Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 281 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Leinola, Kenkirajankatu 1, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8782 

TRE:2040/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 3083284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 20.6.2019 päivätyn ja 26.10.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8782. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8782

Dno: TRE: 2040/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Else Luotinen ja toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 570 k-m2. Kerrosala lisääntyy 350 k-m2. 

Tontti 6447–14 tonttitehokkuus e= 0,23

Tontti 6447–15 tonttitehokkuus e= 0,24

Tontti 6447–16 tonttitehokkuus e= 0,26

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Leinolan kaupunginosassa noin 7,5 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Kenkirajankatu 1. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,1–0,30. 

Tontin 6447–1 pinta-ala on 2327 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 220 k-m2. Tehokkuusluku e=0,09. Tontilla sijaitsee vuonna 1962 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 159 m2, ja autotalli/talousrakennus. Tontin reunalla on olemassa liitäntämahdollisuus kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piiriin.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen kolmeen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 20.6. - 9.8.2019. Aineistosta saatiin kuusi kommenttia (Ympäristönsuojelu, Viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen Vesi ja Kiinteistötoimi) ja yksi mielipide.

Tampereen Vesi kirjoittaa kommentissaan, että takimmaiseksi muodostuvien tonttien -15 ja -16 liittyminen yhteisillä tonttijohdoilla vesihuoltoverkostoihin tulee huomioida tontin -14 kautta. Liittyjät sopivat keskinäisellä sopimuksella tonttijohtojen rakentamisesta sekä ylläpidosta Tampereen Veden runkoputkiin saakka. Tämä merkittiin tiedoksi.

Mielipiteessä nähtiin positiivisena puiden kaatamisen tontilta 6447-15, koska se toisi mahdollisesti lisää ilta-aurinkoa naapuritonteille ja lisäisi samalla asumisviihtyvyyttä. Huolenaiheena on alueen viihtyisyyden heikentyminen kaavamuutoksen myötä. Muodostuvat tontin nähdään liian pieninä ja tehokkaina. Tontin 6447-16 rakennusala ulottuu liian pohjoiseen, ja tällä tontilla on muita taloja suurempi rakennusoikeus ja tonttitehokkuus. Ehdotetaan tontin 6447-16 rakennusalan siirtämistä olemassa olevan rakennuksen kohdalle. Saman tontin rakennusoikeus tulisi määritellä nykyisen purettavan rakennuksen suuruiseksi ja kaavaselostuksessa mainittu 5-10 puun säilyttäminen tulisi varmistaa.

Kaavoittajan vastine:

Koiramäenrinteen alueen tonttien tehokkuusluvut vaihtelevat välillä 0,1-0,32, ja muodostuvien tonttien tehokkuusluvut ovat e= 0,23, 0,24 ja 0,26. Pinta-alaltaan kaikki uudet tontit ovat yli 700 m2. Tonttitehokkuudet ja –pinta-alat sopeutuvat ympäristöönsä. Tontin 6447-16 rakennusalaa on siirretty ehdotusvaiheessa 2,5 m etelämmäksi. Nykyisen tontin rakennusoikeus on 180 + 40 k-m2. Tontin -16 rakennusoikeus kaavaehdotuksessa on 165 + v35. Sama rakennusoikeus on myös läntisillä tonteilla. Kaavaselostuksessa todetaan, että pohjoisosaan on mahdollista säilyttää muodostuvan tontin 6447–16 puolelle noin 5-10 puuta; puita ei kuitenkaan merkitä asemakaavassa säilytettäväksi.

Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset valmisteluvaiheen jälkeen: kaikilla tonteilla on tarkistettu rakennusalaa, tonteilla -15 ja -16 on muutettu kerrosluku ja lisätty johtovaraus-merkintä. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu yleiskaava 2040 voimaantulokuulutuksen osalta.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8782 (päivätty 20.6.2019, tarkistettu 26.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Katja Nisumaa-Saarela palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat