Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 24.3.2020

§ 32 Omaehtoisen ympäristönsuojelutyön avustukset vuonna 2020 

TRE:538/11.01.00/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki, p. 040 548 5060, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojeluyksikkö julisti 20.1.2020 haettavaksi avustusmäärärahan omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Summa perustuu ympäristönsuojeluyksikön budjetissa varattuun avustusmäärärahaan, joka on 4000 euroa.

Avustusmääräraha on tarkoitettu yhteisöille tai yksityisille henkilöille omaehtoisesti toteutettaviin hankkeisiin, jotka edistävät ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta, lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. Tänä vuonna avustusmääräraha kohdennettiin kokonaisuudessaan vieraslajeihin liittyvään toimintaan ja tästä tiedotettiin hakuvaiheessa (liite 1).

Avustusten hakuaika päättyi 14.2.2020. Hakemuksia tuli määrä-aikaan mennessä 15. Avustuksia haettiin yhteensä 10 175 euroa. Osa hakemuksista oli puutteellisia ja hakijoille annettiin mahdollisuus täydentää hakemustaan. 

Avustusta myönnettäessä kiinnitetiin huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä vaikuttavuuteen. Avustukset jaetaan tänä vuonna siten, että yksipäiväisestä tapahtumasta myönnetään 100 €, useampana kuin yhtenä päivänä järjestettävästä, kuitenkin saman tyyppisestä/samoilla kohteilla pidettävästä tapahtumasta myönnetään 300 € ja useampana päivänä useilla kohteilla, eri puolilla kaupunkia tapahtuvasta torjuntatyöstä, jonka lisäksi mahdollisesti muuta vieraslajeihin liittyvää toimintaa 500-800 € riippuen hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Kolme hakemusta kohdistui muuhun kuin vieraslajitoimintaan, eikä siten vastannut tämän vuotista avustusten myöntämisperustetta, joten avustusta ei myönnetä.

Saatua avustusta käytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat: avustusten käytön tulee kohdentua yleisille alueille Tampereella. Avustusta ei tule käyttää palkkioihin tai laitteistojen hankintaan. Vieraslajitalkoot luonnonsuojelualueilla edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen lupaa.

Kaikkien avustuksen saaneiden tulee toimittaa ympäristönsuojeluyksikköön 31.12.2020 mennessä avustuksen käytöstä vapaamuotoinen raportti, josta käy ilmi, missä torjuntoja on tehty ja mitä lajia tai lajeja on torjuttu (esim. karttaesitys).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Avustukset yhteensä 4000 euroa myönnetään ympäristönsuojeluyksikön esityksen mukaisesti seuraaville tahoille: *********, Epilä-Seura ry, Kalkun omakotiyhdistys ry, Linnainmaan omakotiyhdistys ry, Luonto-Liiton Hämeen piiri ry, *******, Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistys ry, Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, *********, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Tampereen 4H-yhdistys, Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.