Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 30.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun vuonna 2021 

TRE:557/11.01.00/2021

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki, puh. 040 548 5060, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojeluyksikkö julisti 25.1.2021 haettavaksi avustusmäärärahan omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Summa perustuu ympäristönsuojeluyksikön budjetissa varattuun avustusmäärärahaan, joka on 6500 €. 

Avustusmääräraha on tarkoitettu yhteisöille tai yksityisille henkilöille omaehtoisesti toteutettaviin hankkeisiin, jotka edistävät ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta, lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. Tänä vuonna avustusmääräraha kohdennettiin kokonaisuudessaan vieraslajeihin liittyvään toimintaan ja tästä tiedotettiin hakuvaiheessa (liite 1).

Avustusten hakuaika päättyi 15.2.2021. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 20. Lisäksi yksi toiminta-avustusten kokonaisuuteen tullut hakemus siirrettiin omaehtoisen ympäristönsuojelun avustuskokonaisuuteen haettavana olevan toiminnan perusteella. Avustuksia haettiin yhteensä 15159,15 €. Osa hakemuksista oli puutteellisia ja hakijoille annettiin mahdollisuus täydentää hakemustaan.  

Avustusta myönnettäessä kiinnitettiin huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä vaikuttavuuteen. Kolme hakemusta kohdistui muuhun kuin vieraslajitoimintaan ja yksi hakemus hakijan hallinnoimalle alueelle, eivätkä ne siten vastanneet tämän vuotisia avustusten myöntämisperusteita, joten avustusta ei myönnetä. Avustukset jaetaan tänä vuonna seuraavien periaatteiden mukaan:

-yksipäiväisestä tapahtumasta, jossa vieraslajien torjunta on yksi osuus muun toiminnan ohella, myönnetään 100 €, 

-yhtenä tai useampana päivänä järjestettävästä, kuitenkin saman tyyppisestä/samoilla kohteilla pidettävästä vieraslajitapahtumasta myönnetään 100-400 € riippuen hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta, 

-useina päivinä, useilla kohteilla eri puolilla kaupunkia tapahtuvasta toistuvasta torjuntatyöstä, jonka lisäksi mahdollisesti muuta vieraslajeihin liittyvää toimintaa, tai muuten erityislaatuisesta hankkeesta myönnetään 750-900 € riippuen hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Saatua avustusta käytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat: avustusten käytön tulee kohdentua yleisille alueille Tampereella. Jättiputkien torjunnan kaupungin yleisiltä alueilta tekee kaupunki itse ja kyseisen lajin havainnoista toivotaan ilmoitettavan kaupungille. Torjunnoissa ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Avustusta ei tule käyttää palkkioihin tai laitteistojen hankintaan. Vieraslajien torjunta luonnonsuojelualueilla edellyttää toimivaltaisen viranomaisen lupaa. 

Kaikkien avustuksen saaneiden tulee toimittaa ympäristönsuojeluyksikköön 31.12.2021 mennessä avustuksen käytöstä vapaamuotoinen raportti, josta käy ilmi, missä torjuntoja on tehty ja mitä lajia tai lajeja on torjuttu (esim. karttaesitys).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.