Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Oikaisuvaatimus koskien yksityisteiden kunnossapitoavustuksia vuodelle 2020 

TRE:919/10.03.00/2020

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Infrahallintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, p. 040 806 4794 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 15.9.2020 § 113 yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle 2020. Jaosto päätti, että Värmäläntie täyttää erityistilanteen kriteerit ja myös sille myönnetään vuoden 2020 yksityisteiden kunnossapitoavustus, että avustus myönnetään yhteensä seitsemällekymmenelleneljälle (74) päätöksen liitteessä mainitulle avustuksen kriteerit täyttäneelle hakijalle, ja että yksityisteiden kunnossapidon avustusprosentti vuonna 2020 on 49 %.

Tervakiven yksityistie on jättänyt 5.10.2020 oikaisuvaatimuksen jaoston päätökseen. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että vuoden 2019 ja 2020 avustukset maksettaisiin anotun suuruisina. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on kyseenalaistettu aiemman vuoden (2018) asfaltointikustannusten pidättäminen/takaisinperintä vuoden 2018 lopullisesta avustuksesta. Oikaisuvaatimuksessa on myös kritisoitu yksityistieavustusten nykyistä maksuaikataulua peilaten aiempaan.  Vaatimusta on perusteltu sillä, että kaupunki on aiempina vuosina myöntänyt avustusta tien asfaltointiin ja että asiasta on sovittu noin vuonna 2013 suullisesti kaupungin silloisen työntekijän kanssa.

Tampereen kaupunki menettelee kunnossapitoavustusten myöntämisen ja maksamisen osalta siten, että tiekunnille maksetaan ennakkoavustus pohjautuen tiekunnan avustushakemuksessaan ilmoittamaan kustannusarvioon siltä osin kuin kustannusarviossa esitetyt kustannukset täyttävät kaupungin määrittämät avustustoimintaa koskevat kriteerit. Lopullinen avustussumma määritetään todellisten asianmukaisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannukset todennetaan kaupungille toimitetuista asiakirjoista. Vakiintuneen käytännön mukaisesti avustuksena maksettua ennakkosummaa korjataan seuraavana vuonna takautuvasti (vähennyksenä tai lisäyksenä) toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin pohjautuen. Käytäntö on yhtenäinen ja tähtää hakijoiden tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun.

Soratien muuttaminen asfalttipintaiseksi tai asfalttipintaisen tien uudelleen asfaltointi ei täytä yksityisteiden kunnossapitoavustuksia koskevassa ohjeistuksessa ja sitä tarkentavissa linjauksissa (Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteiden tarkentaminen, yrja § 13/31.01.2017) määritettyjä kriteereitä. Todettakoon, että yksittäinen viranhaltija/toimihenkilö ei voi poiketa yleisissä avustusehdoissa määritellyistä kriteereistä tai niitä tarkentavista päätöksistä.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus koskien yksityisteiden kunnossapitoavustuksia vuodelle 2020 hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Tarja Jalo, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.