Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 136 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021 

TRE:1389/10.03.00/2021

Valmistelija

 • Jalo Tarja, Taloussihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, p. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja taloussihteeri Tarja Jalo, p. 040 801 6311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet 23.11.2009 ja päivittänyt niitä viimeksi 25.11.2019.

Kunnossapidolla tarkoitetaan tienpidon toimia, joilla varmistetaan yksityistien päivittäinen liikennöitävyys ja liikkumisen turvallisuus. Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta
 • yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Määräpäivään 30.4.2021 mennessä saapui yhteensä 71 yksityisten teiden kunnossapidon avustushakemusta. Yksi tiekunta ilmoitti peruvansa hakemuksensa. Saatujen tietojen ja erillisten selvittelyjen perusteella 63 yksityistietä täytti asetetut kriteerit. Päätöksen liitteessä luetellaan kunnossapitoavustuksen kriteerit täyttäneet yksityistiet.

Avustuskriteerien ulkopuolelle jäi:

 • Pysyvästi asuttujen talouksien lukumäärä pitää olla vähintään kolme (3)
  • Kiviojantie, Kintulammentie, Uusi-Koverontie, Ollilantie ja Kiukkaanniementie eivät täyttäneet kyseistä kriteeriä
 • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri
  • Tervasuontie ja Tolppalantie eivät täytä kyseistä kriteeriä.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Vuonna 2021 yksi (1) tiekunta haki kunnossapitoavustusta edellä mainittuihin poikkeuskriteereihin perustuen. Yhteiskunnallisella merkittävyydellä ja yleisellä edulla tarkoitetaan muun muassa, että tieosuudella voidaan todentaa olevan merkittävässä määrin yleistä läpikulkuliikennettä ja tieosuus kytkeytyy kiinteästi yleiseen tieverkostoon. Tampereen kaupungin suorittaman arvioinnin perusteella hakija (Värmäläntie) täyttää poikkeuskriteerit. Värmäläntie kulkee Kaitavedentien (yleinen tie) rinnalla. Kaitavedentiellä on ajoradasta erotettu kevyen liikenteen yhteys, joka katkeaa Värmäläntien kohdalla ja kevyt liikenne ohjautuu luontevasti Värmäläntielle. Värmäläntie palvelee erityisesti jalankulku- ja polkupyöräliikennettä ja on yleisen edun (mm. liikenneturvallisuus) mukaista, että kevyt liikenne ei kulje Kaitavedentien piennarosuudella.

Tampereen kaupungin avustusta saa vain Tampereen kaupungin alueella olevalle yksityistien osalle.

 • Paalijärven yksityistiestä 9,3/18,58 km sijaitsee Tampereen puolella ja 9,28/18,58 km sijaitsee Kangasalan puolella

Teknisen lautakunnan tie- ja tarkastusjaosto on 10.12.2002 (§ 24) päättänyt,että vuotuiset kunnossapitoavustukset tiekunnille jaetaan käyttäen budjetin sallimaa suurinta tasaprosenttia.

Kaupungin vuoden 2021 budjettiin on yksityisteiden avustamiseen varattu 220 000 euroa. Vuoden 2020 lopullisen kunnossapitoavustuksen ja maksetun ennakon erotus huomioidaan maksettaessa avustusta vuonna 2021. Avustusprosentti vuonna 2021 on 51 % (Vuosi 2019: 49 %). Jaettavien avustusten enimmäismääräksi muodostuu yhteensä 233 968,00 euroa, josta vuoden 2020 tasausta on 13 968,00 euroa. Alle 100 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta eikä tasaustilanteessa peritä takaisin.

Yhden tiekunnan arvioidut kustannukset hakuvuonna 2020 ovat ilmoitettujen kulujen mukaan toteutuneet merkittävästi pienempinä, joten liikaa maksettu avustus (yhteensä 412,00 euroa vuoden 2021 avustus huomioiden) peritään tiekunnalta takaisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Värmäläntie täyttää erityistilanteen kriteerit ja myös sille myönnetään vuonna 2021 yksityisteiden kunnossapitoavustusta.

Avustusta myönnetään yhteensä kuudellekymmenellekolmelle (63) liitteessä mainitulle avustuksen kriteerit täyttäneelle hakijalle.

Yhden tiekunnan (Pehkusuontie) arvioidut kustannukset hakuvuonna 2020 ovat ilmoitettujen kulujen mukaan toteutuneet merkittävästi pienempinä, joten liikaa maksettu avustus (yhteensä 412,00 euroa vuoden 2021 avustus huomioiden) peritään tiekunnalta takaisin.

Yksityisteiden kunnossapidon avustusprosentti vuonna 2021 on 51 %.

Avustukset (avustusennakot) maksetaan yksityisten teiden kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta tililtä 472000, verkolta 4013247 ja vaiheelta 4160.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen ja Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.