Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 31.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 120 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien talousrakennuksen poistamista, Ala-Pispala 

TRE:5515/10.03.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ruonala Heidi, Lakimies, Heidi.Ruonala@tampere.fi

Perustelut

Ympäristö- ja rakennusjaoston kevätkatselmuksessa 6.5.2019 on havaittu, että kiinteistöllä  837-218-1098-9 sijaitsevan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen julkisivujen kunnostustyöt ovat kesken. Kiinteistön haltijaa on 5.6.2019 kehotettu kunnostamaan asuinrakennuksen julkisivut ja poistamaan rakenteilla oleva talousrakennus. Toimenpiteet tuli tehdä 31.10.2020 mennessä. Tarkastuksessa 3.11.2020 todettiin, että kehotusta on noudatettu osittain. Talousrakennuksen julkisivutöitä on jatkettu ja asuinrakennuksen vesikatto on puoliksi kunnostettu.

Talousrakennukselle myönnetty rakennuslupa 96-0762-R on rauennut. Luvalle on myönnetty jatkoaika 31.8.2004 asti. Talousrakennuksella ei ole voimassa olevaa lupaa eikä se ole aikaisemmin myönnetyn luvan 96-0762- R mukainen. Luvassa 96-0762-R on myönnetty lupa autokatokselle.

Kiinteistön haltijalta pyydettiin selitystä kehotuksen noudattamattomuudesta. Rakennusvalvontaan toimitetun vastineen johdosta rakennusvalvonta myönsi lisäaikaa kehotuksen noudattamiselle  asuinrakennuksen julkisivujen kunnostamisen osalta 31.12.2021 asti ja talousrakennuksen poistamiselle 31.5.2021 asti. Tarkastuksessa 20.7.2021 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Talousrakennukselle ei ole lupahakemusta vireillä. 

Edellä mainitun perusteella ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että jaosto velvoittaisi kiinteistön haltijan maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla, mahdollisen laiminlyönnin varalta tuhannen (1000) euron sakon uhalla, poistamaan luvaton talousrakennus 31.10.2021 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö, leena.jaskanen@tampere.fi

Kiinteistön 837-218-1098-9 haltija velvoitetaan poistamaan kiinteistöllä sijaitseva luvaton talousrakennus 31.10.2021 mennessä mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Antti Ivanoff ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Sonja Harmaala kannatti Ivanoffin ehdotusta.

Jaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 17.8.2021 kokouksessa. Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Kiinteistön 837-218-1098-9 haltija velvoitetaan poistamaan kiinteistöllä sijaitseva luvaton talousrakennus 31.10.2021 mennessä mahdollisen laiminlyönnin varalta asetettavan tuhannen (1000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksin, Katja Rajaniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.