Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 127 Kiinteistönmuodostustaksan tarkastaminen 2018  

TRE:3966/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, puh. 040 806 3566, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koko Suomen alueen kattavaa kiinteistörekisteriä pitää yllä Maanmittauslaitos ja suurimpien kuntien asemakaava-alueilla kunnat, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 10 tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta. Tampereen kaupunki on kiinteistörekisteriä ylläpitävä kunta.

Kun kunta huolehtii kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-alueella, se huolehtii myös tällä alueella suoritettavasta kiinteistönmuodostamistoiminnasta kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentin mukaisesti. Kiinteistörekisterin pitämisestä seuraa myös, että kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä peritään kiinteistötoimitusmaksu kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL) 3 §:n mukaisesti valtiolle tai kunnalle. Maksu peritään toiminnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrän (omakustannusarvon) mukaan. KtmL 4 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 §:n perusteella määräytyvistä maksuista. Edelleen KtmL 4 §:n perusteella kiinteistötoimitusten, joihin toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksuista määrätään kuitenkin samoin perustein kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunta.

Kaupunginvaltuusto on 1.2.2016 hyväksynyt nykyisen kiinteistötoimitusmaksutaksan. Tavoitteena on yksinkertaistaa taksoitusta käyttökelpoisuuden selkeyttämiseksi sekä varmistaa taksan parempi vastaavuus todellisiin työkuluihin nähden.

Työn tulostavoitteiden seurannan myötä on todettu, että kiinteistötoimituksissa kustannukset ovat tuottoja suuremmat. Tästä johtuen prosessiin on tehty kehittämistoimenpiteitä, joilla on saatu aikaiseksi toiminnan tehostumista ja osin pystytty kompensoimaan taksan korotuspaineita.

Merkittävin muutos taksan hinnoittelussa on tapahtunut lohkomistoimituksen osalta, jossa todellisia työkuluja pyrittiin jyvittämään niihin toimenpiteisiin, joista työkulut aiheutuvat. Tämä tarkoittaa, että mm. maastotyökulu on huomioitu aikaisempaa realistisemmin hinnoittelussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään tarkastettu kiinteistönmuodostustaksa.

Taksa tulee voimaan 1.1.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Anna Mustajoki oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Anna Mustajoki, Antti Alarotu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.