Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 286 Leikkipaikat 2021-2030, viherpalveluohjelma 

TRE:1274/10.03.04/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021-2030 on pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka avulla kehitetään ja kunnossapidetään monipuolinen, turvallinen ja helposti saavutettava sekä riittävän laaja leikkipaikkaverkosto. Ohjelma kattaa kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimilla viheralueilla, kuten puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat, joita on ohjelmakauden alkaessa yhteensä 219 kpl. Näistä lähileikkipaikkoja on 143 kohdetta ja toiminnoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Nyt toteutettu leikkipaikkaohjelma on jatkoa Tampereen kaupungin ensimmäiselle laajamittaiselle leikkipaikkaohjelmalle, joka laadittiin vuosille 2012-2020 (Viherpalveluohjelma 2012–2020, Leikkipaikat). Toimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyiset palvelut, tarkastelujakson aikana tapahtuvat muutokset, palvelun tarjoajan velvoitteet sekä asukas- ja viranomaispalaute. Leikkipaikkaohjelma toimii samalla koosteena ohjelmakauden 2012-2020 toimenpiteistä.

Tampereen leikkipaikkaverkosto kantakaupungin alueella on menneinä vuosikymmeninä muodostunut pääosin huomattavan tiheäksi. Palvelutarjonta ja palveluiden saavutettavuus on laadukasta, mutta toisaalta osittain päällekkäisen verkoston kunnossapito on taloudellisesti raskasta. Uudis- ja täydennysrakentaminen luovat tarpeen rakentaa laajenevalle ja tiivistyvälle kaupunkialueelle uusia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkaohjelman tavoitteena on esittää realistinen ja resurssit huomioiva tavoitetila leikkipaikkapalveluista vuonna 2030 sekä tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet. Toimenpiteet on jaettu leikkipaikkojen säilyttämiseen, peruskunnostuksiin, poistamiseen, uusien leikkipaikkojen rakentamiseen sekä esitettyihin hallintomuutoksiin. Toimenpiteistä on laadittu alustava investointiohjelma, joka ohjaa vuosittaisten suunnittelu- ja rakentamisohjelmien laatimista. Ohjelmakauden aikana on suunniteltu toteutettavaksi 49 kpl leikkipaikkojen laajamittaisia peruskunnostuksia ja hallinnollisia muutoksia 2 kpl. Lisäksi on suunniteltu rakennettavaksi pääosin uusille rakentuville asuinalueille yhteensä 17 uutta leikkipaikkaa. Lukuun sisältyy uutena palvelukonseptina Iidesjärven perhepuiston rakentaminen. Ohjelmakauden aikana esitetään poistettavaksi yhteensä 34 nykyistä leikkipaikkaa. Poistettavista kolme on alueleikkipaikkoja ja loput 31 lähileikkipaikkoja. Leikkipaikkojen poistot pyritään ajoittamaan siten, että korvaavaksi osoitettu leikkipaikka on joko hiljattain kunnostettu tai se kunnostetaan leikkipaikan poiston yhteydessä. Toimenpiteiden toteutuessa Tampereella on ohjelmakauden lopussa vuonna 2030 yhteensä 200 yleistä leikkipaikkaa. Suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen Tampereen leikkipaikkaverkosto on edelleen hyvin toimiva ja kattava.

Päällekkäisen leikkipaikkaverkoston kunnossapitämisestä aiheutunut peruskunnostusvaje näkyy leikkipaikoilla korjausvelkana sekä leikkipaikkojen yleisen laadun heikkenemisenä. Osana taustaselvitystä laadittiin kesällä 2019 erillistyönä korjausvelkalaskelma. Leikkipaikkojen nykykunnon mukaiseksi korjausvelaksi laskennassa saatiin yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa. Summasta 1,5 M€ muodostuu kalusteissa ja varusteissa ilmenneistä puutteista. Rakenteissa olevaa korjausvelkaa on 1,43 M€. Korjausvelaltaan selkeästi suurimmiksi osa-alueiksi nousivat leikkivälineet (n. 1,15 M€), turva-alustat (0,9 M€) sekä sitomattomat päällysteet kuten kivituhka (0,5 M€).

Tarkastelujaksolla 2012-2019 uusien leikkipaikkojen rakentamiskustannukset vaihtelivat 124 000 ja 660 000 €:n välillä riippuen leikkipaikan varustetasosta ja laajuudesta (keskiarvo 321 000 €). Samalla tarkastelujaksolla leikkipaikkojen peruskunnostuskustannus vaihteli 22 000 ja 740 000 €:n välillä (keskiarvo noin 167 000 €). Laajamittaisten peruskunnostusten lisäksi vuodesta 2015 alkaen on yli 20 leikkipaikalla tehty yksittäisten huonokuntoisten leikkivälineiden vaihtoa tai muita pieniä kunnostustoimenpiteitä. Toimenpiteillä on pyritty pitämään leikkipaikkaverkosto turvallisena ja käyttökelpoisena siitä huolimatta, ettei kaikkia ohjelmoituja peruskunnostuksia ole ollut mahdollista toteuttaa. Ohjelmakaudella 2021-2030 uuden leikkipaikan rakentamisen arvioidaan maksavan keskimäärin 400 000 € ja peruskunnostettavan leikkipaikan 200 000 €. Toimenpiteiden rinnalla toteutetaan tarvittaessa yksittäisten leikkivälineiden vaihtoa peruskunnostussuunnitelmaan kuulumattomilla leikkipaikoilla.

Leikkipaikat vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja säännöllisiä tarkastuksia. Useissa kohteissa kunnossapitokustannuksilla on suurempi kustannusvaikutus kuin kertaluontoisella investoinnilla. Leikkipaikkaohjelmaa toimeenpantaessa on syytä varautua kunnossapitokustannusten nousuun seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uudet rakennettavat sekä peruskunnostettavat leikkipaikat tulevat olemaan suurempia ja monipuolisempia kuin nykyiset.

Talvikaudella 2020-2021 pilotoidaan keinujen talvikäyttöä sekä kerätään kokemuksia ja käyttäjien palautetta leikkipaikkojen talvikäytöstä. Leikkipaikoilla ei tehdä talvikunnossapitoa. Ainoastaan talvikunnossapidon piiriin kuuluvat kulkuväylät aurataan ja hiekoitetaan leikkialueen viereen asti.

Leikkipaikan käyttäjien oma vastuu korostuu talvikaudella, sillä leikkipaikoille asetetut turvallisuusnormit eivät täyty talviolosuhteiden, lumen ja jään vuoksi. Leikkipaikkojen talvikäytöstä tiedotetaan näkyvästi ja leikkipaikkatarkastusten määrä sopeutetaan käyttökauden pidentämiseen. Keinujen talvikäyttökokeilussa saatavien kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä tulevilla talvikausilla.

Viherpalveluohjelmaluonnos, Leikkipaikat 2021-2030 oli nähtävillä 13.3.-20.4.2020. Nähtävilläolosta kuulutettiin Aamulehdessä, tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin nettisivuilla ja some-kanavissa julkaistiin ohjelmaluonnosta esittelevä video. Eri sidosryhmiä tiedotettiin laajasti. Viranomaislausunnot pyydettiin ja saatiin liikunta- ja nuorisopalveluilta, kasvatus- ja opetuspalveluilta sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –yksiköltä.

Nähtävilläoloaikana asukkailla oli mahdollisuus antaa työn sisältöä koskevaa palautetta joko internetin e-lomakkeella tai lähettämällä palaute vapaamuotoisena kirjaamoon. Määräajassa kirjaamoon saapui 13 palautetta ja e-lomakkeella palautteita jätettiin 81 kpl. Lisäksi nähtävilläoloaikana toteutettiin asukkaille kartta- ja leikkivälinekysely, johon vastasi 615 henkilöä. Lasten ja nuorten osallistuminen toteutettiin järjestämällä 4.-luokkalaisten digitaalisilla vaikuttamispäivillä kysely leikkipaikkojen mieluisimmista toiminnoista ja leikkivälineistä. Vaikuttamispäiville osallistui 751 oppilasta. Leikkipaikkaohjelman yhtenä tavoitteena on laajentaa leikki-ikää 15:een ikävuoteen asti. Yli 13-vuotiaille nuorille mieluisaa tekemistä kartoitettiin 9.-luokkalaisten Vaikuta! –päivillä. Vastauksia saatiin yhteensä 123:lta 9.-luokkalaiselta.

Palautteet otettiin huomioon palauttamalla neljä luonnosvaiheessa poistettavaksi ehdotettua kohdetta säilytettäviin tai kunnostettaviin leikkipaikkoihin sekä lisäämällä yksi uusi leikkipaikka. Yksittäisiä leikkipaikkoja koskevat asukaspalautteet sekä 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä ja 9.-luokkalaisten Vaikuta! –päivillä kerätyt kyselytulokset huomioidaan leikkipaikkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ohjelmakauden aikana uusien leikkipaikkojen jatkosuunnittelussa ja peruskunnostussuunnitelmia laadittaessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021-2030 hyväksytään ohjeellisena kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimien yleisten leikkipaikkojen toimenpidesuunnitelmana vuosille 2021-2030.

Ohjelmassa esitetyt leikkipaikkojen poistot, hallintomuutokset, peruskunnostukset sekä uusien leikkipaikkojen rakentaminen hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ilpo Sirniö ja Matti Höyssä kannattivat ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Pia Hastio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911 ja viherasiantuntija Kirsi Mäntysaari-Ukkola, puh. 044 423 5778, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 27.10.2020.

Viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021-2030 on pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka avulla kehitetään ja kunnossapidetään monipuolinen, turvallinen ja helposti saavutettava sekä riittävän laaja leikkipaikkaverkosto. Ohjelma kattaa kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimilla viheralueilla, kuten puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat, joita on ohjelmakauden alkaessa yhteensä 219 kpl. Näistä lähileikkipaikkoja on 143 kohdetta ja toiminnoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Nyt toteutettu leikkipaikkaohjelma on jatkoa Tampereen kaupungin ensimmäiselle laajamittaiselle leikkipaikkaohjelmalle, joka laadittiin vuosille 2012-2020 (Viherpalveluohjelma 2012–2020, Leikkipaikat). Toimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyiset palvelut, tarkastelujakson aikana tapahtuvat muutokset, palvelun tarjoajan velvoitteet sekä asukas- ja viranomaispalaute. Leikkipaikkaohjelma toimii samalla koosteena ohjelmakauden 2012-2020 toimenpiteistä.


Tampereen leikkipaikkaverkosto kantakaupungin alueella on menneinä vuosikymmeninä muodostunut pääosin huomattavan tiheäksi. Palvelutarjonta ja palveluiden saavutettavuus on laadukasta, mutta toisaalta osittain päällekkäisen verkoston kunnossapito on taloudellisesti raskasta. Uudis- ja täydennysrakentaminen luovat tarpeen rakentaa laajenevalle ja tiivistyvälle kaupunkialueelle uusia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkaohjelman tavoitteena on esittää realistinen ja resurssit huomioiva tavoitetila leikkipaikkapalveluista vuonna 2030 sekä tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet. Toimenpiteet on jaettu leikkipaikkojen säilyttämiseen, peruskunnostuksiin, poistamiseen, uusien leikkipaikkojen rakentamiseen sekä esitettyihin hallintomuutoksiin. Toimenpiteistä on laadittu alustava investointiohjelma, joka ohjaa vuosittaisten suunnittelu- ja rakentamisohjelmien laatimista. Ohjelmakauden aikana on suunniteltu toteutettavaksi 49 kpl leikkipaikkojen laajamittaisia peruskunnostuksia ja hallinnollisia muutoksia 2 kpl. Lisäksi on suunniteltu rakennettavaksi pääosin uusille rakentuville asuinalueille yhteensä 17 uutta leikkipaikkaa. Ohjelmakauden aikana esitetään poistettavaksi yhteensä 34 nykyistä leikkipaikkaa. Poistettavista kolme on alueleikkipaikkoja ja loput 31 lähileikkipaikkoja. Leikkipaikkojen poistot pyritään ajoittamaan siten, että korvaavaksi osoitettu leikkipaikka on joko hiljattain kunnostettu tai se kunnostetaan leikkipaikan poiston yhteydessä. Toimenpiteiden toteutuessa Tampereella on ohjelmakauden lopussa vuonna 2030 yhteensä 200 yleistä leikkipaikkaa. Suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen Tampereen leikkipaikkaverkosto on edelleen hyvin toimiva ja kattava.

Päällekkäisen leikkipaikkaverkoston kunnossapitämisestä aiheutunut peruskunnostusvaje näkyy leikkipaikoilla korjausvelkana sekä leikkipaikkojen yleisen laadun heikkenemisenä. Osana taustaselvitystä laadittiin kesällä 2019 erillistyönä korjausvelkalaskelma. Leikkipaikkojen nykykunnon mukaiseksi korjausvelaksi laskennassa saatiin yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa. Summasta 1,5 M€ muodostuu kalusteissa ja varusteissa ilmenneistä puutteista. Rakenteissa olevaa korjausvelkaa on 1,43 M€. Korjausvelaltaan selkeästi suurimmiksi osa-alueiksi nousivat leikkivälineet (n. 1,15 M€), turva-alustat (0,9 M€) sekä sitomattomat päällysteet kuten kivituhka (0,5 M€).

Tarkastelujaksolla 2012-2019 uusien leikkipaikkojen rakentamiskustannukset vaihtelivat 124 000 ja 660 000 €:n välillä riippuen leikkipaikan varustetasosta ja laajuudesta (keskiarvo 321 000 €). Samalla tarkastelujaksolla leikkipaikkojen peruskunnostuskustannus vaihteli 22 000 ja 740 000 €:n välillä (keskiarvo noin 167 000 €). Laajamittaisten peruskunnostusten lisäksi vuodesta 2015 alkaen on yli 20:lla leikkipaikalla tehty yksittäisten huonokuntoisten leikkivälineiden vaihtoa tai muita pieniä kunnostustoimenpiteitä. Toimenpiteillä on pyritty pitämään leikkipaikkaverkosto turvallisena ja käyttökelpoisena siitä huolimatta, ettei kaikkia ohjelmoituja peruskunnostuksia ole ollut mahdollista toteuttaa. Ohjelmakaudella 2021-2030 uuden leikkipaikan rakentamisen arvioidaan maksavan keskimäärin 400 000 € ja peruskunnostettavan leikkipaikan 200 000 €. Toimenpiteiden rinnalla toteutetaan tarvittaessa yksittäisten leikkivälineiden vaihtoa peruskunnostussuunnitelmaan kuulumattomilla leikkipaikoilla.

Leikkipaikat vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja säännöllisiä tarkastuksia. Useissa kohteissa kunnossapitokustannuksilla on suurempi kustannusvaikutus kuin kertaluontoisella investoinnilla. Leikkipaikkaohjelmaa toimeenpantaessa on syytä varautua kunnossapitokustannusten nousuun seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uudet rakennettavat sekä peruskunnostettavat leikkipaikat tulevat olemaan suurempia ja monipuolisempia kuin nykyiset.

Talvikaudella 2020-2021 pilotoidaan keinujen talvikäyttöä sekä kerätään kokemuksia ja käyttäjien palautetta leikkipaikkojen talvikäytöstä. Leikkipaikoilla ei tehdä talvikunnossapitoa. Ainoastaan talvikunnossapidon piiriin kuuluvat kulkuväylät aurataan ja hiekoitetaan leikkialueen viereen asti.
Leikkipaikan käyttäjien oma vastuu korostuu talvikaudella, sillä leikkipaikoille asetetut turvallisuusnormit eivät täyty talviolosuhteiden, lumen ja jään vuoksi. Leikkipaikkojen talvikäytöstä tiedotetaan näkyvästi ja leikkipaikkatarkastusten määrä sopeutetaan käyttökauden pidentämiseen. Keinujen talvikäyttökokeilussa saatavien kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä tulevilla talvikausilla.

Viherpalveluohjelmaluonnos, Leikkipaikat 2021-2030 oli nähtävillä 13.3.-20.4.2020. Nähtävilläolosta kuulutettiin Aamulehdessä, tiedotettiin kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin nettisivuilla ja some-kanavissa julkaistiin ohjelmaluonnosta esittelevä video. Eri sidosryhmiä tiedotettiin laajasti. Viranomaislausunnot pyydettiin ja saatiin liikunta- ja nuorisopalveluilta, kasvatus- ja opetuspalveluilta sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksiköltä.

Nähtävilläoloaikana asukkailla oli mahdollisuus antaa työn sisältöä koskevaa palautetta joko internetin e-lomakkeella tai lähettämällä palaute vapaamuotoisena kirjaamoon. Määräajassa kirjaamoon saapui 13 palautetta ja e-lomakkeella palautteita jätettiin 81 kpl. Lisäksi nähtävilläoloaikana toteutettiin asukkaille kartta- ja leikkivälinekysely, johon vastasi 615 henkilöä. Lasten ja nuorten osallistuminen toteutettiin järjestämällä 4.-luokkalaisten digitaalisilla vaikuttamispäivillä kysely leikkipaikkojen mieluisimmista toiminnoista ja leikkivälineistä. Vaikuttamispäiville osallistui 751 oppilasta. Leikkipaikkaohjelman yhtenä tavoitteena on laajentaa leikki-ikää 15:een ikävuoteen asti. Yli 13-vuotiaille nuorille mieluisaa tekemistä kartoitettiin 9.-luokkalaisten Vaikuta! –päivillä. Vastauksia saatiin yhteensä 123:lta 9.-luokkalaiselta.

Palautteet otettiin huomioon palauttamalla neljä luonnosvaiheessa poistettavaksi ehdotettua kohdetta säilytettäviin tai kunnostettaviin leikkipaikkoihin sekä lisäämällä yksi uusi leikkipaikka. Yksittäisiä leikkipaikkoja koskevat asukaspalautteet sekä 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä ja 9.-luokkalaisten Vaikuta! –päivillä kerätyt kyselytulokset huomioidaan leikkipaikkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ohjelmakauden aikana uusien leikkipaikkojen jatkosuunnittelussa ja peruskunnostussuunnitelmia laadittaessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021-2030 hyväksytään ohjeellisena kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimien yleisten leikkipaikkojen toimenpidesuunnitelmana vuosille 2021-2030.

Ohjelmassa esitetyt leikkipaikkojen poistot, hallintomuutokset, peruskunnostukset sekä uusien leikkipaikkojen rakentaminen hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Päätös

Viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021-2030 hyväksytään ohjeellisena kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimien yleisten leikkipaikkojen toimenpidesuunnitelmana vuosille 2021-2030.

Ohjelmassa esitetyt leikkipaikkojen poistot, hallintomuutokset, peruskunnostukset sekä uusien leikkipaikkojen rakentaminen hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
Yksittäisten leikkipaikkojen poistamisesta päätetään lopullisesti vuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Kokouskäsittely

Timo Koski oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Matti Höyssä teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Yksittäisten leikkipaikkojen poistamisesta päätetään lopullisesti vuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä."


Sonja Harmaala ja Erik Lydén kannattivat Höyssän ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän toivomusponnen.

Tiedoksi

Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Milja Nuuttila, Timo Koski, Elina Tiitinen, Kaarina Kyllönen, Mirkka Katajamäki, Heidi Sumkin, Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Maarit Voimanen (Infra Oy), Jarkko Mattila (Infra Oy), Petri Kujala (Infra Oy), Sanna-Leena Puntola (Infra Oy), Lauri Niemi (Infra Oy), Juho Jokinen (Pihahuolto Haapaniemi Oy), Marjaana Tuoriniemi, Anna Levonmaa, Milko Tietäväinen, Petri Kantola, Kimmo Myllynen, Janne Syrjä, Virpi Ekholm, Pekka P. Paavola, Kristiina Järvelä, Elina Karppinen, Hanna Montonen, Nuorisovaltuusto, Laura Saartoala (Nuorisovaltuusto), Tarja Nikupaavo-Oksanen, Lea Johansson, Anne E. Järvinen, Tiia Heinäsuo, palautteen antajat

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat