Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 21.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 137 Ympäristö- ja rakennusjaoston toimivallan siirrot viranhaltijoille 

TRE:2177/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii jaoston alaisuudessa. Ympäristö- ja rakennusjaosto on tehnyt asiassa päätöksen viimeksi 26.3.2019 § 49. 

Aiempi käytäntö päätösvallan siirtämisessä on osoittautunut toimivaksi ja siksi voimassa oleva toimivallan siirto pysyy pääosin aiempien päätösten mukaisena. Lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta delegointipäätöstä esitetään päivitettäväksi joiltakin osin. Tieliikennelain mukainen toimivalta kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan ja jaoston osalta toimivallan siirrot tulee siksi kumota. Lisäksi nimikemuutokset aiheuttavat päivitystarvetta.

Uutena delegointina esitetään ulkoilulain leirintäalueiden valvontaa koskevan toimivallan siirtäminen ympäristönsuojelupäällikölle. Valvonnan, tarvittavien huomautusten ja kieltojen antaminen on tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijalle, jotta ne voidaan tehdä oikea-aikaisesti etenkin kesäaikana. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n osalta sanamuoto on tarpeen muuttaa vastamaan pykälän otsikointia.

Uutena esitetään myös rakennuslupapäätösten delegointia lupakäsittelystä vastaaville viranhaltijoille, kun rakennushanke tarkoittaa

-  alle 3000 kerrosneliömetrin suuruisen rakennuksen rakentamista (125 § 1 mom.)

- tilapäisen uudisrakennuksen rakentamista (125 § 1 mom. ja § 176) 

- rakennuksen rakentamiseen verrattavaa korjaus- ja muutostyötä, rakennuksen laajentamista tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, kun korjaus- tai muutostyön tai laajennuksen kerros- tai

- lisäkerrosala pienempi kuin 3000 neliömetriä (125 § 2 mom.)

Lupien käsittelystä vastaavilla viranhaltijoilla on päätösten valmistelijoina ollut tähänkin saakka päättäjän kanssa rinnakkainen vastuu päätöksen oikeellisuudesta. Tältä osin delegoinnin muuttaminen ei siten muuta lupakäsittelijöiden asemaa. Lupavalmistelu tullaan jatkossakin tekemään rakennusvalvontapäällikön linjausten mukaisesti. Rakennusvalvontapäällikkö muun ohella linjaa, missä tilanteissa ja millä edellytyksin vähäinen poikkeaminen sallitaan. Tarkoituksena on ennen kaikkea sujuvoittaa rakennuslupien käsittelyä. Muutoksen myötä lupapäätöksiä voitaisiin tehdä useampana päivänä viikossa nykyisen yhden päivän sijaan. Lisäksi jäisi pois päätösten läpikäyminen rakennusvalvontapäällikön kanssa, mikä vapauttaisi työaikaa lupavalmisteluun. 

Lisäksi esitetään, että selvyyden vuoksi 183 §:n mukainen tarkastusoikeus siirretään rakennusvalvonnan valvonnasta vastaaville viranhaltijoille. 

Uutena esitetään vielä, että rakennusvalvontapäällikölle siirrettäisiin sama toimivalta kuin muilla rakennusvalvonnan viranhaltijoilla. 

Toimivallan siirtojen esitetään tulevan voimaan 1.10.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ympäristö- ja rakennusjaostolle kuuluvaa päätösvaltaa siirretään jaoston alaisille viranhaltijoille liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 1.10.2021 alkaen.

Tämä päätös kumoaa ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksen 26.3.2019 § 49.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Lind poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

kopali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.