Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 20.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Valitus tonttijakoa koskevasta laskusta 

TRE:2745/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Maanmittausinsinööri Antti Alarotu, puh. 040 776 4970 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen hakija on tehnyt valituksen koskien kaavan yhteydessä tehtyä tonttijakoa. Tonttijako on tehty 9.10.2018, mutta lasku siitä on toimitettu hakijalle vasta 13.1.2021. Valitus tutkitaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisena perustevalituksena. Lain 10 §:n mukaan perustevalitus tehdään samalle viranomaiselle kuin säännönmukainen valitus. Koska tonttijaosta tehtävän oikaisuvaatimyksen käsittelisi ympäristö- ja rakennusjaosto, myös perustevalitus kuuluu ympäristö- ja rakennusjaoston päätettäväksi. 

Valituksessa katsotaan muun ohella, että kaavamuutoksen hakijoilla on ollut oikeus luottaa, että aiempi lasku on ollut oikea, koska erittely ei avaa laskun yksityiskohtia tarpeeksi muiden johtopäätösten tekemiseksi, rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksat ovat epämääräiset ja epäselvät sekä mahdollistavat monenlaiset tulkinnat eikä kaupunki ole kohtuullisessa ajassa tehnyt laskuun muutoksia. Valituksessa vedotaan myös laskun aiheuttamiin kustannuksiin sekä siihen, että kapunki on toiminut luottamuksensuojaperiaatteen vastaisesti.

Valituksen johdosta todetaan, että tonttijaot 9024 ja 9025 (koskien tontteja 5754-14 ja -15 sekä 5671-18, -19, -20 ja -21) on laadittu asemakaavan 8683 yhteydessä. Vuoden 2018 käytännön mukaisesti asemakaavan laadinnasta ja samaan aikaan laaditusta tonttijaosta laskuttaminen tapahtui asemakaavayksikön toimesta. Tarkoituksena tässä on ollut laskuttaa asiakasta yhdellä kootulla laskulla. Tonttijakojen 9024 ja 9025 osalta lasku ei kuitenkaan ole lähtenyt asiakkaalle, vaan asiakas on saanut laskun pelkästään asemakaavan laatimisen kustannuksista. Asemakaavan kokonaiskustannukset ovat olleet 9365,6 euroa, mikä on asiakkaalta laskutettu 28.12.2018. Tonttijaon 9024 kustannukset olivat 1250 euroa ja tonttijaon 9025 kustannukset olivat 850 euroa eli yhteensä 2100 euroa, mikä ei ole sisältynyt laskutettuihin asemakaavan laatimisen kustannuksiin. 

Maksut ovat muodostuneet rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksan mukaan seuraavasti:

Tonttijaon laatiminen tai muuttaminen, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia

perusmaksu asemakaavan yhteydessä 850 euroa

sekä jokaista lisätonttia kohti 200 euroa

Näin ollen:

Tonttijako 9024: 4 tonttia = 850 + 200 + 200

Tonttijako 9025: 2 tonttia = 850

Yhteensä 2100 euroa.

 

On valitettavaa, että tonttijakojen osalta laskutus on jäänyt tekemättä ja asiakkaalle on perustellusti jäänyt se käsitys, että kaikki asemakaavamuutoksesta aiheutuvat maksut on laskutettu. Yhdenvertaisuusperiaate kuitenkin edellyttää, että kaikista toimenpiteistä aihetuvat taksan mukaiset maksut laskutetaan. Maksut eivät ole vanhentuneet. Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään valituksen hylkäämistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valitus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valituksen tekijä, Antti Alarotu

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.