Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 64 Oikaisuvaatimus maisematyöluvasta, Makkarajärvenkatu 39 

TRE:2460/10.03.01/2022

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupa-arkkitehti Minna Järvinen, puh. 040 806 2441 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lupa-arkkitehti on päätöksellään 16.2.2022 myöntänyt maisematyöluvan maisemaa muuttavaan puiden kaatamiseen osoitteessa Makkarajärventie 39. Päätöksen lisäselvityksessä on mainittu, että kysymys on nuoren metsän harvennuksesta poimintahakkuutyyppisesti. Lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 18.2.2022. Koska päätökseen on annettu virheellinen muutoksenhakuohjaus, päätös on julkipantu uudelleen 9.3.2022. ja päätösote on toimitettu Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:lle. Päätöksestä on tehty 24.3.2022 päivätty oikaisuvaatimus. 

Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa on katsottu rakennusvalvonnan tulkinneen väärin maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ää, todetaan, että lainkohdan 1 momentin mukaan rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 130 §:n 2 momentin mukaan tämän luvun säännökset rakennuslupamenettelystä koskevat soveltuvin osin myös toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupamenettelyä.

Edellä mainitun perusteella, koska yhdistys ei ole lainkohdassa tarkoitettu naapuri, ei sitä ole ollut velvollisuutta kuulla hakemuksen johdosta.

Yhdistyksellä on kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 2 momentin perusteellla valitusoikeus maisematyöluvasta. Niin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, päätökseen on ensin annettu virheellinen muutoksenhaun ohjaus. Virhe on korjattu julkipanemalla päätös uudelleen, jolloin yhdistyksellä on ollut mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Virhe on yksittäinen. 

Maisetyöluvan hakijana on Tampereen kaupunki. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka on antanut seuraavan vastineen valituksen johdosta:

"Tampereen kaupunki on hakenut maisematyölupaa metsänhoidon toimenpiteille Hervantajärven asemakaavan tonttialueen reunametsään yhteensä 2,8 hehtaarin laajuiselle alueelle. Toimenpiteiden tavoitteena on mm. ylläpitää puuston elinvoimaisuutta, ja samalla luoda tilaa uusien taimien syntymiselle, mikä lisää puuston kerroksellisuutta ja myös suojavaikutuksia. Toimenpidealueelle jätetään käsittelemättömiä säästöpuuryhmiä, ja tehdään mm. tekopökkelöitä lisäämään alueen lahopuun määrää.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry esittää 24.3.2022 oikaisuvaatimuksessaan maisematyölupaan LP 837-2021-05305, että harvennuksilla vaikeutetaan Hervantajärven asemakaavan suojaviheralueiksi ja viheralueiksi merkittyjen alueiden käyttöä.

Toimenpidealueesta noin 1,7 hehtaaria on merkitty asemakaavassa lähivirkistysalueeksi sekä noin 1,1 hehtaaria on merkitty asemakaavassa lähivirkistysalueeksi tai suojaviheralueeksi, jotka ovat tärkeitä liito-oravan kulkuyhteytenä säilytettäviä ja kehitettäviä alueen osia. Näillä alueen osilla asemakaava määrää lisäksi, että liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien säilyttämiseksi alueelle tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan, kooltaan ja tiheydeltään liito-oravalle suotuisaa puustoa. Maisematyölupahakemuksen mukaisissa toimenpiteissä puusto tulee säilymään riittävän tiheänä ja siinä tulee säilymään myös sellaista puustorakenteen vaihtelua, että puusto toimii jatkossakin liito-oravan kulkuyhteytenä. Osa kulkuyhteydestä jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle.

Luonnonsuojelualueen läheisyydessä lupaa haetaan reunametsän hoitoon noin 10-30 metrin etäisyydelle tontin reunasta. Toimenpidealueen ja suojelualueen väliin on rajattu vyöhyke, jossa ei tehdä toimenpiteitä. Tonttien läheisyydessä on tarve käsitellä puustoa turvallisuuden varmistamiseksi sekä puuston elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi, koska uuden metsänreunan puut ovat osittain heikentyneitä ja joitakin runkoja on kaatunut maahan ja osa on jäänyt konkeloon.

Toimenpidealueella oleva retkeilyreitti otetaan huomioon puuston käsittelyssä, ja se säilyy maastossa ennallaan mm. leveydeltään. Toimenpiteet eivät vaikeuta retkeilyreitin käyttöä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedossa olevien luontoarvojen tai virkistyskäytön näkökulmasta ehdotetut metsänhoidon toimenpiteet uuden tonttialueen reunametsissä eivät vaikeuta alueiden käyttöä asemakaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi, että maisematyölupahakemuksessa on virheitä. Toimenpidesuunnitelmassa on esitetty metsikkökuvioittain toimenpiteet siten, kuin ne on tavoite toteuttaa. Noin 30-vuotiaaseen tasaikäiseen männikköön on esitetty harvennusta, jossa suositaan latvuksen kunnolta elinvoimaisimpia puita. Myös muualla säästetään latvuksen kunnolta elinvoimaisimpia ja kasvukykyisimpiä puita. Toimenpidealue rajataan maastoon luontaisia rajoja ja puustorakennetta hyödyntäen. Kaupunki ei ole määritellyt oikaisuvaatimuksessa mainittuja metrimääräisiä etäisyyksiä, joita noudatettaisiin tonttien reunametsien hoidossa.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että alueella olevat käsittelemättömät metsikkökuviot ovat harvinaisuuksia Tampereen kantakaupungin alueella, ja että metsää ei pidä harventaa missään olosuhteissa. Lisäksi esitetään, että maisematyölupahakemuksen mukaan toimenpidealueella esiintyy lahokaviosammalta ja liito-oravaa. Toimenpidealueen metsiköt eivät ole selvitysten perusteella erityisiä luonnon arvokohteita. Toimenpidesuunnitelmassa on todettu, että toimenpidealueen läheisyydessä on havainto lahokaviosammaleesta. Selosteessa viitataan toimenpidealueen ulkopuolella olevaan itujyväsryhmäesiintymään, joka on havaittu kaadetun kuusen kannolta. Toimenpidealueella ei ole myöskään havaintoja liito-oravan pesinnästä tai levähdyspaikasta. Liito-oravan elinolosuhteiden turvaaminen on kuitenkin otettu huomioon toimenpidesuunnitelmassa. Myös kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on todennut maisematyölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa, että ehdotetut metsänhoitotoimet suunnitelman selosteeseen kirjatuin tarkennuksin luontoarvojen huomioinnista ovat ok ja perusteltuja tulevan asutuksen reunametsän hoidon näkökulmasta.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi, että alueen kunnossapitoluokka tulisi olla arvometsä. Tonttien läheisyydessä sijaitsevat metsät määritellään lähimetsiksi silloin, kun ne eivät ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita. Lähimetsien hoidossa korostuvat muun muassa turvallisuus ja asumisviihtyisyys. Lähimetsien hoidossa myös vaalitaan ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta."

Edellä mainitun perusteella, kun muutoksenhaun ohjauksessa ollut virhe on korjattu ja päätösote toimitettu sitä pyytäneelle Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:lle, päätös maisematyöluvan myöntämisestä on syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Edellä olevan selvityksen perusteella edellytykset maisematyöluvan myöntämiselle ovat täyttyneet ja lupa on tullut myöntää.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Minna Järvinen, Heidi Ruonala, Jani Aho, Anne Tuominen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.