Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 125 Oikaisuvaatimus rakennusluvasta, Lappi 

TRE:5293/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupa-arkkitehti Minna Järvinen, puh. 040 806 2441 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lupa-arkkitehti on 7.7.2021 § 750 myöntänyt luvan rakennelman muuttaminen talousrakennukseksi osoitteessa Aaltotie 13. Luvan mukaan kevytrakenteisen autosuojan yhteyteen rakennetaan pihasauna ja rakennelma muutetaan talousrakennukseksi. 

Rakennusluvasta on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen mukaan rakennelmaa ei voida muuttaa rakennukseksi, koska tontilla ei ole rakennusoikeutta jäljellä. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, etteivät riittävät etäisyydet naapuriin täyty. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että mikäli rakennusvalvonta jostain syystä antaa luvan paloturvallisuuden kannalta vaaralliselle muutokselle ja muurin rakentamiselle, muuri pitää naapurin puolelta vaakaponttilaudoittaa hakijoiden kustannuksella ja maalata talon vuorilistan väriin. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan päätöksessä tulisi mainita, tuleeko saunaan sähkö- vai puukiuas.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan ensinnäkin, että muutoksen myötä uutta kerrosalaa muodostuu 18 m2. Rakennusluvassa todetun mukaisesti kerrosala ylittää asemakaavassa rakennettavaksi sallitun kerrosalan 6 m²:lla vähäisenä rakennusoikeuden ylityksenä. 

Etäisyyksien osalta todetaan, ettei rakennusta rajaavilta seiniltä edellytetä osastointia, koska vaadittava etäisyys, vähintään 8 metriä, olemassa olevista rakennuksista täyttyy. Hanke ei myöskään estä naapurin kaavanmukaista rakentamista.

Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei päätöksen mukana ole toimitettu liitteitä, todetaan, että liitteet on voinut pyytää rakennusvalvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:n 2 momentin mukaan lupapäätös tai sen jäljennös toimitetaan niille, jotka ovat sitä huomautuksessa tai erikseen pyytäneet.

Rakennuslupapäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Anu Aaltonen, Minna Järvinen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.