Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.10.2021

§ 141 Uhkasakon määrääminen maksettavaksi ja uuden määräyksen ja uhkasakon asettaminen koskien julkisivujen kunnostamista, Lintulampi 

TRE:4623/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi puh. 044 431 4306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuksessa 2.5.2017 havaittiin, että kiinteistöllä 837-268-2557-5, Tarhurinkatu 3 sijaitsevan asuinrakennuksen julkisivut ovat huonokuntoiset. Kiinteistön haltijaa on kehotettu 23.5.2017 kunnostamaan ja maalaamaan rakennuksen julkisivut ja ikkunat. Toimenpide tuli tehdä 31.8.2019 mennessä. Tarkastuksessa 6.9.2019 todettiin, että kehotusta ei ole noudatettu. Kiinteistön omistajalle myönnettiin lisäaikaa kehotuksen noudattamiselle 30.6.2020 saakka. Kiinteistö tarkastettiin annetun lisäajan jälkeen 5.8.2020 ja todettiin, että julkisivuja ei ole kunnostettu. Ympäristö- ja rakennusjaoston velvoitti 18.8.2020 kiinteistön 837-268-2557-5, Tarhurinkatu 3 haltijan  kunnostamaan kiinteistöllä sijaitsevan asuinrakennuksen maalamalla julkisivut ja ikkunanpuitteet 30.11.2020 mennessä tämän velvoitteen tehosteeksi asetettavan tuhannen (1 000) euron sakon uhalla. Kiinteistö tarkastettiin 8.12.2020 ja todettiin, että ympäristö- ja rakennusjaoston antamaa päätöstä ei ole noudatettu. Kiinteistön haltijan toimittaman 20.1.2021 päivätyn vastineen johdosta, rakennusvalvonta myönsi 1.2.2021 lisäaikaa ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksen noudattamiselle 31.07.2021 asti.

Vastineessaan kiinteistön haltija on vedonnut työvoiman puutteeseen.

Tarkastuksessa 23.9.2021 todettiin, että ympäristö- ja rakennusjaoston antamaa päätöstä ei ole noudatettu.

Edellä mainitun johdosta ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että se määräisi maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla asetetun uhkasakon maksettavaksi ja velvoittaisi kiinteistön haltijan uuden kahdentuhannen (2 000) euron sakon uhalla kunnostamaan maalaamalla rakennuksen julkisivut ja ikkunanpuitteet 31.12.2021 mennessä. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jaskanen Leena, Rakennusvalvontapäällikkö

Kiinteistön 837-268-2557-5, Tarhurinkatu 3 haltija määrätään maksamaan 18.8.2020 asetettu tuhannen (1 000) euron sakko.

Kiinteistön 837-268-2557-5, Tarhurinkatu 3 haltija velvoitetaan kunnostamaan maalaamalla rakennuksen julkisivut ja ikkunanpuitteet 31.12.2021 mennessä velvoitteen tehosteeksi asetettavan kahdentuhannen (2 000) euron sakon uhalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltija saantitodistuksin, Katja Rajaniemi 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.