Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 130 Määräys ja uhsakon asettaminen koskien kontin poistamista, Yli-Heikkilänkatu 3 

TRE:6285/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaoston kevätkatselmuksessa 28.5.2020 on havaittu, että kiinteistön 837-15-4940-19, Yli-Heikkilänkatu 3 piha-alueella on merikontteja, joille ei ole haettu lupaa. Kiinteistön haltijaa on kehotettu 23.7.2020 poistamaan merikontit. Toimenpide tuli tehdä 31.12.2020 mennessä.

Tarkastuksessa 13.1.2021 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Kiinteistön haltijalta on pyydetty selvitystä kehotuksen noudattamattomuudesta. Rakennusvalvontaan toimitetun vastineen johdosta rakennusvalvonta myönsi 16.2.2021 lisäaikaa kehotuksen noudattamiselle 30.6.2021 asti.

Tarkastuksessa 27.8.2021 todettiin, että kehotusta on noudatettu osittain. Kiinteistöltä on poistettu kaksi konttia, kiinteistöllä on vielä yksi kontti. Lupapisteessä ei ole lupahakemusta kontille vireillä. 

Edellä mainitun perusteella rakennusvalvonta esittää, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaisi, maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla kiinteistön haltijan mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan viidensadan (500) euron sakon uhalla poistamaan kiinteistöltä luvatton kontti 30.11.2021 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Kiinteistön 837-15-4940-19, Yli-Heikkilänkatu 3 haltija velvoitetaan mahdollisen laiminlyönnin varalta viidensadan (500) euron sakon uhalla poistamaan kiinteistöltä luvaton kontti 30.11.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksin, Katja Rajaniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.