Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 51 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien julkisivun kunnostamista ja ympäristön siistimistä, Kämmenniemi 

TRE:2839/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuksessa 22.3.2019 havaittiin, että kiinteistöllä Niemisennokantie 42 sijaitsevan rakennuksen julkisivut ovat epäsiistit. Kiinteistön haltijaa on kehotettu 29.3.2019 kunnostamaan rakennuksen julkisivut ja siistimään ympäristö määräaikaan mennessä niin, että terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset täyttyvät. Toimenpiteet tuli tehdä 31.5.2020 mennessä.

Ympäristö- ja rakennusjaoston kevätkatselmuksessa 12.6.2020 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Kiinteistön haltija on toimittanut rakennusvalvontaan vastineen 20.9.2020, jossa todetaan, että kiinteistön haltija on toteuttanut kehotuksessa mainitut toimenpiteet. Tarkastuksessa 23.2.2021 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu riittävästi. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen julkisivusta on siistitty graffiti pois, mutta rakennuksen julkisivuja ei ole kunnostettu. Kiinteistön haltijalle on varattu mahdollisuus täydentää vastinettaan 13.4.2021 mennessä. Haltija ei ole antanut uutta vastinetta.

Edellä mainitun perusteella ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että kiinteistön haltija velvoitetaan kunnostamaan rakennuksen julkisivut ja siistimään sen ympäristö 30.6.2021 mennessä määräyksen tehosteeksi asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Kiinteistön 837-708-10-1 Niemisennokantie 42 haltija velvoitetaan kunnostamaan rakennuksen julkisivut sekä siistimään ympäristö 30.6.2021 mennessä tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Kari Lindbom kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Pohjaesitys= JAA, Asian jättäminen pöydälle= EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 7-2. 

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 78%

    Ulla Kampman, Reeta Ahonen, Ilpo Sirniö, Suvi Mäkeläinen, Erik Lydén, Sonja Harmaala, Antti Salonen

  • Ei 2 kpl 22%

    Matti Höyssä, Kari Lindbom

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksin, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.