Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 282 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Asemakaava nro 8822, Lintulampi, Possilankatu 28, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen 

TRE:2710/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, puh. 044 4863496, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.9.2020 päivätyn ja 26.10.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8822. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8822 

Diaarinumero: TRE: 2710/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

suunnittelija Lotta Syväniemi ja kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Kaava-alue

Asemakaavan muutos koskee Tampereen kaupungin Lintulammin kaupunginosan korttelin 2537 tonttia 7. Suunnittelualue sijaitsee noin 6 km luoteeseen kaupungin keskustasta osoitteessa Possilankatu 28. 

Tontti on yksityisomistuksessa. Tontin 2537-7 pinta-ala on 1393 m2. Se rajautuu pohjoisessa Possilankatuun, idässä pientalotonttiin, etelässä Lintulamminpuistoon ja lännessä Lintulamminrinteeseen. Tontti viettää etelän suuntaan.

Suunnittelualueen pohjoispäädyssä sijaitsee vuonna 1986 valmistunut puurakenteinen 1-kerroksinen kaksiasuntoinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 147 m2. Tontin eteläpäädyssä sijaitsee myös pieni talousrakennus. Tontin rakennusoikeus on 300 k-m2, josta asuinrakennuksen osuus on 147 k-m2 ja talousrakennuksen 27 k-m2.  Tonttitehokkuus on e=0,22. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Hakijan tavoitteena on tontille asetetun rakennusoikeuden lisääminen siten, että kahden asuinpientalon rakentaminen on mahdollista. 

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 03.09.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus ja havainnekuva) kuulutettiin nähtäville 03.09.2020 – 24.09.2020.  

Nähtävilläoloaikana jätettiin viisi viranomaiskommenttia, joista Ely-keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon, Tampereen sähköverkko Oy:n ja Ympäristönsuojelun kommenteissa ei ollut huomautettavaa. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että suositellaan Hule-42(1)-määräystä. Lähtökohtaisesti ei tarvetta hulevesiselvitykselle. Jatkokeskusteluissa päädyttiin kuitenkin tarkistamaan määräykseksi Hule-43(1) huomioiden tontin perustamisolosuhteet.

Lisäksi jätettiin yksi yksityinen palaute, jossa kommentoitiin MRL 1 § ja 54 § tavoitteiden toteutumista. Palautteessa tuotiin esiin tontin heikko maaperä, jolloin tonttia joutuu nostamaan maa-aineksilla, mikä yhdessä rakentamisen kanssa johtaa puuston vähentymiseen. Huolissaan oltiin myös kaavahankkeen vaikutuksista viereisen metsän puustoon ja hulevesiin. Tonttikadun kapeudesta johtuen rakennusvaiheesta saattaa aiheutua häiriötä naapureille. Palautteessa tuotiin esiin myös näkymien muuttuminen ja sen vaikutukset läheisen kiinteistön arvon laskuun.

Kaupungin vastineessa todetaan, että rakennusoikeuden lisääminen ei nosta tontin tehokkuuslukua alueen muita tontteja korkeammaksi ja rakennusalojen rajaus jättää myös oleskelutilaa muodostuville tonteille. Tontilta on teetetty pohjatutkimus ja hulevesisuunnittelua ohjataan kaavamääräyksellä. Palautteen johdosta kaavakartalle lisättiin merkintä, että tontit pitää vähintään katujen ja puiston suuntaan rajata pensasaidalla. 

Asemakaavan sisältö

Asemakaavan muutoksella jaetaan 1393 m2 suuruinen tontti 2537-7 kahdeksi pientalotontiksi 2537-14 ja 2537-15.

Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin 2537-14 pinta-ala on 752 m2 ja tehokkuusluku e=0,27. Tontille on osoitettu rakennusala, jonka rakennusoikeus on 200 k-m2.

Uutta rakennuspaikkaa varten muodostetaan tontti 2537-15, jonka pinta-ala on 641 m2 ja tehokkuusluku e=0,30. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta asuinpientalon rakentamista varten 160 k-m2 ja autosuoja- ja talousrakennusta varten 30 k-m2. 

Tonteille myönnetään rakennusoikeutta yhteensä 390 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy kaavamuutoksen johdosta yhteensä 90 k-m2. Tontti osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Täyttyneiden viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 ja korkeintaan 12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Katujen varsille on istutettava pensasaita.

Asuinrakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. Autosuoja- ja talousrakennus saa olla yksikerroksinen. Rakennusoikeutta tontilla on 160+v30 k-m2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8822 (päivätty 3.9.2020, tarkistettu 26.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat