Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 63 Päätös Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta -yksikön ympäristölupahakemuksesta, Eskoperkiönkatu, Lahdesjärvi 

TRE:7862/11.01.00/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö, kati.skippari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta -yksikkö hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa kiviaineksen murskaamiseen, muualta tuotavien pilaantumattomien maa-ainesten ja hiekoitussepelin käsittelyyn ja varastointiin Tampereen Lahdesjärven kaupunginosassa Eskoperkiönkadun varrella sijaitsevalle kiinteistöille 837-585-3-22, 837-585-8-86 ja 837-585-8-101.

Rakennettavan varasto- ja käsittelykentän koko on noin 2,26 hehtaaria. Kentällä käsitellään ja murskataan muualta tuotavaa pilaantumatonta maa- ja kiviainesta enintään 49 900 tonnia vuodessa. Kokonaismäärään sisältyy myös hiekoitussepeli, jota vastaanotetaan vuosittain noin 4500 tonnia. Varastointimäärä vaihtelee käytön mukaan siten, että jalostamattomia ja jalostettuja maa- ja kiviaineksia on varastossa kerralla enintään 100 000 tonnia.

Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2026 loppuun asti. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

Myönnetään Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta -yksikölle päätösliitteen mukaisesti ympäristönsuojelulain 27 §:n ympäristölupa kiviaineksen murskaamiseen, muualta tuotavien pilaantumattomien maa-ainesten ja hiekoitussepelin vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin Tampereen Lahdesjärven kaupunginosassa sijaitseville kiinteistöille 837-585-3-22, 837-585-8-86 ja 837-585-8-101. Ympäristölupa myönnetään 31.12.2026 asti.

Toiminta on toteutettava lupahakemuksen, täydennyksissä ja vastineessa esitettyjen tietojen mukaisesti, ellei liitteenä olevan lupapäätöksen lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lisäksi toiminnalle myönnetään aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Milla Lehti, Riina-Eveliina Eskelinen ja Jenny Vaara kannattivat ehdotusta.
Jaosto hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

  • Skippari Kati, Ympäristöpäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352, etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 7.6.2022 kokouksessa. 

Päätösehdotus oli

Myönnetään Tampereen kaupungin Infraomaisuuden hallinta -yksikölle päätösliitteen mukaisesti ympäristönsuojelulain 27 §:n ympäristölupa kiviaineksen murskaamiseen, muualta tuotavien pilaantumattomien maa-ainesten ja hiekoitussepelin vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin Tampereen Lahdesjärven kaupunginosassa sijaitseville kiinteistöille 837-585-3-22, 837-585-8-86 ja 837-585-8-101. Ympäristölupa myönnetään 31.12.2026 asti.

Toiminta on toteutettava lupahakemuksen, täydennyksissä ja vastineessa esitettyjen tietojen mukaisesti, ellei liitteenä olevan lupapäätöksen lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lisäksi toiminnalle myönnetään aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Kati Skippari muutti päätösehdotusta liitteenä olevan muutetun päätösliitteen mukaisesti.


Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Hakija (matti.pokkinen@tampere.fi), Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelu (kapakaava@tampere.fi), Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen (terveydensuojelu@tampere.fi), Pirkanmaan maakuntamuseo (pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi), Muistuttaja Asianajotoimisto Astrea Oy, Tampereen kaupungin ilmoitustaulu (kirjaamo@tampere.fi), Palvelupiste Frenckell (tampereenpalvelupiste@tampere.fi), Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu (ymparistonsuojelu@tampere.fi), Tiina Nieminen (tiina.LH.nieminen@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
6) kunnan jäsenellä (maa-ainesluvat)

Valitusviranomainen

Valitus tehdään ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus tehdään maa-aineslain mukaisissa asioissa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.