Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 3.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Tampereen kaupungin katu- ja muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä perittävät maksut -taksan tarkistaminen 

TRE:7014/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Halme Pasi, Katupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 5215194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh.040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunta voi periä maksun, joka perustuu laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin (14 b § 2 mom.). Lisäksi kunta voi periä maksun kadun ja muun yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä (14 b § 3 mom.). Tämän maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää hallintosäännössä mainittu viranomainen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt aiemman taksan 14.12.2005 § 356.  Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Taksaa Tampereen kaupungin katu- ja muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä perittävistä maksuista on tarpeen tarkistaa, sillä sitä ei ole tarkistettu vuoden 2005 jälkeen. Taksassa tarkistetaan ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksun sekä alueenkäyttömaksun suuruus, uudistetaan alueenkäyttömaksun maksuluokkia ja -alueita sekä uudistetaan maksuperiaatteita koskien mm. kunnossapitolain velvoitteiden laiminlyönnistä johtuvien ylimääräisten asian käsittely- ja valvontakulujen perimistä. Esitettävät muutokset perustuvat Tampereen kaupunkirakenteen tiivistymiseen, katutöiden liikenteelle aiheuttamien haittojen vähentämiseen, indeksikorotukseen sekä vertailuaineistoon muiden kaupunkien vastaavista taksoita. Taksan esitetään tulevan voimaan 1.1.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyy liitteenä olevan taksan Tampereen kaupungin katu- ja muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä perittävistä maksuista ja samalla kumoaa aiemman taksan. Uusi taksa liitteineen tulee voimaan 1.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Katupäällikkö Pasi Halme oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Katja Nisumaa-Saarela saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pasi Halme

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.