Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 74 Yleisötapahtumista aiheutuvien meluhaittojen rajoittaminen Tampereella 

TRE:3209/11.02.03/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen, 050 521 5186, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen,040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien yleisötapahtumien meluvaikutuksia rajoitetaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen perusteella tehtävällä melupäätöksellä. Ympäristö- ja rakennusjaosto on viimeksi 13.11.2012 (§ 171) vahvistanut periaatteet, joita sovelletaan melupäätösten käsittelyssä. Periaatteet ovat olleet internetissä nähtävillä ja niitä on käytetty neuvonnassa ja ohjeistuksessa. Avoimesti nähtävillä olevat periaatteet lisäävät päätösten ennakoitavuutta ja tasapuolisuutta sekä luottamusta tapahtumajärjestäjän ja viranomaisen välillä ja lisäksi ne sujuvoittavat yhteistyötä muiden viranomaistahojen välillä. Meluilmoitusten käsittelyn periaatteita ja äänentoiston käytön ohjeistusta on nyt tarpeen päivittää vastaamaan nykykäytäntöä.

Tampereella järjestetään vuosittain satoja yleisötapahtumia. Ulkoilmatapahtumista vuosittain keskimäärin kymmenessä käytetään äänentoistoa klo 22.00 jälkeen. Äänentoiston käyttöä ei ole sallittu lainkaan klo 24.00 jälkeen. Tampereella suuret, ilta-aikaista melua aiheuttavat ulkoilmatapahtumat ovat keskittyneet Ratinaan (vuonna 2018 kolme tapahtumaa, yhteensä kuutena yönä äänentoistoa klo 22-24) ja Keskustorille (viisi tapahtumaa, 18 iltaa) aiheuttaen sen, että yöaikaisten tapahtumien haitat kuormittavat paljon juuri näiden kahden alueen ympäristössä asuvia. Yksittäisiä yöaikaisia ulkoilmatapahtumia on säännönmukaisesti myös Eteläpuistossa (vuonna 2018 kaksi iltaa) ja Viikinsaaressa (yksi ilta). Joitain tapahtumia saattaa jatkossa mahdollisesti siirtyä Santalahteen valmistuvalle uudelle tapahtuma-alueelle.

Tapahtumien sääntely on tasapainoilua tapahtuman osallistujien ja järjestävän tahon intressien sekä lähistön haittoja kärsivien asukkaiden tarpeiden välillä. Tapahtumameluvalituksia on tullut ympäristönsuojeluyksikköön vuosittain kymmenisen kappaletta, enimmillään kesällä 2016 kolmisenkymmentä. Useimmiten valitukset koskevat bassovaltaista musiikkia etenkin ilta- ja yöaikaan. Keskustorin tapahtumista ei viime vuosina juuri ole valitettu runsaasta yöaikaisten tapahtumien määrästä huolimatta. Tätä saattaa selittää se, että Keskustorin tapahtumat ovat pääsääntöisesti oluttelttatyyppisiä, eivätkä esiintyjäpainotteisia festivaaleja, kuten Ratinassa ja Eteläpuistossa. Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa on toiminut hyvin ja tapahtumissa on noudatettu melupäätöksissä annettuja määräyksiä pääosin kiitettävästi. Melupäätöksiin ei ole Tampereella haettu muutosta yhtään kertaan sitten vuoden 2006.

Tämän päätöksen liitteenä on esitys päivitetyistä periaatteista meluilmoitusten käsittelylle. Esitetyt periaatteet vastaavat sitä tasoa, jota on jo meluilmoitusten käsittelyssä usean vuoden ajan edellytetty; mm. meluilmoitus edellytetään vain yöaikaiselta (klo 22-7) äänentoiston käytöltä ja tällöin äänitasoa on mitattava koko tapahtuman ajan. Säädösten ja ohjeistusten toivotaan ohjaavan ulkoilmatapahtumien äänentoisto pääsääntöisesti päättymään klo 22.00 mennessä, kuitenkin mahdollistaen äänentoiston käytön klo 24.00 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Aiemmat, ympäristö- ja rakennusjoston päätöksen 13.11.2012 171 § mukaiset meluilmoituskäsittelyn periaatteet korvataan tämän päätöksen liitteenä olevilla uusilla periaatteilla. Meluilmoituspäätökset tehdään periaatteita tapauskohtaisesti soveltaen. Mikäli periaatteista halutaan poiketa, tulee toiminnanharjoittajan mallintaa tapahtumasta aiheutuva melu etukäteen ympäristönsuojeluyksikön hyväksymällä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll saapui kokouksen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Visit Tampere (visittampere(at)visittampere.fi), kiinteistötoimi (erja.parkkali(at)tampere.fi), terveydensuojelu (terveydensuojelu(at)tampere.fi), Sisä-Suomen poliisilaitos (turvallisuushallinto.sisa-suomi(at)poliisi.fi), Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi), Pirkanmaan pelastuslaitos (pelastus.tapahtumat(at)tampere.fi), mirkka.anttalainen(at)tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)