Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 126 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta, Liittokallionkatu 

TRE:5192/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupa-arkkitehti Minna Järvinen, puh.040 806 2441 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sanström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lupa-arkkitehti on 23.6.2021 § 712 myöntänyt toimenpideluvan jätekeräysjärjestelmän uusimiseen osoitteessa Liittokallionkatu 11. Luvasta on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista, koska naapurien kuuleminen sivuutettiin eikä katselmusta järjestetty. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan lumenaurauksen vaikeutumiseen, risteyksen näkyvyyden huonontumiseen, pelastustien tukkimiseen sekä hajuhaittoihin. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentin mukaan rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Lainkohdan kolmannen momentin mukaan rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle ja naapureille.

Toimenpidelupa koskee syväkeräysjärjestelmän toteuttamista rivitaloyhtiön tuhoutuneen jätekatoksen tilalle. Syväkeräysjärjestelmä sijoittuu suunnitelmissa aiemmasta jätekatoksesta poiketen tontin Liittokallionkadun puoleiseen kulmaan lähemmäs tonttiliittymää. Koska hanke on vähäinen eikä sijoitu lähelle naapuritonttien rajoja, on naapurikuuleminen voitu jättää toteuttamatta eikä katselmuksen järjestäminen ole ollut tarpeen. Toimenpideluvassa todetun mukaisesti sijainnilla ei ole vaikutusta yhtiön pelastustiehen. Lumenaurauksen ja postilaatikoiden sijainnin osalta todetaan, että mahdolliset muutokset koskevat rivitaloyhtiötä eivät naapuritontteja. Syväkeräysjärjestelmän sijainti ei merkittävästi poikkea aikaisemman jätekatoksen sijainnista. Näkyvyys risteyksessä ei myöskään merkittävästi muutu ottaen huomioon nykyiset rajapensaat Liittokallionkadun varressa. Mahdollisen hajuhaitan osalta viitataan edellä mainittuun, jätekeräysjärjestelmä ei sijoitu naapuritonttien välittömään läheisyyteen.  

Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Anu Aaltonen, Minna Järvinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.