Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 133 Oikaisuvaatimus koskien yksityisteiden peruskorjausavustuksia vuodelle 2020 

TRE:918/10.03.00/2020

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Infrahallintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, p. 040 806 4794 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, p. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 15.9.2020 § 112, että yksityisteiden peruskorjausavustusprosentti vuonna 2020 on 5 %. Lisäksi jaosto päätti, että avustus myönnetään Hervannan yksityistielle ja että avustuksen suuruus on 5 %, kuitenkin enintään 8 685,25 euroa vuoden 2020 aikana toteutuneista asianmukaisista (Tampereen kaupungin konserniohje, pvm 25.11.2019) kustannuksista, jotka on todennettu tosittein.

Hervannan yksityistie on jättänyt 5.10.2020 oikaisuvaatimuksen jaoston päätökseen. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu peruskorjausavustusprosentiksi 20 % aiemman käytännön mukaisesti, jolloin Hervannan yksityistien peruskorvauksen avustus olisi 34 741 euroa. Oikaisuvaatimuksen mukaan peruskorjausavustusprosentti on aiemmin ollut 20 %. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tiekuntia kohdellaan silloin tasapuolisesti, kun avustusprosentti on kaikille tiekunnille ja hankkeille sama.

Kaupungilla on käytettävissä yksityistieavustuksiin kaupungin vuosittaisessa talousarviossa vahvistettava määräraha. Avustusta voidaan jakaa sekä peruskorjaus- että kunnossapitoavustuksina. Kaupunki päättää yksityisteiden avustuksista siten, että ensin päätetään peruskorjauksiin ohjattavista avustuksista, minkä jälkeen loppuosa määrärahasta jää jaettavaksi kunnossapitoavustuksina. Kaupunki päättää avustuksista vuosittain tekemällä erilliset päätökset. Avustusten suhteellista tai euromääräistä suuruutta ei ole ennalta päätetty. Kaupunki tekee avustuspäätökset kokonaisharkintaan perustuen. Peruskorjausavustuksista päätettäessä tulee muun muassa varmistaa, että avustusmäärärahaa jäisi vuodesta riippumatta jaettavaksi kunnossapitoavustuksina mahdollisimman yhdenmukaisesti. Tämän myötä olisi tavoiteltavaa, että peruskorjausavustuksina jaettavan kokonaissumman suuruusluokka olisi vuosittain mahdollisimman vakiintunut ja toisaalta hakijoille myönnettävä avustussumma mahdollisimman tasapuolinen. Hervannan yksityistielle kaupungin vuonna 2020 myöntämä avustussumma on euromääräisesti vastaavaa suuruusluokkaa kuin kaupungin tiekunnille viime vuosina myöntämät euromääräiset peruskorjausavustukset. Yleisesti todettakoon, että oikaisuvaatimuksessa on esitetty ainakin osin virheellisiä tietoja; esimerkiksi vuonna 2019 Tampereen kaupunki on myöntänyt peruskorjausavustusta (yksi hakija) 1 900 euroa.

 Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

 Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus koskien yksityisteiden peruskorjausavustuksia vuodelle 2020 hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Heidi Ruonala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Tarja Jalo, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.