Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 62 Ympäristö- ja rakennusjaoston toimivallansiirtojen tarkistaminen 

TRE:2177/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan ympäristö-​ ja rakennusjaosto voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle,​ joka tämän päätöksenteon osalta toimii jaoston alaisuudessa. Ympäristö-​ ja rakennusjaosto on tehnyt asiassa päätöksen viimeksi 22.2.2022 § 16.

Kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisena kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kiinteistöinsinööri Eino Jaskari ja kaupungingeodeetti. Nykyinen kaupungingeodeetti siirtyy pois kaupungin palveluksesta. Tämän johdosta on tarpeen nimetä toinen viranhaltija kiinteistörekisterin pitäjäksi. Viranhaltijaksi esitetään kaupunkiympäristön palvelualueen johtajaa.

Päätösehdotuksen liitteenä on ehdotus uudeksi delegoinniksi.  Tarkistetun toimivallan siirron esitetään tulevan voimaan 22.6.2022. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ympäristö-​ ja rakennusjaostolle kuuluvaa päätösvaltaa siirretään jaoston alaisille viranhaltijoille liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 22.6.2022 alkaen. Tämä päätös kumoaa ympäristö-​ ja rakennusjaoston päätöksen 22.2.2022 § 16.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kopali, Antti Alarotu, Eino Jaskari, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.