Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 175 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien luvatonta rakentamista, Värmälä 

TRE:5298/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Pekka, Tarkastusinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840, lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaoston kevätkatselmuksessa 9.5.2017 todettiin, että kiinteistölle 837-722-1-290 on pystytetty kaksi rakennusta, joille ei ole haettu lupaa. Kiinteistön haltijaa on 14.6.2017 kehotettu poistamaan pystytetyt rakennukset määräaikaan 31.8.2017 mennessä. Suoritetussa tarkastuksessa 31.5.2019 havaittiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Kiinteistön haltijalle on toimitettu 31.5.2019 selityspyyntö, jossa on todettu, että rakennusvalvonta tulee esittämään, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaisi, ellei asiassa muuta ilmene, maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla kiinteistön haltijan mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1 000) euron sakon uhalla, suorittamaan kehotuksessa mainitut toimenpiteet. Kiinteistön haltijalle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Kiinteistön haltija on antanut 6.6.2019 päivätyn selityksen, jossa todetaan, että rakennukset on viety pois määräpäivään mennessä ja, että aitta on tuotu toiseen paikkaan vuonna 2018. Lisäksi selityksen mukaan tien vieressä on peräkärry.  

Oikeuskäytännössä on otettu kantaa siirrettävien rakennusten luvanvaraisuuteen. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 2017:98 todennut, että asumiseen käytettävän tilan rannassa pääosan ajasta sijaitsevan saunalautan katsottiin vastaavan käyttötarkoituksensa, kokonsa, ulkonäkönsä, rakenteensa ja pysyvyytensä puolesta tavanomaista rantasaunaa. Se edellytti viranomaisvalvontaa muun ohella maisemaan, turvallisuuteen, jätevesi- ja jätehuoltoon liittyvien seikkojen vuoksi. Saunalautan oli näissä oloissa katsottava olevan rakennus, jonka rakentaminen edellytti rakennuslupaa. Kyse ei siten ollut maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:ssä tarkoitetusta toimenpideluvanvaraisesta liikuteltavan laitteen pitämisestä paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen veneilyyn. Koska saunalautalla ei ollut rakennuslupaa, lautakunta oli Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan voinut määrätä sen poistettavaksi sakon uhalla.

Ratkaisussa 12.1.2017 taltio 52 Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa omalla moottorillaan ja vetolaitteistollaan toimivan 9,5 metriä pitkän ja 6,5 metriä leveän rakennelman päälle oli rakennettu harjakattoinen lämpöhirsitalo. Rakennelma oli ollut asuinkäytössä. Rakennelmaa pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:n 1 momentissa tarkoitettuna paikallaan pidettävänä rakennuksena, joka tarvitsi rakennusluvan. Kun rakennuslupaa ei ollut haettu eikä saatu, rakennuslautakunta oli voinut määrätä rakennuksen poistettavaksi ja asettaa velvoitteen täyttämiseksi sakon uhan.

Ratkaisussaan 12.12.2001 taltio 3109 Korkein hallinto-oikeus on puolestaan katsonut, että rakennelmaa, joka oli rakennettu traktorin peräkärryn akselin päälle puurunkoisena uusista materiaaleista, ei sen käyttöajasta, käytöstä ja liikuteltavuudesta esitetty huomioon ottaen voida pitää vain lyhyeksi ajaksi paikallaan pystytettynä laitoksena. Rakennelma oli luvanvarainen ja oli voitu määrätä poistettavaksi.

Hallinto-oikeus on perusteluissaan todennut muun ohella, että kysymyksessä olevaa rakennelmaa voidaan käyttää muun muassa saunana eli normaaliin vapaa-ajanviettoon. Rakennelma on sijoitettu Siikaniemen tilalle RN:o 3:19 jo heinäkuussa 1997 eikä kysymyksessä siten enää ole tilapäinen sijoittaminen. Siikaniemen tila RN:o 3:19 sijaitsee alueella, jolle lääninhallitus on vuonna 1991 katsonut rantakaavan laatimisen tarpeelliseksi. Kysymyksessä olevan alueen käytön suunnittelutarve huomioon ottaen rakennelmalla voi olla myös erityisiä maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Kun lisäksi otetaan huomioon rakennelman edellä kuvattu rakenne, sitä ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vähäisenä ja kevytrakenteisena rakennelmana. Kysymyksessä olevaa rakennelmaa on siten pidettävä mainitun lain 113 §:n 1 momentin mukaisena paikallaan pidettäväksi tarkoitettuna rakennelmana, joka edellyttää rakennuslupaa. Lautakunnan on siten maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n säännöksien mukaisesti tullut velvoittaa sakon uhalla A:n ja B:n poistamaan ilman rakennuslupaa Siikaniemen tilalle RN:o 3:19 sijoitettu rakennelma. Syytä lautakunnan valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen ei siten ole.

Edellä mainitun perusteella kiinteistölle 837-722-1-290 pystytetyt rakennukset ovat niiden liikuteltavuudesta huolimatta rakennusluvanvaraisia ja ne tulee määrätä poistettavaksi.

Ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että kiinteistön haltija velvoitetaan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla poistamaan rakennukset 29.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Kiinteistön haltija velvoitetaan poistamaan kiinteistölle 837-722-1-290 luvatta pystytetyt kaksi rakennusta 29.2.2020 mennessä tämän velvoitteen mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistönhaltija saantitodistuksin, Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.