Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 30.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnoksesta 10.2.2021 

TRE:608/11.02.04/2021

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh. 050 328 5969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandstrom, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee kunnallisten jätehuoltomääräysten päivitystä, jonka esitetään astuvan voimaan 1.7.2021. Kunnalliset jätehuoltomääräykset sisältävät toimialueen yhteiset, jätelain 91 §:n mukaiset määräykset jätehuollon järjestämistä koskien. Jätehuoltomääräykset koskevat seuraavia kuntia: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on varannut toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille mahdollisuuden antaa lausuntonsa jätehuoltomääräysten luonnoksesta 31.3.2021 mennessä.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että päivitetyt kunnalliset jätehuoltomääräykset muodostavat selkeän ja kattavan kokonaisuuden. Uudistuvan jätelainsäädännön muutosesitykset on viety huolellisesti määräystasolle ja perusteltu hyvin. Jätehuollon kehittämisen ja EU:n asettamien tiukentuvien kierrätystavoitteiden saavuttamisen kannalta on hyvä, että jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu etupainotteisesti. Alueellinen jätehuoltolautakunta esittää, että jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2021. Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että koska jätelainsäädännön uudistamisprosessi on ollut monivaiheinen ja pitkä prosessi eikä uudistusta ole ennakoidusta poiketen vieläkään saatu päätökseen, olisi jätehuoltomääräysten voimaan tulemista perusteltua siirtää siihen asti, että jätelaki on hyväksytty. Näin voidaan varmistua, että uudistuneen jätelain vaatimukset täsmäävät jätehuoltomääräysten kanssa ja jätehuoltomääräysten jätelakiin viittaavat pykälät kohdentuvat oikein.

Jätehuoltomääräysten jätteiden erilliskeräysvelvoitteita ehdotetaan laajennettaviksi merkittävästi nykyisestä nopealla aikataululla.  Tampereella viiden tai useamman huoneiston asuinkiinteistöllä lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Näin ollen jätteiden lajittelu tulee huomattavasti tehostumaan ja samalla kuntalaisten kierrätysmahdollisuudet parantuvat, mikä on tärkeää. Koska esitetty siirtymäaika on lyhyt, on erilliskeräysvelvoitteista tiedottamiseen panostettava hyvissä ajoin jo ennen jätehuoltomääräysten voimaantuloa, jotta kiinteistöillä ehditään varautua jäteastioiden määrän lisäämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnoksessa on tiettyjä määräyksiä, joita ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan on syytä tarkentaa. Näitä ovat seuraavat pykälät:

  • Pykälän 12 mukaan kunnan järjestämän jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen kierrätykseen soveltuvat jätteet ja laitettava ne kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen keräysvälineeseen tai tuottajien tai kunnan järjestämiin alueellisiin keräyspisteisiin. Pykälän 12 perusteluissa tulisi selventää, tarkoitetaanko kyseisessä pykälässä erikseen kierrätykseen soveltuvilla jätteillä myös biojätteitä. Kunta ei ole järjestänyt biojätteelle erikseen tarkoitettuja alueellisia keräyspisteitä eikä kaikilla alueilla ei ole mahdollista liittyä biojätteiden erilliskeräykseen.
  • Pykälässä 16 todetaan, että mikäli asuinkiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätelakioppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015) todetaan, että rakennus- ja purkujätteestä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain kotitalouksien omatoimisessa suhteellisen pienimuotoisessa remontoinnissa ja rakentamisessa syntyvät jätteet, jotka soveltuvat kuljetettaviksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai joiden kuljetuksesta kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan kiinteistön haltija omatoimisesti huolehtii. Pykälää 16 tulee muuttaa siten, että velvoite toimittaa rakennus- ja purkujätteet Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan koskee ainoastaan kotitalouksien omatoimisessa suhteellisen pienimuotoisessa remontoinnissa ja rakentamisessa syntyviä jätteitä, jotka soveltuvat kuljetettaviksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai jotka kiinteistön haltija omatoimisesti kuljettaa kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Lisäksi kyseinen pykälä tulisi muotoilla siten, että esimerkiksi purkubetonin pienimuotoinen hyödyntäminen ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti olisi mahdollista.
  • Pykälän 18 kuudetta momenttia tulisi tarkentaa niin, että maaperään voi sijoittaa jätettä hyödyntämistarkoituksessa paitsi kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä, myös ns. MARA-asetusta (VNA 843/2017) noudattaen.
  • Pykälään 26 kolmatta momenttia olisi hyvä tarkentaa niin, että käsin siirrettävät keräysvälineet tulee sijoittaa kiinteistölle tai tulotien varteen maa-alueen omistajan tai haltijan suostumuksella.
  • Pykälän 32 kolmannessa momentissa todetaan seuraavasti: ”Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä jätelain tarkoittamasta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta ja siihen liittyvistä käytännöistä, jotka koskevat vaarallista jätettä, POP-jätettä, saostus- ja umpisäiliölietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, pilaantunutta maa-ainesta ja muuta rakennus- ja purkujätettä.” Parempi muotoilu olisi: ”Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä jätelain tarkoittamasta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta ja siihen liittyvistä käytännöistä, jotka koskevat vaarallista jätettä, POP-jätettä, saostus- ja umpisäiliölietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, rakennus- ja purkujätettä sekä pilaantunutta maa-ainesta.” Näin sana pilaantunut ei viittaisi rakennus- ja purkujätteeseen.
  • Pykälän 39 ensimmäisessä momentissa todetaan, että kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin tarvittaessa. Ehdotetaan, että sana tarvittaessa poistetaan tai korvataan termillä riittävän usein. Pykälän 39 toisessa momentissa todetaan, että asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Jätelain 32 § mukaan maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluvat kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Kohtuutonta määrää on avattu jätehuoltomääräysten perusteluissa, mutta tarkennus olisi hyvä lisätä myös pykälätekstiin, jotta lukijalle ei jäisi virheellistä kuvaa. Pykälän 39 kolmannessa momentissa todetaan, että muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen. Oikeuden sijasta olisi täsmällisempää puhua luvasta ottaa vastaan, jolloin määräys kuuluisi seuraavasti: Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Pykälän 39  neljännessä momentissa määrätään vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä, mutta määräys ei kata kaikkia vaatimuksia, joita on asetettu Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (VNA 179/2012) 8 §:ssä ja 9 §:ssä. Jätehuoltomääräyksissä olisi syytä viitata em. asetukseen ja todeta lisäksi, että vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.
  • Pykälässä 40 todetaan, että mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisiin jätteisiin kuuluvalle jätelajille keräyksen, on keräyksen tapahduttava erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa. Vaihtoehtoisesti vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Edellä mainittu olisi yksiselitteisempää muuttaa muotoon: Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt vaarallisiin jätteisiin kuuluvalle jätelajille keräyksen, on keräyksen tapahduttava erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa. Vaihtoehtoisesti vaarallinen jäte tulee kerätä kaappeihin tai astioihin, jotka ovat lukittuina.
  • Yleisötilaisuuksien jätehuoltoa koskevassa 42 §:n neljännessä momentissa todetaan, että tilaisuuden järjestäjä vastaa jätteiden keräysvälineiden tyhjentämisestä ja että keräysvälineet on tyhjennettävä päivittäin ja aina niiden täyttyessä. Päivittäinen keräysvälineiden tyhjennys ei kuitenkaan aina ole välttämätöntä, jos tiettyä jätejaetta ei juurikaan ole kertynyt.

 

Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen kiinnittää huomiota siihen, että aiempi mahdollisuus kuivakäymäläjätteen toimittamiseen kunnan osoittamaan paikkaan on poistettu jätehuoltomääräyksistä, koska ympäristöluvanvaraista kuivakäymäläjätteen käsittelypaikkaa ei ole toimialueella. Pykälässä 38 todetaan, että kuivakäymälässä syntyvän ulostejätteen kompostoinnin tulee tapahtua kiinteistöllä. Virkistysaluereittejä on kehitetty ja kehitetään parhaillaan Tampereella sekä sen lähialueilla aktiivisesti. Virkistysalueiden suosio on kasvanut merkittävästi kuntalaisten keskuudessa ja niiden käytön oletetaan kasvavan edelleen. Näin ollen myös laavupaikkojen kuivakäymälöiden kasvavan käymäläjätemäärän kompostointi ja kompostin hyödyntäminen laavupaikkojen yhteydessä on aiempaa ongelmallisempaa. Kompostoimattomalle kuivakäymäläjätteelle tulisi järjestää kunnan osoittama vastaanottopaikka. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle annetaan oheinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi), Sari Sassi (sari.sassi@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)