Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 174 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien piha-alueen siistimistä, Kuoppamäentie 

TRE:7300/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistölle 837-125-0672-0002, Kuoppamäentie 13 suoritetussa tarkastuksessa 10.1.2019 havaittiin, että kiinteistön piha-alueella on roskia, jätettä, merikontti sekä tynnyreitä. Kiinteistön haltijaa on kehotettu 11.01.2019 siistimään kiinteistö poistamalla sieltä roskat, jätteet, merikontti sekä tynnyrit. Toimenpide tuli tehdä 31.05.2019 mennessä. Tarkastuksessa 03.07.2019 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu roskien, jätteiden ja merikontin osalta. Lisäksi kiinteistöllä havaittiin kevytpeitteellä peitetty kasa. Kiinteistön haltijalta on 19.07.2019 pyydetty selvitystä uhkasakon asettamisen johdosta. Kiinteistön haltija toimitti rakennusvalvontaan 25.09.2019 päivätyn kirjeen, jossa selviää kiinteistön siistimiseen liittyviä esteitä sekä pyydettiin jatkoaikaa vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi 31.10.2019 asti.

Rakennusvalvonta antoi lisäaikaa 02.10.2019 ja edellytti, että työt tulee saattaa loppuun 31.10.2019 mennessä. Tarkastuksessa 12.11.2019 todettiin, että kiinteistöä ei ole siistitty roskien, jätteen ja merikontin osalta.

Mainitun perusteella ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että se velvoittaisi kiinteistön haltijan maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1000) euron sakon uhalla siistimään kiinteistöltä roskat, jäte ja merikontti 29.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistön Kuoppamäentie 13 haltija velvoitetaan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla siistimään kiinteistön piha-alue poistamalla sieltä roskat, jäte, merikontti 29.2.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.