Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 290 Poikkeamishakemus tontille Pyynikki, Pyynikintie 29, rakennuksen laajentaminen 

TRE:4636/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. 

Pyynikin Trikoon teollisuusrakennusten muutokseen liittyy vireillä oleva asemakaavan muutos, jossa vanhojen teollisuusrakennusten käyttö muuttuu asumiseen ja siihen liittyviin liike- ja palvelutiloihin.

Pyynikin Trikoon vuosina 1937-1947 rakennettu teollisuusrakennuksen osa muutetaan hotelli- ja liiketiloiksi. Hankkeeseen liittyvä, Pyynikintien varren rakennusrungon katolle rakennettava yksikerroksinen lisärakennusosa muodostaa vanhan teollisuusrakennuksen vaipan ulkopuolista kerrosalaa ja tontille osoitettu rakennusoikeus ylittyy. Yksikerroksisen osan katolla oleva vanha IV-konehuone puretaan ja sen osalta poiketaan asemakaavassa rakennusosalle annetusta suojelumääräyksestä. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeus

Rakennusosan rakennusoikeus 3 500 k-m2 ylittyy 354,5 k-m2 (10,1 %). Tontin kokonaisrakennusoikeus 36 500 k-m2 ylittyy aiemmin myönnetyn rakennusoikeuden ylityksen kanssa yhteensä 700 k-m2 (1,9 %).

POIKKEAMINEN 2: Asemakaavan suojelumääräys

Asemakaavassa rakennusosalle on annettu suojelumääräys sr-33: "Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja."

Asemakaavoitus:

Tontilla on vireillä kaavamuutos, jonka tavoitteena on kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Alueelle on jo tullut ja tulee kaavamuutoksen myötä teollisuustilojen sijaan asuntoja ja hotelli sekä liike- ja palvelutiloja.

Teollisuusrakennuksen osa muutetaan hotelli- ja liiketiloiksi. Rakennus 212 on Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan rakentunut vuosina 1937-47. Tässä yhteydessä halutaan purkaa tarpeettomaksi käynyt suodatinhuoneena ja sittemmin IV-konehuoneena toiminut rakennuksen osa, jolloin poiketaan asemakaavan suojelumääräyksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa purkaa. Pihanpuoleisen yksikerroksisen laajennusosan päälle vuonna 1953 rakennettu suodatinhuone sijoittuu rakennuksen kolmekerroksisen osan ikkunoiden eteen. Sijoittuessaan takana olevan päärakennusrungon ikkunoiden eteen se haittaa oleellisesti uusien toimintojen suunnittelua. Vanhan konehuoneen muuratut ulkoseinät ovat ohuemmat kuin varsinaisessa rakennuksessa. Mikäli se otettaisiin muuhun käyttöön, se jouduttaisiin lisälämmöneristämään ulkopuolelta. Tällöin rakennusosan ulkonäkö muuttuisi nykyisestä ja julkisivupinta olisi eri tasossa kuin alla olevassa osassa. 

Pyynikintien varressa olevan rakennuksen osan päälle rakennettavaan, 354,5 k-m2 suuruiseen lisäosaan sijoittuu hotellin lounge, joka on olennainen osa sen toimintoja ja vetovoimaa. Hakijan mukaan laajennus toimii hotellin yhteistilana, mutta on avoinna myös naapurustolle kahvilana/baarina ja tilaa vuokrataan myös ulos juhlatilaksi. Mahdollisimman matalana toteutettava, yksikerroksinen laajennus piiloutuu idästä katsoen viereisen rakennuksen IV-konehuoneen taakse. Kapea korotusosa sijoittuu rakennusrungon keskelle, kauas kadun ja pihan puoleisesta räystäslinjasta, joten se on alisteinen vanhoille tehdasrakennuksille. Se ei haittaa näkymiä harjulta, kadulta eikä naapurirakennuksista.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että hanke on kulttuuriympäristöarvojen osalta lähtökohtaisesti mahdollinen. Lausunnon mukaan entisen suodatinhuoneen rakennetun ympäristön arvot eivät ole niin merkittäviä, että sen purkaminen ei tässä tilanteessa olisi mahdollista. Korotusosa on maltillinen ja sopeutettavissa Pyynikin trikootehtaan teollisuusrakennusten kokonaisuuteen. Selkeiden sisäänvetojen ansiosta korotusosan kaupunkikuvallinen vaikutus jää luonteeltaan alisteiseksi verrattuna voimakkaisiin punatiilisiin tehdasrakennusten massoihin.

Pyynikintien varren rakennusrungon katolle rakennettava yksikerroksinen lisärakennusosa muodostaa vanhan teollisuusrakennuksen vaipan ulkopuolista kerrosalaa, joka ylittää rakennusosalle annetun rakennusoikeuden 354,5 k-m2 (10,1 %). Tontin kokonaisrakennusoikeus 36 500 k-m2 ylittyy aiemmin myönnetyn rakennusoikeuden ylityksen kanssa yhteensä 700 k-m2 (1,9 %).

Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei muodosta tontin rakennuskannan kokonaisuuteen nähden merkittävää rakennusmassaa ja korotus koskee ainoastaan yhtä rakennusosaa. Rakennusoikeudesta poikkeaminen ei aiheuta haittaa naapurikiinteistöjen käytölle. Korotus ja sen kerrosalan lisäys tullaan huomioimaan vireillä olevassa asemakaavassa.

Laajennuksella ja rakennusosan purkamisella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta sekä asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun hotelli saa laajennusosaan toimintaansa monipuolistavia tiloja.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu pohjoisessa Pyynikintiehen, Idässä Trikookujaan, etelässä Atlaspuistoon ja asuinkerrostalotontteihin sekä lännessä Nahkakujaan. Lähialueelle on aiemmin haettu viisi poikkeamislupaa, joista kaksi on hyväksytty, yksi on hylätty ja kaksi on vielä vireillä.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös julkisten palvelujen tiloja, asuntoja sekä pysäköintilaitos. Rakennusoikeus on 36 500 k-m2.  Autopaikkoja tulee osoittaa 1 autopaikka 100 m2 kohti, 1 autopaikka asuintilan 85 m2 kohti. 

Asemapiirustus: Muutosalue sijaitsee tontin pohjoisreunalla, Pyynikintien varressa. Laajennusosa on pinta-alaltaan 354,5 k-m2

Ilmakuvat etelästä ja lännestä: Ilmakuvissa näkyy purettava IV-konehuone sisäpihan puolella sekä katto, jolle laajennusosa tulee.

IV-konehuone vastapäisestä ikkunasta: Näkymä purettavalle IV-konehuoneelle päin.

Julkisivut pohjoiseen ja etelään: Laajennusosa näkyy tehdasrakennuksen katolla. Seinät ovat pääosin lasia. Kattomuoto on loiva aumakatto.

Kuvat 1 ja 2 sisäpihalta: Valokuvissa näkyy maantasosta katsottuna sisäpihalla näkyvä purettava IV-konehuone.

Lausunto maakuntamuseo: Maakuntamuseon lausunto.

Leikkaus: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva, jossa laajennusosa on rakennuksen katolla, sisäänvedettynä rungon keskellä.

Näkymä Pyynikintieltä: Kuvassa on esitetty, miten laajennusosa näkyy katumaisemassa. Laajennus on sisäänvedetty eikä siten näy kovin laajasti Pyynikintien katunäkymässä.

Pohjapiirustus 2. kerros: Pohjapiirustuksessa on esitetty mm. toisessa kerroksessa sijaitsevat hotellihuoneet sekä kerroksen lounaiskulmassa sijaitseva purettava IV-konehuone.

Pohjapiirustus 4. kerros: Pohjapiirustuksessa on esitetty laajennusosa, joka on yhtä avonaista lasiseinäistä tilaa. Hissit sijoittuvat laajennuksen keskelle sen itäreunaan. Porrashuone sijoittuu tilan koilliskulmaan.

Pohjapiirustus katto: Pohjapiirustuksessa on esitetty laajennuksen katto sekä purettava IV-konehuone, joka sijaitsee laajennuksesta lounaaseen.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijoina ovat kiinteistön omistavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-134-492-9 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta ja asemakaavan suojelumääräyksestä rakennuksen laajentamiseksi ja IV-konehuoneen purkamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Pyynikin kaupunginosassa, osoitteessa Pyynikintie 29 sillä ehdolla,

että rakennuslupavaiheessa suunnitelmista pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että hanke on kulttuuriympäristöarvojen osalta lähtökohtaisesti mahdollinen. Entisen suodatinhuoneen rakennetun ympäristön arvot eivät ole niin merkittäviä, että sen purkaminen ei tässä tilanteessa olisi mahdollista. Korotusosa on maltillinen ja sopeutettavissa Pyynikin trikootehtaan teollisuusrakennusten kokonaisuuteen. Selkeiden sisäänvetojen ansiosta korotusosan kaupunkikuvallinen vaikutus jää luonteeltaan alisteiseksi verrattuna voimakkaisiin punatiilisiin tehdasrakennusten massoihin. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Rakennuslupakuvat pyydetään toimittamaan lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Pirkanmaan ELY-keskus:

Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole tarvetta lausua asiassa.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat