Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 134 Tampereen rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen tarkoittamista lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 

TRE:7128/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Emilia Tommila, puh. 0400 679 232, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista. Hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakuntien jaostojen ratkaisuvaltaan noudatetaan soveltuvin osin 17 §:n säännöksiä sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä  asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävistä maksuista päättäminen kuuluu edellä mainitun perusteella yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston toimivaltaan.

Rakennusvalvonta- ja kaupunkimittaustaksan tarkoituksena on kattaa asioiden käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut. Yksiköille asetettujen tulotavoitteiden sekä talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvän, maksu- ja myyntitulojen yleistä korottamista koskevan ohjeistuksen (kh 20.8.2018 § 330) vuoksi maksuja esitetään korotettavaksi joiltakin osin. Korotukset kohdistuvat lähtökohtaisesti niihin toimenpiteisiin, joista perityt maksut eivät kata tehtävistä aiheutuvaa työmäärää. Toimenpiteiden todellisten kustannusvaikutusten lisäksi maksuissa on pyritty huomioimaan vertailukaupunkien taksojen kehitys.

Rakennusvalvonnan maksuihin esitettävät korotukset vaihtelevat 2,5 - 3,3 %:n välillä. Muutamien korotusten ohella rakennusvalvonta esittää, että pientalon neliöperusteista maksua alennetaan 25 %:lla, mikäli lupaa hae-taan 1.10. – 31.12. välisenä aikana. Maksun alentamisella pientalojen lupahakemusten vireillepanoa pyritään ohjaamaan käsittelyn kannalta vähemmän ruuhkaiseen ajankohtaan.

 Kaupunkimittauksen maksuissa korotusten vaihteluväli on suurempaa. Osaan tonttijaon laatimismaksuista esitetään 1,3 - 4,8 %:n suuruisia korotuksia, mutta joitakin tonttijakoon liittyviä taksan kohtia on tarpeen korottaa jopa 20 - 52 %, jotta maksut kattaisivat niistä kaupungille aiheutuvat kulut. Rakennuksen ja rakennelman paikan merkitsemistä sekä sijaintikatselmuksia koskeviin maksuihin esitetään 4,7 %:n suuruisia korotuksia. Kaupunkimittaus esittää myös kahta uutta rakennuksen ja rakennelman paikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta koskevaa taksakohtaa käyttöön otetta-vaksi.
  
Taksan esitetään tulevan voimaan 1.1.2019. Taksa määräytyy hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti.

Ehdotus rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksaksi 1.1.2019 alkaen on liitteenä

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Annika Alppi, Lupa-arkkitehti

Taksa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista lupa-, tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä hyväksytään.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston 9.5.2017 § 62 hyväksymä maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävien maksujen taksa kumotaan.


Taksa tulee voimaan 1.1.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eija Muttonen-Mattila, Anna Mustajoki, Emilia Tommila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.