Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 293 Heikkilänkatu 14 kaupan tonttiliittymän kohdan katusuunnitelma, Pappila 

TRE:4957/10.03.02/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Keivaara Petri, Katuinsinööri, Petri.Keivaara@tampere.fi

Perustelut

Heikkilänkatu 14 kaupan tonttiliittymän kohdan katusuunnitelma numero 1/20899 Pappilan kaupunginosassa

Heikkilänkadulle on tulossa uusi vähittäiskauppa ja sen tontille kohdistuvan liikenteen sujuvoittamiseksi pitää tehdä uusia liikennejärjestelyjä. Tonttiliittymä on suunniteltu liikennevalo-ohjattuna ja se sisältää keskisaarekkeellisen suojatien. Lisäksi etelän suunnasta ajettaessa liittymään on suunniteltu oma kääntymiskaista tontille. Ajokaistat kohdassa on suunniteltu 3,50 – 3,75 metrin levyisiksi. Heikkilänkadun länsipuolella olevaa jalankulku- ja pyörätietä siirretään tontin kohdalla ja levitetään 5,0 metriin. Pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä ja avo-ojilla.                                           

Rakennustyöt alueella ovat alkaneet ja katutyöt sovitetaan tontin rakentamisaikatauluihin.

Rakentamistöiden kustannusarvio on noin 510 000 €. Tontin haltija maksaa kadunrakennustyöt.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.9. – 28.9.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa mainitaan, että liikennevalot ovat aina heikennys seudullisen pääreitin sujuvuuteen ja tiedustellaan onko pääsuunnassa aina vihreä valo silloin, kun tonttiliittymässä ei ole liikennettä. Muistutuksessa kerrotaan myös, että Heikkilänkadulta oikealle tontin suuntaan kääntyvä ajolinja on liian loiva henkilöautoille. Ratkaisuksi tähän esitetään yliajettavaa kivetystä, jota voisivat tarvittaessa käyttää raskaan liikenteen ajoneuvot ja henkilöautot kulkisivat tiukempaa ajolinjaa. Vaihtoehtona tälle ratkaisulle olisi tonttiliittymään suunnitellun suojatien korottaminen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Muistutuksessa esitetään myös, että tonttiliittymän molemmille puolille tehtäisiin yhdistetty jalankulku- ja pyörätie tai jos se ei ole mahdollista niin väylä siirrettäisiin liittymän länsipuolelta itäpuolelle. Itäpuolelta Linnainmaan suunnasta on tulossa enemmän jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuin länsipuolelta Pappilan suunnasta ja tällöin olisi vähemmän valo-ohjatun liittymän ylityksiä.

Vastine

Heikkilänkatu on pääsuunta ja liikennevalot toimivat niin, että mikäli tontille tai sieltä kadulle ei ole liikennettä, niin Heikkilänkadulla palaa vihreä valo.

Liittymä on suunniteltu niin, että siitä pääsee raskas liikenne kääntymään. Lisäksi yksi kääntyvä henkilöauto mahtuu pysähtymään ennen suojatietä ja tällöin Heikkilänkatua suoraan ajavat mahtuvat ajamaan takaa ohi, jolloin liikenne on sujuvaa. Tiukemmalla kaarresäteellä kääntyvät ajoneuvot tukkisivat muun liikenteen. Lähinnä kiertoliittymissä on käytetty yliajettavan kivetyksen ratkaisua. Yliajettava osuus pitäisi tehdä erilaiseen korkeustasoon varsinaiseen ajolinjaan verrattuna, jolloin se olisi hankala ratkaisu talvikunnossapidon kannalta. Näkemät kohdassa ovat hyvät ja ajonopeudet kääntyessä pienet, joten liittymä ei ole tässä mielessä erityisen vaarallinen. Suojatien korottaminen olisi huono ratkaisu liikennevaloliittymässä liikenteen sujuvuuden kannalta ja saattaisi aiheuttaa muun muassa peräänajoja. Liittymän toteuttaminen ilman liikennevaloja olisi huono ratkaisu toimivuuden kannalta. Heikkilänkadun liikennemäärät ovat lisääntyneet ja etenkin ruuhka-aikoina tonttiliittymästä vasemmalle kääntyminen ilman liikennevaloja olisi hankalaa ja vaarallista.

Jalankulku- ja pyörätieratkaisut tonttiliittymässä on määritelty tontinkäyttösuunnitelmissa, eivätkä ne ole katusuunnitelma-asioita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Heikkilänkatu 14 kaupan tonttiliittymän kohdan katusuunnitelma numero 1/20899 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä ja Jouni Sirén kannattivat ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Keivaara Petri, Katuinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.10.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Heikkilänkatu 14 kaupan tonttiliittymän kohdan katusuunnitelma numero 1/20899 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti Höyssän ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Tiedoksi

Muistuttaja, Petri Keivaara, Petri Leppänen, Lassi Jokinen, Leena Tala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat