Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 140 Rakennuslupa (17-1025-R) , Pumppukaivonkatu 10 - oikaisuvaatimus 

TRE:5585/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupa-arkkitehti Kaija Rask, puh. 040 806 2051 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 2.5.2017 myöntänyt luvan poiketa asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta lastenkodin tilojen muuttamiseksi asuintiloiksi osoitteessa Pumppukaivonkatu 10. Rakennustarkastaja on 22.11.2017 myöntänyt rakennusluvan huoltolaitosrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi. Rakennustarkastaja on 21.8.2019 myöntänyt luvan huoltolaitosrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen rakennusaikaiseen muutostyöhön ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Naapurit ovat tehneet jälkimmäisestä luvasta 5.9.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen.  

Oikaisuvaatimuksessa vastustetaan rakennusaikaista muutostyötä ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä. Oikaisuvaatimuksen mukaan rakennuslupahakemuksessa esitetyt muutokset ja erityisesti yhden kerroksen visuaalisesti tökerö ja massoittelultaan heikkoa suunnittelua osoittava ja lähtökohdiltaan maksimaalista taloudellista etua tavoitteleva lisärakentaminen noin kahden metrin etäisyydelle asemakaavassa erittäin arvokkaaksi todetusta oikaisuvaatimuksen tekijöiden hallitsemasta pihapiiristä eivät täytä asemakaavan yleisvelvoitetta muutosten ja laajennusten huolellisesta sovittamisesta osaksi kulttuuriympäristöä.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että suunnitelma, jolle lupa on myönnetty on asemakaavan ja hankkeelle myönnetyn poikkeamispäätöksen mukainen. Kaupunkikuva-arkkitehti on antanut puoltavan lausunnon rakennuksen ympäristöön soveltuvuudesta. Rakennus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n mukaiset edellytykset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan soveltuvuudesta sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. 

Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen ottamalla ullakko- ja kellaritiloja asuintiloiksi on maankäyttö- ja rakennuslain 115 § 3 momentin mukaista.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi esitetty, että kiinteistöllä olisi jo aloitettu luvanvaraisia purku- ja rakennustöitä sekä tiedusteltu, miksi rakennuslupahakemusta koskevassa ilmoituksessa ei ole käytetty rakennusluokitusta 1994. Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijät tiedustelevat, koska alkuperäinen hakemus on saapunut rakennusvalvontaan. 

Tältä osin todetaan, että rakennusvalvonnalla ei ole tietoa luvatta, että kiinteistöllä olisi aloitettu luvanvaraisia töitä.  Hakemus rakennusaikaisesta muutoksesta on saapunut rakennusvalvontaan 12.2.2019. Rakennusluokitus on alkuperäisen luvan mukainen. Rakennusluvassa 22.11.2017 on myönnetty lupa käyttötarkoituksen muutokselle huoltolaitosrakennuksesta asuinrakennukseksi. Lupapäätöksissä on käytetty voimassaolevaa rakennusluokitusta.

Rakennustarkastaja ei ole lupaa myöntäessään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Heidi Ruonala, Kaija Rask

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.