Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 294 Lumen- ja maanvastaanottoalueiden vastaanottohintojen muutos 

TRE:6297/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki järjestää osoittamillaan alueilla maan- ja lumenvastaanottoa. Vastaanottopaikat palvelevat sekä kaupungin omaa rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa, mutta vastaanottoalueiden palvelut ovat myös sovituilla ehdoilla kaikkien yksityistenkin toimijoiden käytettävissä.

Maanvastaanotosta saatavilla tuloilla katetaan kokonaisuudessaan maanvastaanoton järjestämisestä syntyviä kustannuksia, mukaan luettuna uusien alueiden hankinnasta, suunnittelusta ja luvituksesta muodostuvat kustannukset, alueiden rakentamiskustannukset sekä varsinaisen vastaanottotoiminnan päätyttyä alueen maisemointikustannukset. Varsinaisen vastaanottotoiminnan aikana kustannuksia aiheuttavat alueella tapahtuvan kone- ja henkilötyön lisäksi toiminnan koordinointi sekä erilaiset konsulttityöt (esimerkiksi ympäristötarkkailut ja raportointi).

Vastaanottopaikkojen vähentyessä ja rakentamisen volyymin vaihdellessa vastaanotettavat massamäärät ovat pienentyneet, mutta toiminnan kiinteät kustannukset eivät ole samassa suhteessa pienentyneet.

Maanvastaanoton vastaanottohintoja on tarkastettu viimeksi 1.1.2013, jonka jälkeen myös yleinen kustannustaso on noussut. Maanvastaanoton vastaanottohinta on korotuksen jälkeen samaa tasoa myös seudullisesti muiden vastaanottopaikkojen hinnoitteluun verratessa. Nykyinen vastaanottohinta on 3,40 euroa/m3 (alv 0 %).

Jatkossa selvitetään myös maa-aineslaatujen mukaan määräytyvän hinnoittelun käytettävyyttä maanvastaanotossa, millä tulevaisuudessa pyritään ohjaamaan erottelevaan kaivutapaan maa-ainesten jalostuksen ja hyötykäytön tehostamiseksi.

Lumenvastaanotosta saatavilla tuloilla katetaan kokonaisuudessaan lumenvastaanoton järjestämisestä syntyviä kustannuksia, mukaan luettuna uusien alueiden hankinnasta, suunnittelusta ja luvituksesta muodostuvat kustannukset, alueiden rakentamiskustannukset, lumikuormien mukana tulevien jätteiden käsittelykustannukset sekä varsinainen vastaanottotoiminta. Vastaanottotoiminnan aikana kustannuksia aiheuttavat alueella tapahtuvan konetyön lisäksi toiminnan koordinointi, ajoneuvotunnistusjärjestelmän kustannukset sekä erilaiset konsulttityöt (esimerkiksi ympäristötarkkailut ja raportointi).

Lumenvastaanottoalueille toimitettavan lumen määrä vaihtelee merkittävästi talven lumitilanteesta riippuen. Vastaanottoalueiden toiminnan varmistamiseksi alueilla on kiinteitä kustannuksia vuosittain, ja lunta vastaanotettaessa tarvittavan konetyön määrä on merkittävä. Erityisesti runsaslumisina talvina alueiden rajallisen pinta-alan vuoksi lunta joudutaan pengertämään korkeiksi kasoiksi ja jäädyttämään välikerroksia. Lumenkuljetuksessa käytettävän kaluston muutos on kasvattanut kuormakohtaista lumimäärää merkittävästi. Nykyään lumenkuljetuksissa käytetään merkittävästi puoliperäautoja, jolloin kuormamäärän pysyessä samana alueelle tuotava lumimäärä on suurempi kuin ennen. Tämän kasvaneen lumimäärän käsittely vaatii enemmän konetyötä verrattuna aiemmin vallinneeseen tilanteeseen. Nykyinen vastaanottohinta on 15 euroa/kuorma (alv 0 %). Jatkossa selvitetään myös kuormakokoon perustuvan hinnoittelun toteutettavuutta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Maanvastaanoton vastaanottohinta on 1.1.2021 alkaen 3,80 euroa/m3 (alv 0 %) ja lumenvastaanoton vastaanottohinta 19 euroa/kuorma (alv 0 %).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Jalo, Tarja Hakasalo (tarja.hakasalo@tampere.fi), Matti Pokkinen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Juha Junno (juha.junno@tampere.fi), Mikko Siiro (mikko.siiro@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat