Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 135 Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ympäristöluvan muutoshakemus sekä hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, betonin ja tiilen käsittely ja välivarastointi Lielahden entisellä tehdasalueella 

TRE:3723/11.01.02/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, p. 040 8063 448, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 8063 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Betoni- ja tiilijätteen murskauksella on voimassa oleva ympäristölupa. Muutoshakemuksessa haetaan lupaa murskata alueella jo varastossa olevaa ja Sulkavuoren louhinnasta syntyvää kiviainesta. Toiminta täyttää oheisen lupapäätöksen lupamääräyksin nk. Muraus-asetuksen vaatimukset ja lupa voidaan myöntää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Tampereen kaupungin kiinteistötoimen hakemuksesta toiminnalle myönnettyä ympäristölupaa muutetaan  ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesti korvaamalla voimassa ollut ympäristölupa liitteenä olevalla ympäristölupapäätöksellä lupamääräyksineen. Hiedanrannan toiminta-alueella voidaan betoni- ja tiilijätteen lisäksi murskata kiviainesta vuoden 2025 loppuun. Toiminta-ajat säilyvät ennallaan.

Päätös

Tampereen kaupungin kiinteistötoimen hakemuksesta toiminnalle myönnettyä ympäristölupaa muutetaan  ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesti korvaamalla voimassa ollut ympäristölupa liitteenä olevalla ympäristölupapäätöksellä lupamääräyksineen. Hiedanrannan toiminta-alueella voidaan betoni- ja tiilijätteen lisäksi murskata kiviainesta vuoden 2025 loppuun. Toiminta-ajat säilyvät ennallaan. Lisäksi hakijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan ponnen:

"Lisäksi hakijalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

 

Tiedoksi

Tampereen kaupunki kiinteistötoimi (katariina.rauhala@tampere.fi),Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), Pirkanmaan aluepelastuslaitos, Pirkanmaan maakuntamuseo (pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi), Tampereen kaupunki kaavoitus (kapakaava@tampere.fi), Tampereen kaupunki terveydensuojelu (terveydensuojelu@tampere.fi), Kuusela Karri (etunimi.sukunimi@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimit-taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.