Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 73 Lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Hiedanrannan vesistötäyttöä ja valmistelulupaa 

TRE:2608/11.01.02/2019

Valmistelija

 • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristötarkastajat Sannan Markkanen puh. 0505242536, Johanna Airola puh. 0408004975, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta hakemuksesta (LSSAVI/4532/2019), joka koskee Hiedanrannan vesistötäyttöä ja valmistelulupaa. Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle lisäaikaa lausunnon antamiseen 10.5.2019 saakka.

Hanke on osa uuden Hiedanrannan kaupunginosan aluekehityshanketta. Täyttöalueelle on tarkoitus myöhemmin rakentaa muun muassa raitiotielinja ja kevyenliikenteenväylä. Alue toimii myös viherverkoston yhteysalueena. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019-2021.

Hankealue sijaitsee Tampereella Näsijärven rannassa Lielahden kaupunginosassa hakijan omistamilla kiinteistöillä. Vesistötäyttö koostuu Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueen väliin jäävästä noin 840 m pitkästä ja enimmillään 200 m leveästä alueesta. Rannan puolelta täyttöalueen ja rantaviivan väliin jää vähintään 36 m leveä ja noin 1,5 km pitkä vesialue. Vesisyvyys kanavassa on 1 - 1,5 m. Vesistötäytön pinta-ala on 13,3, ha ja sen täyttötilavuus on noin 1,5 milj. m3. Vesistötäytön itä- ja länsipäähän rakennetaan teräsputkipaaluille perustettavat sillat. Siltojen vapaa-aukko on vähintään 36 m tai siltojen ollessa useampi aukkoiset vapaa-aukkojen yhteenlaskettu leveys vesipinnan tasossa on vähintään 36 m.

Vesistötäyttö tehdään Tampereen Seudun keskuspuhdistamon louhintaurakasta saatavalla louheella tai muulla vastaavalla vesistötäyttöön soveltuvalla pilaantumattomalla, karkearakenteisella maa- ja kiviaineksella. Täyttötyö tehdään yhtenäisenä täyttönä päätypengerryksenä. Täyttötyöt aloitetaan täyttöalueen molemmista päistä. Työnaikaisina siltoina täyttöalueen päissä käytetään teräsputkisiltoja, joiden vapaa-aukko on vähintään 2,5 m. Töiden aikana vedenvaihtuvuutta kanavassa tehostetaan koneellisesti. Täyttötyöstä aiheutuva vesistön samenemisen leviäminen estetään täytettävän alueen ulkopuolelle asennettavilla suojaverhoilla, jotka ankkuroidaan pohjaan painottamalla ja selkävaijereilla rantaan. Hankkeen vaikutuksia tarkkaillaan hakemuksen liitteenä olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Vaitinaron vesistötäytön rakentamisesta ja valmiista rakenteesta ei hakijan mukaan aiheudu merkittäviä vaikutuksia vesialueeseen, veden laatuun, ranta-alueeseen tai pohjaveteen. Rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja pölyhaitat ovat normaaleja maarakentamisesta aiheutuvia haittoja, joita lievennetään mahdollisimman yhtäjaksoisella työskentelyllä ilman pitkiä seisokkeja, läjitystoimien ajoittamisella valveillaoloaikaan sekä mahdollisesti pölyävien työmaateiden ajoittaisella kastelulla. Hankkeeseen ei sisälly tärinää aiheuttavia räjäytystöitä.

Hakijan mukaan vesistörakentaminen ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua ja on tarpeen Tampereen kaupungin ja uuden Hiedanrannan kaupunginosan kehittymiselle. Hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille saatavat hyödyt ovat huomattavia verrattuna menetyksiin, joita hakemuksen mukaiset toimenpiteet voisivat aiheuttaa. Hankkeen estyminen aiheuttaa Tampereen kaupungille merkittäviä kustannuksia ja uuden kaupunginosan rakentamisen viivästymistä hankkeen ollessa osa suurempaa toiminnallista kokonaisuutta.

Hakija hakee lupaa valmistelevien töiden aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta sekä pyytää panemaan valmistelulupapäätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Valmistelulupaa haetaan seuraaville toimenpiteille: suojaverhojen asennus, havaittujen vedenalaiskohteiden poisto (hylky), uppopuiden poisto suojaverhojen tieltä ja suojaverhojen sisäpuolelta, kaapeli- ja johtosiirrot täyttöalueella sekä työnaikaisten putkisiltojen ja työmaatien rakentaminen. Toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hakijalle 10.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 75/2018/2 luvan vesistötäytölle, joka kohdistuu osittain samaan vesialueeseen kuin nyt haettava hanke. Kyseisen päätöksen mukaisesti ranta täytetään nykyisestä rantaviivasta lähtien.  Päätöksestä on valitettu ja asian käsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Päätöksestä valitettiin mm. sillä perusteella, että rantaimeytyvää vesimäärää ja täytön vaikutusta siihen ei ollut riittävän luotettavasti selvitetty. Hakijan mukaan nyt haettava hanke on toteutustavaltaan ja vaikutuksiltaan merkittävästi erilainen kuin hallinto-oikeudessa valituskäsittelyssä oleva hanke. Hakija on pyrkinyt tässä hankkeessa etsimään ratkaisun, joka poistaa valituksissa esitetyt perustelut myönnetyn luvan kumoamiselle. Nyt kyseessä olevassa täyttölupahakemuksessa rantaa ei täytetä, vaan rantaan jätetään 36 metriä leveä kanava. Näin ollen täytön toteutustapa jättää kiistanalaisen ranta-alueen hankkeen ulkopuolelle.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut aikaisemmasta hankkeesta lausunnon lupahakemusvaiheessa 21.11.2017 (§ 160, ympäristö- ja rakennusjaosto) ja vastineen lupapäätöksestä tehdyistä valituksista 19.12.2018 (§ 7, ympäristönsuojelupäällikkö). Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että niissä esitetyt asiat hakija on ottanut huomioon tässä uudessa lupahakemuksessa.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa sekä valmistelulupa seuraavin huomioin ja ehdoin:

 1. Kanavan työnaikaisen vedenvaihtuvuuden lisäksi luvansaajan tulee huolehtia tarvittaessa vedenvaihtuvuudesta myös täytön valmistumisen jälkeen. Tämä saattaa tulla kyseeseen, jos kanavassa pintaveden laatu heikkenee olennaisesti lupahakemuksessa esitetystä ja/tai rantaimeytyminen pohjavedeksi on hakemuksessa esitettyä suurempaa. Hyvä pintaveden laatu kanavassa on taattava etenkin pohjaveden laadun turvaamiseksi.
   
 2. Pohjavesitarkkailuohjelmaan tulee lisätä isotooppitutkimukset tehtäväksi vähintään kerran vuodessa. Isotooppien avulla voidaan selvittää pintavedestä pohjavedeksi suotautuvan veden määrää. Täytössä käytettävä louhe voi syrjäyttää järven pohjan heikosti vettäläpäisevää sedimenttiä ja pintasavea ja voi näin tehdä pohjan paremmin vettä läpäiseväksi, jolloin pohjan kautta tapahtuva rantaimeytymisen määrä saattaa kasvaa. Isotooppitutkimuksia on pohjavesialueelta tehty ennen täyttöä, joten vertailutietoa on olemassa.
   
 3. Jos täytön yhteydessä läjitetään ruoppausmassoja väliaikaisesti, niistä valuva vesi on selkeytettävä ja puhdistettu vesi on johdettava suojaverhon sisäpuolelle.
   

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo.lansi@avi.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)