Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 173 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien kevytrakenteisen rakennelman poistamista, Kullervonkatu 19 A  

TRE:3526/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastusinsinööri on 5.11.2012 kehottanut Kiinteistö Oy Tampereen Pinkolaa poistamaan lupatunnuksessa 08-503-T tarkoitetun kevytrakenteisen rakennelman talviajaksi määräaikaan 30.11.2012 mennessä. Rakennelmalle myönnetyn luvan mukaan katokset poistetaan talvisin.

Tarkastuslausunnon 7.2.2019  mukaan rakennelmaa ei oltu talveksi poistettu. Kiinteistön haltijaa on kuultu 8.2.2019 päivätyllä kirjeellä määräyksen ja uhkasakon asettamista varten. Kiinteistön haltija ei ole antanut pyydettyä selvitystä, mutta on ollut puhelimitse yhteydessä rakennusvalvontaan. Kiinteistön haltijaa on ohjattu hakemaan rakennelmalle toimenpidelupaa, jolla se voitaisiin pysyttää tontilla ympäri vuoden. Hakemusta ei ole tehty. Tarkastuksella 12.11.2019 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu myöskään talven 2019-2020 osalta. 

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että kiinteistönhaltija velvoitetaan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla poistamaan talviajaksi kevytrakenteinen rakennelma osoitteessa Kullervonkatu 19, 31.12.2019 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola velvoitetaan poistamaan kiinteistöllä 837-115-263-16 osoitteessa Kullervonkatu 19 A sijaitseva kevytrakenteinen rakennelma 31.12.2019 mennessä tämän velvoitteen mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola saantitodistuksella, Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi, Heidi Ruonala 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.