Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.12.2021

§ 181 Selvitys ilmanlaatuasetuksessa kuvattujen toimien toteuttamismahdollisuuksista ja niiden kustannusvaikutuksista  

TRE:6043/11.01.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi kokouksessaan 1.12.2020 § 152 sopimuksen ilmanlaadun yhteistarkkailusta vuosille 2021 - 2025 sekä sen liitteenä olleen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelman alustavine budjetteineen. Päätökseensä jaosto liitti ponnen, jonka mukaan tarkkailusuunnitelmaa tulee täydentää valtioneuvoston asetuksen ilmanlaadusta 79/2017 (ilmanlaatuasetus) liitteen 12 kohdan II "Ilmansuojelusuunnitelmaa täydentävät tiedot" mukaisten toimien toteuttamismahdollisuuksien selvittämisellä siten, että selvityksen kustannukset jyvitetään kaupungin maksuosuuteen.

Ilmansuojelusuunnitelmasta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 145 §:ssä. Sen mukaisesti kunnan on laadittava keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma, jos ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmansuojelusuunnitelman sisällöstä. YSL:n 145 §:n mukaisen  ilmansuojelusuunnitelman laatimiseen Tampereella ei ole tarvetta, koska ilmanlaadulle annetut raja-arvot eivät ole Tampereella ylittyneet eivätkä ne ole nykytilanteessa vaarassakaan ylittyä. Toisaalta on tärkeää tarkastella vaihtoehtoja, joilla ilman epäpuhtauksien päästöjä ja pitoisuuksia saadaan laskettua verrattain väljän EU-lainsäädännön vaatimaa tasoa alemmas. Tälle tarkastelulle erinomaisen pohjan antavat ilmanlaatuasetuksen liitteen 12 kohdassa II kuvatut toimet, joiden toteuttamista ilmansuojelusuunnitelman täydentämiseksi voidaan harkita paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla.

Merkittävää taustamateraalia antaa myös Ympäristöministeriön kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030, joka on EU-direktiiviin perustuva valtion ohjelma. Siinä esitetään Suomen ilmansuojelun nykytila (päästöt, ilmanlaatu, vaikutukset) sekä arvio päästöistä, vaikutuksista ja tarvittavista toimista vuoteen 2030. Se asettaa useille julkisille toimijoille ohjeita ja tavoitteita, joiden pohjalta ilmanlaatua voidaan edelleen parantaa ja altistumista vähentää. Nämä toimet koskevat erityisesti taajamien hengityskorkeuden päästölähteitä (puun pienpoltto ja katupöly, pakokaasut) ja toisaalta ilmanlaatuun vaikuttavia muiden sektorien toimia. Ohjelmassa todetaan liittyen kunnan ilmanlaatuun vaikuttavien päätösten osalta mm. seuraavaa: ”Kaikkien edellä tarkoitettujen päätösten tueksi tarvitaan laaja-alaista toimialojen välisenä yhteistyönä tehtävää vaikutusten ennakkoarviointia, jotta myös vaikutukset ilmanlaatuun ja terveyteen tulevat huomioiduksi”. Tampereella tällaistä kattavaa ennakkoarviointia ei ole ilmanlaadun osalta ohjelman ja asetuksen tarkoittamalla tavalla vielä tehty.

Selvityksessä arvioidaan eri ilmanlaadun parantamiseen pyrkivien toimenpiteiden hyödyt ja kustannukset. Varsinaisten linjausten asettaminen ja erilaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen on aina erillinen päätös, mutta se vaatii taustakseen riittävää tietoa. Esimerkiksi Helsingissä on tehty ilmanlaatuasetuksen mukainen selvitys, jonka pohjalta toimenpiteet on valittu. Jo yksin kaupungin nopea kasvu ja rooli maan kakkoskaupunkina puhuu sen puolesta, että ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden kehittämisen näkökulmasta vastaava selvitys olisi järkevää laatia myös Tampereella.

Itsenäinen selvitys tuottaa objektiivista tietoa päätöksenteon ja virkatyön tueksi sekä helpottaa myös tavoitteiden ja toimenpiteiden harmonisointia kaupungin eri toimintayksiköiden välillä. Mahdollisten toimenpiteiden kirjo on varsin laaja, mutta tutkimusten mukaan keskeisiä pienhiukkaslähteitä kaupunkialueilla ovat heti kaukokulkeuman jälkeen katupöly sekä puun pienpoltto. Selvitys antaa mahdollisuuksia tunnistaa ja parantaa toimintamalleja, joilla esimerkiksi näiden haittoja voitaisiin vähentää. Selvitys palvelee myös kansalaisille suunnattua tiedottamista ja valistusta, jolla on suuri merkitys ilmansuojelun toteuttamisessa. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksessaan 1.12.2020 § 152 hyväksymän ilmanlaadun tarkkailusuunnitelman täydennykseksi laaditaan selvitys, jonka tavoitteena on sekä tuottaa tietoa että arvioida valtioneuvoston asetuksen ilmanlaadusta 79/2017 liitteen 12 kohdassa II kuvattujen toimien toteuttamismahdollisuuksia ja niiden kustannusvaikutuksia Tampereella. Selvitys toteutetaan vuoden 2021 aikana ja sen kustannukset jyvitetään kaupungin maksuosuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Ari Elsilä, puh. 050 5215 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti kokouksessaan 15.12.2020 (162§), että jaoston Tampereen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelmaan liittyen laaditaan selvitys, jonka tavoitteena on sekä tuottaa tietoa että arvioida Valtioneuvoston asetuksen 79/2017 (Ilmanlaatuasetus) liitteessä 12/2 kuvattujen toimien toteuttamismahdollisuuksia ja niiden kustannusvaikutuksia Tampereella. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Tampereen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelmaan liittyvä selvitys hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ari Elsilä oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Ari Elsilä, Kari Kankaala, Mikko Nurminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.