Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 66 Yksityisteiden peruskorjausavustukset vuodelle 2024 

TRE:207/10.03.00/2023

Valmistelija

  • Jalo Tarja, Taloussihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, p. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi, Taloussihteeri Tarja Jalo,​ p. 040 801 6311,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaosto on päättänyt Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet 29.11.2022.

Yksityisteiden peruskorjausavustuksia myönnetään toimintaan, joilla säilytetään tien käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto. Peruskorjauksilla tavoitellaan tien alkuperäistä laatua. Peruskorjauksilla voidaan tehdä myös liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä parantavia pienehköjä parannustöitä. Tiekunnat voivat hakea peruskorjausavustuksia teille,​ jotka täyttävät seuraavat Tampereen kaupungin asettamat kriteerit:

  • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
  • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta
  • Yksityistien pituudesta vähintään yhden (1) kilometrin on sijaittava Tampereen kaupungin alueella.

Lisäksi yksityistielain mukaan edellytyksenä kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset valtion tietojärjestelmissä.

Peruskorjauksen kohdistuessa siltahankkeeseen kaupungin myöntämän avustuksen määrä on enintään 5 % hankkeen kustannusarviosta. Muissa peruskorjaushankkeissa kuin siltahankkeissa kaupungin myöntämän avustuksen määrä on enintään 10 % hankkeen kustannusarviosta.

Määräaikaan mennessä 29.9.2023 saapui yksi (1) hakemus (Haikanlahden yksityistie).

Haikanlahden yksityistien hakemus täyttää asetetut kriteerit. Tien perusparantamisen kustannusarvio on 57 475,86 euroa. Tiekunta anoi kaupungilta 20 % / 11 495,17 euron suuruista avustusta. Hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen osuus on 70 % (enintään 40 233 euroa).

Esitetään, että Tampereen kaupungin peruskorjausavustusta myönnetään Haikanlahden yksityistien tien perusparantamiseen. Perusparantamiseen esitetään 7 % suuruista peruskorjausavustusta hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 4 023,31 euroa. Huomion arvoista on, että kaupungin myöntämän peruskorjausavustuksen enimmäismäärä on kaupungin myöntämisperusteiden mukaan enintään 10 %. Esitettävä avustus noudattaa suuruudeltaan kaupungin viime vuosien linjaa.

.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yksityisteiden peruskorjausavustusprosentti vuonna 2024 on hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista 7 %.

Peruskorjausavustus myönnetään Haikanlahden yksityistielle. Avustuksen suuruun on enintään 4 023,31 euroa. Aiheutuneet kustannukset on todennettava tosittein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Milko Tietäväinen, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.