Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 135 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta, Takahuhti 

TRE:5804/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkikuva-arkkitehti on 30.9.2020 myöntänyt luvan aidan rakentamiseen osoitteessa Kärpänkatu 9. Päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta.

Aitaaminen rakennetulla aidalla on lähtökohtaisesti luvanvaraista. Rakennusvalvonnan Tonttien aitaaminen -ohjeen mukaan rakennettaessa aitaamiseen ei tarvitse hakea lupaa. Ohjeen mukaan tonttien väliselle rajalle voi ilman toimenpidelupaa rakentaa enintään 1.2 m korkean puurakenteisen aidan naapurin suostumuksella. Naapurien tulee tällöin sopia keskenään aidan rakentamisesta ja huollosta. Ilman naapurin suostumusta voidaan rakentaa enintään 1,2 m korkea aita, jos aidan etäisyys naapuritontin rajasta on suurempi kuin aidan korkeus, ja aita voidaan huoltaa omalta tontilta. Aidan ja tontin rajan välinen tila on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat edellyttävät toimenpidelupaa.

Edellä mainitun perusteella hakemuksen mukaisen yli 1.2 metrin korkuisen aidan rakentamiseen on tarvittu toimenpidelupa.

Ensimmäisessä oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että toisin kuin toimenpidelupahakemuksen liitteenä toimitetussa naapurikuulemisessa sanotaan, naapureille ei ole esitelty suunnitelmia, vaan asemapiirustukseen on lisätty tätä koskeva teksti jälkikäteen.  Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa siihen, ettei jo osaksi rakennettu aita vastaa hakemuksessa esitettyä ja, että sen tulisi olla hakijan tontin puolella. Edelleen oikaisuvaatimusta on täydennetty ja todettu, että tähän päivään mennessä rakentamissuunnitelmia ei ole esitetty ja, jos naapurikuulemisessa olisi ollut teksti, oikaisuvaatimuksen tekijä ei olisi allekirjoittanut lupaa.

Toiset naapurikuulemisen allekirjoittaneet Kärpänkatu 9:n naapurit ovat ensin vahvistaneet tiedon, että tekstiä suunnitelmien esittämisestä ja niiden hyväksymisestä ei ole ollut asiakirjassa heidän allekirjoittaessaan sen. Sittemmin naapurit ovat kuitenkin ilmoittaneet, että heidän allekirjoittamansa asiakirja on ollut sama kuin rakennusvalvonnalle toimitettu.

Toisessa oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että naapuri oli ymmärtänyt lupapyynnön koskevan lähinnä jo rakennettua ylikorkeaa osuutta. Oikaisuvaatimuksen mukaan naapurille, eikä myöskään muille naapureille, joiden rajalla ei aitaa vielä ollut, ei ole esitetty minkäänlaista suunnitelmaa aidan korkeudesta tai materiaalista. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että näistä olisi pitänyt sopia ennen luvan hakemista. Tekstissä väitetään näin tehdyn, mutta se ei oikaisuvaatimuksen mukaan pidä paikkaansa.

Hakija on toimittanut vastineen oikaisuvaatimuksissa esitettyyn. Hakija toteaa muun ohella, ettei väite naapurikuulemisasiakirjan väärentämisestä pidä paikkaansa ja, että aita on yhdessä sovitun mukaisesti rakennettu hänen puolelleen tonttia oikaisuvaatimuksen tekijöiden puoleisella rajalla. Hakija toteaa lisäksi, että suunnitelmia ei ole esitetty paperillisena, vaan ne ovat allekirjoitushetkenä olleet jo paikan päällä nähtävissä aidan muodossa.

Edellä mainitun perusteella, ottaen huomioon, että aita on ollut osin rakennettuna naapurikuulemisen aikaan, voidaan katsoa, että naapurit ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet aidan rakentamisen sellaisena kuin se on. Asiakirjan väärentämistä koskevat väitteet asianosaisten tulee tarvittaessa saattaa poliisin arvioitavaksi. Se, että naapurit ovat nyt asiasta erimielisiä, ei ole peruste kumota lupapäätöstä.  Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimukset tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Oikaisuvaatimukset hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimenpideluvan hakija, oikaisuvaatimuksen tekijät, Virva Järvinen, Saana Karala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.