Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 29 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien piha-alueen siistimistä, Atanväylä 1  

TRE:1195/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840, etunimi.sukunimi@tampere.fi, lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusinsinöörin lausunnossa 9.5.2018 todetaan, että kiinteistölle Atanväylä 1 on varastoitu ajoneuvoja ja muuta tavaraa. Kiinteistön haltijaa oli 7.6.2017 kehotettu siistimään kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä käytöstä poistetut ajoneuvot sekä muu tavara. Toimenpide tuli tehdä 31.8.2017 mennessä. Kehotusta ei oltu noudatettu. Kiinteistönhaltijalle on toimitettu 7.6.2018 päivätty selvityspyyntö, jossa on todettu, että ympäristö- ja rakennusjaostolle tullaan esittämään, että se velvoittaisi kiinteistön haltijan mahdollisen laiminlyönnin varalta viidensadan (500) euron sakon uhalla suorittamaan kehotuksessa mainitut toimenpiteet. Kiinteistön haltija ei ole antanut pyydettyä selvitystä.

Tarkastuksessa 1.2.2019 todettiin, ettei kiinteistöltä ole poistettu kehotuksessa mainittuja ajoneuvoja ja muuta tavaraa.

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että ajoneuvot ja muu tavara määrätään poistettavaksi mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan viidensadan (500) euron sakon uhalla 31.3.2019 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistön haltija velvoitetaan siistimään kiinteistön 837-31-6836-1 piha-alue poistamalla sieltä ajoneuvot sekä muu asuinrakennusten korttelialueelle kuulumaton tavara 31.3.2019 mennessä tämän velvoitteen mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan viidensadan (500) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Atanväylä 1, Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.