Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 52 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta, Ikuri 

TRE:2386/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupainsinööri Virva Järvinen, puh. 041 730 2222 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lupainsinööri on 10.3.2021 myöntänyt toimenpideluvan terasille rakennettavalle valokatokselle, joka aidataan 1.8 metriä korkealla aidalla. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että lupaa myönnettäessä on tapahtunut menettelyvirhe, kun toinen naapuri on jätetty huomioimatta toimenpideluvan käsittelyssä. Oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan, että naapuria kuultaessa hanketta tullaan vastustamaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa lisäksi paloturvallisuuteen, siihen, ettei rakennelma sovi maisemaan tai rakennukseen sekä hakemuksen virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin. 

Naapurikuulemisen osalta lupakäsittelijä on arvioinut, että kysymys on vähäisestä hankkeesta eikä kaikkien naapurien kuulemiseen ole maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n nojalla ollut tarvetta. 

Todetaan kuitenkin, että oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo ilmoittaneensa hakijalle, ettei tue hakemusta. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo lähettäneensä rakennusvalvontaan sähköpostin 26.11.2020, jossa on todennut, ettei ole allekirjoittanut lupahakemusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on siis ollut tietoinen hakemuksesta ja tämän perusteella myös ilmoittanut kantansa rakennusvalvontaan. Naapuria on siten tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä, että kuultavat allekirjoittavat kuulemisasiakirjan, vaan että naapureita tiedotetaan hakemuksesta.

Rakennelman ulkonäön osalta todetaan, että kysymys on melko vähäisestä, pihan puolelle sijoittuvasta rakentamisesta, jolla ei ole kaupunkikuvallista merkitystä. Lupahakemuksen liitteenä toimitetut suunnitelmat ovat hankkeen vähäisyys huomioiden olleet riittäviä.

Päätös ei ole syntynyt väärässä järjestyksessä eikä ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Virva Järvinen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.