rajojen sijainnista. Kiinteistön rajat on tarkistusmitattu kaupungin toimesta ja todettu asemakaavan mukaisiksi. Katselmuksen aikaan asianosaisella oli vireillä asemakaavamuutoshakemus, johon yhdyskuntalautakunta on sittemmin antanut kielteisen päätöksen 2.5.2017. Asia on ollut valituksenalainen. Korkein hallinto-oikeus päätti ratkaisussaan 14.6.2019, ettei se tutki korvauksen määräämistä eikä kiinteistötoimituksen aloittamista koskevia vaatimuksia. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian ml. vaatimuksen asemakaavatilanteen muuttamisesta ja hylännyt valituksen.

Asianosaisen laatima hallintopakkoesitys on tuotu yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston käsittelyyn asemakaavatilanteen käsittelyn jälkeen, koska hakija esittää hulevesien hallintaan asemakaavamuutoksen vaatimia toimenpiteitä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Naapurikiinteistöjen tai katualueella syntyvät hulevedet eivät aiheuta kiinteistölle 837-131-0687-0002 merkittävää haittaa. Tampereen kaupunki noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia velvoitteita alueella. Uhkasakkoa tai lisävelvoitteita ei aseteta.

Hallintopakkoesitys ei anna aihetta rakennusvalvontaviranomaisen suorittamille tarkastuksille.

Ympäristö- ja rakennusjaostolla ei ole toimivaltaa velvoittaa toimenpiteisiin alueen asemakaavan muuttamiseksi. Alueen hulevesien hallinnan tilanne ei edellytä asemakaavan muuttamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heidi Ruonala, Pekka Heinonen, Kimmo Myllynen, Juha Antila, Pekka Rantanen, Isto Koskinen, Maria Åkerman, Timo Koski, asianosainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.