Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 280 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Hervanta, Kanjoninkatu 4, asemakaava nro 8688 

TRE:257/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Suunnittelujohtaja, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 25.5.2020 päivätyn ja 12.10.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8688. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8688

Diaarinumero: TRE: 257/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien varressa olevan liike- ja toimistokorttelin muuttaminen asumiseen. Nykyisten rakennusten tilalle Louhoskujan varteen rakennetaan neljä uutta asuinkerrostaloa. Korttelin itäosaan sijoittuu 12-kerroksinen rakennus ja sen länsipuolelle kolme 8-kerroksista rakennusta. Asukkaiden pihat sijoittuvat korttelin pohjoisosaan ja pysäköinti korttelin itälaidan pysäköintilaitokseen.

Rakennusoikeuden muutos

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 16 700 k-m2 ja tehokkuus e=1,58. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 8 100 k-m2.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee pohjois-Hervannassa noin 7 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu Kanjoninkatuun, Louhoskujaan ja Hervannan Kanjoniin. Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 7211, Louhoskujan katualuetta ja Kanjonin viheraluetta. Korttelissa on 1980 - 2000 -luvuilla rakennettuja huolto- ja varastorakennuksia, toimistorakennus sekä grillikioski. Uusi raitiotie sijoittuu korttelin itäpuolelle. Pohjoispuolella kanjonissa on 110 kV:n voimalinja.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa hyvällä paikalla sijaitsevan korttelin käyttötarkoitus nykyisestä liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinrakentamiseen, mikä tukee kaupungin kasvua ja täydennysrakentamista raitiotien pysäkkien läheisyydessä. Rakentaminen sovitetaan Hervannan pohjoisosan kaupunkikuvaan ja Kanjonin maisemaan. Tavoitteena on toteuttaa alueelle monimuotoista asumista. Hakijan suunnitelma perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen.

Asemakaavaprosessin vaiheet 

Asemakaava laaditaan korttelin vuokraoikeuden haltijan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.11. - 19.12.2019. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia ja neljä mielipidettä. Viranomaisten kommenteissa tuotiin esiin mm. pohjoispuolisten voimajohtojen rajoitteet, raitiotien mahdollinen tärinä sekä liito-oravakartoitus. Sijaintia Hervannan pääsisääntulonäkymän tuntumassa ja kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointia pidettiin tärkeänä. Mielipiteissä kommentoitiin mm. pysäköintihallin sijaintia, pysäköintipaikkojen riittävyyttä, korttelin kaupunkikuvaa sekä kioskirakennuksen toimintaa.

Asemakaavaa varten laadittiin melu-, liito-orava- ja hulevesiselvitykset sekä maisema- ja pihasuunnitelma. Viitesuunnitelmaa tarkennettiin. Valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.5.–18.6.2020 ja siitä saatiin seitsemän viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Urbaani kerrostalorakentaminen soveltuu paikkaan eikä rakennusten purkaminen heikennä alueen arvoja. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää, että melun ohjearvojen saavuttaminen varmistetaan. Ympäristönsuojelu kommentoi pysäköintilaitoksen suunnitelmia, asuinrakennusten kattoratkaisuja sekä meluntorjuntaa. Fingridillä ja Tampereen Sähköverkolla ei ole kommentoitavaa. Voimalinjan varoetäisyydet on huomioitu kaavassa. Hulevesisuunnittelu totesi, että hulevesiselvitys on laadittu. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. Mielipiteessä kannatettiin asumisen lisäämistä raitiotien varrelle, mutta kritisoitiin parkkihallin sijaintia. Tampereen Painiseura toivoo kioskitoiminnan jatkumista.

Suunnitelmia esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 2.6.2020. Toimikunta totesi, että suunnitelma on peruskonseptiltaan positiivinen ja jatkaa Hervannan tyyliä. Jatkosuunnittelussa tulee kehittää mm. rakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen ilmettä.

Palautteen perusteella viitesuunnitelmassa tarkennettiin asuinrakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen jäsentelyä. Korttelin muoto ja voimajohtojen aiheuttamat rakentamisrajoitukset ovat johtaneet pysäköintihallin sijoittamiseen korttelin itäosaan. Asemakaava on valmisteltu yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien Tampereen kaupungin melulinjausten mukaisesti ja asemakaava edellyttää, että melun ohjearvot alitetaan. Asemakaava mahdollistaa kortteliin liiketiloja, mutta kaavassa ei voida ottaa kantaa, mikä toimija uusiin liiketiloihin sijoittuu.

Valmisteluvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarkistettiin siten, että kaikki kolme läntisintä rakennusta ovat 8-kerroksisia. Tämä mahdollistaa joustavamman toteutusjärjestyksen rakentamisvaiheessa sekä muodostaa kortteliin tasapainoisemman kaupunkikuvallisen kokonaisuuden kaukomaisemassa. Pysäköintilaitosta koskevia määräyksiä tarkennettiin, mutta laitoksen laajuus on pysynyt ennallaan. Pihasuunnitelma päivitettiin viitesuunnitelman pohjalta.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä ja Jouni Sirén kannattivat ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.10.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Jouni Sirén

Kokouskäsittely

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavaan lisätään seuraava asemakaavamääräys: "Rakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattuja."

Ilpo Sirniö ja Sonja Harmaala kannattivat Sirénin muutosehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA, Sirénin muutosehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Asian käsittelyn aikana Katja Nisumaa-Saarelan verkkoyhteys katkesi. Puheenjohtaja totesi hänet poissa olevaksi, päätti äänestyksen, totesi tuloksen 6 - 6, 1 poissa ja päätti pykälän käsittelyn ennen kuin yhteys palasi.

Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Puheenjohtaja Aleksi Jäntti oli äänestänyt esittelijän päätösehdotusta, joten se tuli lautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 50%

    Matti Höyssä, Aleksi Jäntti, Ossi Aho, Matti Järvinen, Katja Karintaus, Reeta Ahonen

  • Ei 6 kpl 50%

    Ilpo Sirniö, Jouni Sirén, Ulla Kampman, Sonja Harmaala, Kaisa Vatanen, Erik Lydén

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat