Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 68 Päätös maa-aineslupahakemuksesta sekä toiminnan aloittamisluvasta, Interrock Oy 

TRE:4530/10.00.03/2023

Valmistelija

  • Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352, etunimi.lh.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Interrock Oy hakee kymmenen vuoden määräaikaista maa-aineslupaa 150 000 kiintokuutiometrin (k-m3) kiviainesmäärän ottamiseen noin 2,8 hehtaarin alueelta. Toiminta sijaitsee Tampereen Velaatan kaupunginosassa Kapeessa kiinteistöllä (837-713-1-322 Jaakkola) osoitteessa Kankuntie 35. Hakemus koskee olemassa olevaa louhimotoimintaa.

Lisäksi hakija hakee toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

1. Myönnetään Interrock Oy:lle päätösliitteen mukaisesti kymmenen vuoden määräaikainen maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa maa-aineksen ottamiseen kiinteistölle 837-713-1-322 (Jaakkola). Toiminnassa on noudatettava lupahakemuksessa ja vastineessa esitettyä, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

2. Määrätään, että tämän lupapäätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Marko Ulvila ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Pentti Hupanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Marko Ulvila teki seuraavan muutosehdotuksen: Ehdotan, että Jaakkolan kiinteistön maa-ainesten ottolupa myönnetään päättymään samaan ajankohtaan, kuin samalla ympäristöluvalla ja samassa kokonaisuudessa olevan Metsärinteen kiinteistön lupa, eli 4.5.2030 asti. Näin toiminnallisesti yhtä ja samaa maa-aineisten ottoa voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena, mikäli maa-aineksen otolle haetaan kyseisessä paikassa jatkoa vuoden 2030 jälkeen.

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Ympäristötarkastajat Sari Sassi ja Tiina Nieminen poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Interrock Oy, Tampereen kaupungin yleiskaavoitus, Tampereen kaupungin terveydensuojelu, Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Pirkanmaan pelastuslaitos, Tiina Ryyppö, Tiina Nieminen, muistuttajat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
6) kunnan jäsenellä (maa-ainesluvat)

Valitusviranomainen

Valitus tehdään ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus tehdään maa-aineslain mukaisissa asioissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.