Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 27 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 

TRE:731/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Tiina Ryyppö, puh. 040 806 2138, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 § mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai muista tässä pykälässä mainituista valvontatoimista.Vastaava säännös on myös jätelain  (646/2011) 144 §:ssä, vesilain (587/2011) 18 luku 12 §:ssä ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 13 luku 1 §:ssä. Maa-aineslain (555/1981) 23 § 1 momentin mukaan maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta.

Tampereen kaupungin taloussäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta tehtäväalueensa osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 31.5.2000 § 127 ja ympäristönsuojeluviranomainen on tarkistanut taksaa viimeksi 9.5.2017 § 66.

Ympäristönsuojeluvaranomaisen taksaa on tarpeen tarkistaa, sillä 1.2.2019 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen myötä osa aiemmin luvanvaraisista toiminnoista on siirtynyt uuteen yleiseen ilmoitusmenettelyyn tai rekisteröintimenettelyyn. Taksaan on lisäksi tehty muita lainsäädännön muutoksista johtuvia tarkastuksia. Maksuihin esitetään samalla noin 5 % korotusta.

Taksan esitetään tulevan voimaan 1.3.2019.

Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi 1.3.2019 alkaen on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyy liitteenä oleva Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja samalla kumoaa aiemman, 9.5.2017 § 66 hyväksytyn taksan.

Uusi taksa tulee voimaan 1.3.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harri Willberg, Tiina Ryyppö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.