Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 287 Poikkeamishakemus tontille Aunankorvenkatu 10, Lahdesjärvi, tuotanto- ja varastorakennuksen rakentaminen 

TRE:3607/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille 6128-17 haetaan lupaa rakentaa osittain kaksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus 1300 k-m2. Hanke vaatii toteutuakseen poikkeamisluvan.

POIKKEAMINEN 1: Rakennustehokkuus

Tontin 17 sallittu rakennusoikeus on 1084 k-m2, hanke ylittää rakennusoikeuden 216 k-m2.

Hakijan selvityksen mukaan rakennusoikeutta halutaan ylittää toiminnan kannalta olennaisten tilavaatimusten takia. Toiminnassa yhdistetään aiemmin useassa eri rakennuksessa tehdyt toiminnot ja työssä on tarvetta suurehkolle varastolle. Ilman osoitettua laajuutta ei rakennuksen rakentaminen ole kannattavaa. 

POIKKEAMINEN 2: Liiketilan kerrosala 

Sallittu liiketilan määrä on 5 % rakennusoikeudesta (54 k-m2), hankkeessa liiketiloille on varattu 108 k-m2.

Hakijan selvityksen mukaan rakennetaan liiketilaa, jossa on myös myytävien artikkeleiden sovitus- ja esittelytilaa ostaville ryhmille. Ryhmiä ei voida päästää varastotiloihin. Kerralla ostettavat tavaramäärät ovat joukkueurheilun luonteen takia normaalia suurempaa tilaa vaativia.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

ASEMAKAAVOITUS:

Kaupungin omistamalla tontilla 6128-17 on voimassa 21.6.2006 vahvistettu asemakaava nro 7946. Rakentamaton tontti sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-24). Tontti on laajuudeltaan 2709 m2 ja kaavan mukainen rakennustehokkuus on e = 0.40. Luvanhakijan aikomus on rakentaa paikalle nykyisen kaavan käyttötarkoituksen mukainen rakennus tehokkuudella e = 0.48, mikä olisi liki 20 % ylitys ja liiketilojen osalta kaksinkertainen ylitys kaavamääräykseen verrattuna. Kohdetta ympäröivän teollisuusalueen ajantasa-asemakaavan mukaan rakentamisen tehokkuus eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan vaihtelee eri tonteilla e= 0.3–0.6.

Lahdesjärven alueella on todettu yritysten laajentamistarvetta. Aunankorvenkadun korttelin 6128 tonteille 15, 16 ja 17 sekä Aarporankadun korttelin 6132 tontille 2 on ollut vuodesta 2015 vireillä asemakaavamuutoshanke nro 8537. Kaavamuutoshakemuksen lähtökohtana oli nostaa tonttien rakennusoikeutta tavoitteena tehokkuus e = 0.6. Lisäksi tontinomistajien tavoitteena oli tonttien laajennus. Korttelin 6128 tontteja oli ajatus laajentaa kaupungin omistamaan lähimetsään (Aunankorpi, VM-1). Kaupungin tavoitteena on ollut mahdollistaa hakijoille yrityksen laajentaminen ja yritystoiminnan jatkamisen edellytykset. 

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä vuonna 2016. Fingrid Oyj:n kommentoi kaavaluonnosta läheisen voimajohtoalueen vaikutuksista, millä on merkitystä erityisesti nyt käsittelyssä olevan poikkeamishakemuksen tonttiin 6128-17. Lausunnon mukaan voimajohdot asettavat rajoituksia maankäytön suunnittelulle ja tarkemmassa suunnittelussa olisi pyydettävä risteämälausunto. Tampereen kaupungin Ympäristönsuojelu kommentoi kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana mm. laajenevan rakentamisen vaikutuksista lähimetsään ja alueen tonttikohtaisten hulevesien viivyttämisestä.

Asemakaavamuutoshankkeen etenemistä on hankaloittanut joidenkin kaava-alueeseen liittyvien yritystonttien laajenemistarpeiden muutokset ja maanomistajien vetäytyminen hankkeesta. Tontilla 6128-15 sijaitsevan yrityksen laajenemistavoitteet on hyväksytty aiemmin poikkeamisluvalla vuonna 2011 sekä viimeisin vuonna 2019 (Yla 14.5.2019, § 141), jolloin asemakaavamuutos oli vielä vireillä, mutta tontin 6128-15 rakennustehokkuudeksi on muodostunut e = 0.51 poikkeamisluvilla. Saavutettu tonttitehokkuus noudatti tuolloin vielä vireillä olevan asemakaavaluonnoksen tavoitetta.

Hankkeesta vetäytymisten tuloksena asemakaavamuutoshankkeen aluerajaus on supistunut koskemaan ainoastaan kaupungin omistamaa tonttia 6128-17 ja sen etelärajaan liittyvää Aunankorven lähimetsää. Kaavamuutoksen toteutus järkevästi ja taloudellisesti sekä yritysten tarpeita vastaavaksi on osoittautunut tarpeettomaksi ja kaavarajauksen muuttuessa lisäksi mahdottomaksi, joten asemakaavamuutoshanke on lakkautettu. 

Fingridiltä pyydettiin vireillä olevasta poikkeamislupahakemuksesta risteämälausunto voimajohdon varoalueen läheisyydessä suoritettavan rakentamisen vuoksi. Rakennus on asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa tontin itärajaan ja sitä myöten kulkevaan vaara-alueen rajaan kiinni. Hankkeen asemapiirroksen mukaisesti rakennus sijoitetaan 5 m etäämmälle tontin itärajasta. Rakennuspaikka on Fingridin lausunnon mukainen ja hyväksyttävissä, mutta rakennuslupavaiheessa tulee kuitenkin huomioida lausunnon mukainen ohjeistus.

Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikön kommentin mukaan hanke on puollettavissa, mikäli rakennusoikeuden ylitys ei aiheuta haittaa ympäröivälle Aunankorven viheralueelle. Lisäksi yksikön kommentin mukaisesti rakennuslupavaiheessa hakemukseen tulee liittää hulevesisuunnitelma ja mahdolliset maastoleikkaukset ja -luiskaukset on hoidettava rakennuskohteen tontin rajojen sisällä. 

Tampereen kaupungilla on meneillään hanke, jossa suunnitellaan Vuoreksen raitiotien kytkemistä Tampereen raitiotiejärjestelmään. Aunankorvenkatu on yksi Vuoreksen haaran linjausvaihtoehdosta. Linjaus sivuaa aiottua rakennuspaikkaa, mistä johtuen on pyydetty mielipide raitiotiehankkeen suunnittelijaosapuolelta (Ramboll). Suunnittelijan mukaan raitiotietä koskevat ratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä, mutta tällä hetkellä Aunankorvenkadun tontin 17 kehittämisen ja raitiotien suunnitelmien välillä ei ole suuria ristiriitoja. Raitiotien toiminnan kannalta liikenteen joustavuus ja tonttiliittymän esteettömyys tulee varmistaa. Esimerkiksi tonttiliittymiä ei saisi sulkea portilla, jonka edessä ajoneuvot joutuisivat pysähtymään. Hakemuksen asemapiirroksen mukaan rakennuspaikka ei ole tontin rajassa kiinni, joten piirroksessa osoitetun rakennuspaikan voidaan todeta olevan myös raitiotielinjauksen kannalta hyvä ratkaisu.

Hakemuksen mukaisesti esitetty rakennustehokkuudesta poikkeaminen on maltillinen ja verrattavissa alueen vastaaviin hankkeisiin ja nuorempiin ajantasaisiin asemakaavoihin. Liiketilojen kerrosalan korotus on kaksinkertainen. Hakijan mukaan liiketilassa on myytävien artikkeleiden sovitus- ja esittelytilaa tuotteita ostaville ryhmille ja kerralla ostettavat tavaramäärät ovat joukkueurheilun luonteen takia normaalia suurempaa tilaa vaativia. Liiketilan kerrosalan ylityksellä ei todeta olevan merkittävää haittaa. Hankkeen asemapiirroksessa tontille on osoitettu asemakaavamääräyksen (1ap/100 m2) vaatimat 13 autopaikkaa, joiden tulee mahtua tontille. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että mikäli hanke on mahdollista toteuttaa tontilla liitteenä olevan  asemapiirroksen mukaisesti sekä Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksikön kommentin ja Fingridin lausunnon mukaisesti, poikkeaminen rakennustehokkuudesta tai liiketilan kerrosalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus yritystalouteen. 

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Aunankorvenkatuun, ja lännessä teollisuustonttiin. Rakennuspaikan itä- ja eteläosa on virkistysaluetta. Lähialueelle on aiemmin myönnetty 6 poikkeamislupaa. 

Asemakaava 7946: Korttelin 6128 pääkäyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-24). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tonttitehokkuus e= 0.40, jonka kokonaiskerrosalasta saadaan käyttää enintään 5 % liike- ja toimistotiloina. Autopaikkoja tulee osoittaa yksi autopaikka tilojen 100:a kerrosalaneliömetriä kohden. Tontin 17 pohjoisrajaa lukuun ottamatta koko tontti on rakennusalaksi osoitettua aluetta.

Asemapiirros: Uusi kaksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus on pinta-alaltaan 1300 m2. Ajoyhteys tontille tapahtuu Aunankorvenkadulta tontin luoteiskulmasta. Aiotun rakennuksen ja tontin pohjois- ja itärajan väliin jää 5 m tilaa huoltoväylälle ja tontin pohjois-itäraja pengerretään kivikorein. Tontille on osoitettu yhteensä 13 autopaikkaa, joista neljä sijaitsee rakennuksen länsisivulla ja 9 sijaitsee tontin etelärajalla. Rakennuksen koko on 34,8 m x 30 m. Rakennuksen eteläsivulle on osoitettu paikka jätekontille

Julkisivut ja leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen neljä julkisivua ja luettelo rakennuksen julkisivumateriaaleista ja –väreistä sekä poikkileikkauskuva ja luettelo rakennuksen rakennetyypeistä. Rakennuksen korkeus on 8,5 m maanpinnasta. Rakennus on osittain kaksikerroksinen ja harjakattoinen.

Pohjapiirustus: Pohjapiirustuksessa esitetään koko rakennuksen sekä kahden eri kerroksen mitoitus, rakennuksen tilanjako, eri tilojen nimet käyttötarkoituksen mukaan ja tilojen pinta-alat. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat myymälätilat, toisessa kerroksessa on toimisto- ja taukotiloja.

Fingrid Oyj:n lausunto AE-1064-8-46, 7.9.2020

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-330-6128-17 Lahdesjärven kaupunginosassa osoitteessa Aunankorvenkatu 10 lupa saada poiketa rakennustehokkuudesta ja liiketilan kerrosalasta tuotanto- ja varastorakennuksen rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti sillä ehdolla, että:

- rakennuslupavaiheessa hakija toimittaa hulevesisuunnitelman; ja 

- mahdolliset maastoleikkaukset ja -luiskaukset hoidetaan rakennuskohteen tontin rajojen sisällä.

Rakentamislupavaiheessa tulee myös huomioida Fingrid Oyj:n 7.9.2020 päivätty lausunto.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Fingrid Oyj:n risteämälausunto 5.8.2020. Lausunnossa todetaan rakentamisen olevan esitetyn mukaisesti  hyväksyttävää. Lausunnossa on  mahdolliseen rakennuslupavaiheeseen lisäohjeita, jotka tulee huomioida. Lausunto on kokonaisuudessaan hakemuksen liitteenä.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Fingrid Oyj

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat