Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 283 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: VT9 asemakaava, Atala, Kumpula, Tasanne ja Olkahinen 

TRE:2260/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.9.2019 päivätyn ja 26.10.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8777. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8777 

Diaarinumero: TRE:2260/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

projektiarkkitehti Katarina Surakka

Asemakaavalla mahdollistetaan valtatien 9 perusparantaminen vuoden 2019 tiesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää myös uuden Tasanteen eritasoliittymän, joka asemakaavan myötä liitetään kaupungin katuverkkoon. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Eteläisempi osa käsittää tulevan Tasanteen eritasoristeyksen muuhun katuverkkoon liittävän yhteyden, pohjoisempi osa sijaitsee Olkahisten kaupunginosassa, Vastarannankadun ja Jyväskyläntien välissä. Alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueita.

Asemakaavamuutoksen myötä päivitetään viheralueiden merkinnät niiden arvoja ja käyttötarkoitusta paremmin kuvaavaksi. Tiesuunnitelman mukaisesti osa tien rakenteista ulottuu voimassa olevan asemakaavan alueelle. Näiltä osin voimassa oleva asemakaava kumotaan, jolloin VT9 on jatkossakin Alasjärven ja Olkahisen eritasoliittyminen välisellä alueella kokonaisuudessaan asemakaavattomalla alueella.

Asemakaavalla muodostetaan VT9 Tasanteen liittymän ja Tampereen katuverkon välille uusi katuyhteys, Tasanteenväylä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 6.6.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 7 viranomaiskommenttia ja kolme asukasmielipidettä. Palaute koski asuinalueiden ääniympäristön parantamista, ekologisten yhteyksien huomiointia, Aitovuoren eritasoliittymän ramppien linjausta, pyöräilyn yhteyksiä ja viheralueiden merkitystä asukkaille. Tullut palaute on välitetty tiesuunnitelman laatijalle.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 12.9. – 3.10.2019. Valmisteluaineistosta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusta laadittaessa.

Pirkanmaan Ely-keskus katsoi, että valtatien 9 varrelle sijoittuvat lähivirkistys- ja puistoalueet tulee muuttaa kokonaisuudessaan suojaviheralueeksi, joille voidaan sijoittaa meluesteitä sekä myös tarvittavia riista-aitoja. ELY-keskus painotti, että suunnittelun myötä väylien linjaukset ja aluevaraukset saattavat vielä muuttua, mikä tulee huomioida asemakaavan jatkotyössä. Kaavaselostuksesta puuttui ELY-keskuksen mukaan tieto siitä, edellyttääkö kaavan toteutuminen luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaista poikkeamislupaa vai ei.

Kaavaehdotus on laadittu viimeisimpien tiesuunnitelmien mukaisesti ja selostukseen on lisätty maininta luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan tarpeesta.

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö katsoi, että tiesuunnittelijan esittämä taso hulevesien hallintasuunnitelmista on riittävä tässä hankkeessa. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö haluaa kuitenkin olla jatkossa mukana kommentoimassa tiehankkeen hulevesisuunnitelmia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa asemakaavamuutokseen.

Pirkanmaan maakuntaliitto ilmoitti, ettei sillä ole tarvetta lausua kaavaluonnoksesta.

Seudullinen ympäristöterveys piti lausunnossaan välttämättömänä, että suunnitellut meluesteet toteutuvat. Asemakaavassa tulee myös varmistaa Atalasta ja Tasanteelta Kaupin alueelle olevan yleiskaavassa ohjeellisena mainitun virkistysyhteyden säilyminen.

Kaupungin ympäristönsuojelu lausui, että liito-oravaa koskevat suojelumerkinnät on lisättävä kaavan molempiin osiin. Jalankulun ja polkupyöräilyn väylät on toteutettava Tasanteenväylän ja Aitolahdentien kanssa risteäviltä osin väljästi mitoitettuina alikulkuina, jotka tukevat tämän tarpeellisen ekologisen yhteyden toteutumista.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8777 (päivätty 9.9.2019, tarkistettu 26.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat