Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 72 LISÄPYKÄLÄ: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 (lisäpykälä) 

TRE:881/10.03.00/2024

Valmistelija

 • Jalo Tarja, Taloussihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussihteeri Tarja Jalo, p. 040 801 6311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on 29.11.2022 päättänyt yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet, jotka täydentävät kaupunginhallituksen 19.9.2022 hyväksymiä Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivuu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Kunnossapidolla tarkoitetaan tienpidon toimia, joilla varmistetaan yksityistien päivittäinen liikennöitävyys ja liikkumisen turvallisuus. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat (yleiset) kriteerit:

 • tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta
 • yksityistien pituudesta vähintään yhden (1) kilometrin on sijaittava Tampereen kaupungin alueella
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset yksityistielain (560/2018) edellyttämällä tavalla.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten (yleisistä) kriteereistä, mikäli kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä esittää perustelut, joiden pohjalta esittää kohteen täyttävän myöntämisperusteiden mukaiset poikkeuskriteerit.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Määräpäivään 26.4.2024 mennessä saapui yhteensä 72 yksityisten teiden kunnossapidon avustushakemusta.  Kaupungin saamien tietojen perusteella 70 yksityistietä täyttää asetetut (yleiset) kriteerit.

Kaksi tiekuntaa eivät kaikilta - alla mainituilta - osin täytä edellä mainittuja yleisiä kriteereitä.

 • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta
  • Kintulammentie ei täytä kyseistä kriteeriä
 • Yksityistien pituus on vähintään yksi (1) kilometri
  • Värmäläntie ei täytä kyseistä kriteeriä.

Vuonna 2024 kaksi (2) edellä mainittua tiekuntaa haki kunnossapitoavustusta myöntämisperusteiden mukaisiin poikkeuskriteereihin perustuen. Yhteiskunnallisella merkittävyydellä ja yleisellä edulla tarkoitetaan muun muassa, että tieosuudella voidaan todentaa olevan merkittävässä määrin yleistä läpikulkuliikennettä ja tieosuus kytkeytyy kiinteästi yleiseen tieverkostoon.

Tampereen kaupungin suorittaman arvioinnin perusteella hakijat (Värmäläntie ja Kintulammentie) täyttävät poikkeuskriteerit. Värmäläntie kulkee Kaitavedentien (yleinen tie) rinnalla. Kaitavedentiellä on ajoradasta erotettu kevyen liikenteen yhteys, joka katkeaa Värmäläntien kohdalla ja kevyt liikenne ohjautuu luontevasti Värmäläntielle. Värmäläntie palvelee erityisesti jalankulku- ja polkupyöräliikennettä ja on yleisen edun (mm. liikenneturvallisuus) mukaista, että kevyt liikenne ei kulje Kaitavedentien piennarosuudella. Kintulammentiellä on liikenne vilkastunut merkittävästi, sillä tien vaikutuspiirissä sijaitsee suosittu retkeily- ja luonnonsuojelualue.

Tampereen kaupungin avustusta saa vain Tampereen kaupungin alueella olevalle yksityistien osalle.

 • Paalijärven yksityistiestä 9,6/18,6 km sijaitsee Tampereen puolella ja 9/18,6 km sijaitsee Kangasalan puolella

Pappilan yksityistie on saanut avustusennakkoa vuonna 2018, jonka jälkeen kyseinen tiekunta ei ole hakenut kunnossapitoavustusta ennen kuluvaa vuotta. Vuoden 2024 hakemuksen liitteenä kyseinen tiekunta on toimittanut asianmukaiset selvitykset vuonna 2018 toteutuneista kunnossapitokustannuksista. Ilvesjoen yksityistie on saanut avustusennakkoa vuonna 2022, jonka jälkeen tiekunta ei ole hakenut kunnossapitoavustusta ennen kuluvaa vuotta. Vuoden 2024 hakemuksen liitteenä kyseinen tiekunta on toimittanut asianmukaiset selvitykset vuonna 2022 toteutuneista kunnossapitokustannuksista. Kiukkaanniemen yksityistie on saanut avustusennakkoa vuonna 2020, jonka jälkeen kyseinen tiekunta ei ole hakenut kunnossapitoavustusta ennen kuluvaa vuotta. Vuonna 2024 tiekunta on toimittanut hakemuksen liitteenä asianmukaiset selvitykset vuonna 2020 toteutuneista kunnossapitokustannuksista.  Avustusten myöntämisperusteiden mukaisesti avustusennakkoa suoritettaessa huomioidaan osapuolten aiempi tilisuhde (tasauslaskutus).

Kaupungin vuoden 2024 budjettiin on yksityisteiden avustamiseen varattu 220 000 euroa. Vuoden 2023 lopullisen kunnossapitoavustuksen ja kyseisenä vuonna maksetun ennakon erotus huomioidaan päätettäessä vuoden 2024 kunnossapitoavustuksia. Lisäksi päätettäessä kunnossapitoavustuksia huomioidaan määrärahasta yksityisteiden peruskorjauksiin myönnetty avustussumma. Vuotuiset kunnossapitoavustukset tiekunnille jaetaan käyttäen budjetin (määräraha) sallimaa suurinta tasaprosenttia.

Avustusprosentiksi vuonna 2024 esitetään 36 % (Vuosi 2023: 40 %), minkä myötä maksettavien avustusten määräksi muodostuu yhteensä 223 269,00 euroa, josta vuoden 2023 tasausta on 10 185,00 euroa. Alle 100 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta eikä tasaustilanteessa peritä takaisin.

Päätöksen liitteessä luetellaan kunnossapitoavustuksen saajat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Värmäläntie ja Kintulammentie täyttävät erityistilanteen kriteerit ja myös niille myönnetään vuonna 2024 yksityisteiden kunnossapitoavustusta.

Avustusta myönnetään yhteensä seitsemällekymmenellekahdelle (72) liitteessä mainitulle hakijalle.

Yksityisteiden kunnossapidon avustusprosentti vuonna 2024 on 36 %.

Avustukset (avustusennakot) maksetaan huomioiden tilisuhteiden tasaus yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta tililtä 472000, verkolta 4013247 ja vaiheelta 4160.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Milko Tietäväinen ja Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.