Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 289 Poikkeamishakemus tontille Ristinarkku, Kässälänkatu 11, teollisuusrakennuksen laajentaminen 

TRE:4619/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa

Tontilla olemassa olevan rakennuksen lastauskatos on rakennettu umpeen, minkä johdosta tontin rakennusoikeus ylittyy 375 k-m2 (26,4 %). 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Rakennusoikeus

Tontin rakennusoikeus 1 420 k-m2 ylittyy 375 k-m2 (26,4 %).

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee Ristinarkun itäosassa olevan teollisuusalueen reunalla. Asemakaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeus on tonttitehokkuuden e=0,25 mukaan 1 420 k-m2.

Terminaali- ja varastorakennuksen päädyssä oleva lastauskatos on rakennettu umpeen ja se on muutettu puolilämpimäksi varastotilaksi. Tästä on seurannut tontille sallitun rakennusoikeuden ylittyminen 375 m2:llä (26,4 %).

Rakennuksessa harjoitetussa liiketoiminnassa on tapahtunut toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena lastaustilan tarve on vähentynyt huomattavasti ja vastaavasti varastotilan tarve on kasvanut. Tästä syystä on ollut tarve muuttaa lastauslaiturin alue varastotilaksi, jolloin toiminnan vaatimat asiat on saatu ratkaistua. Laajennuksen vaikutus kaupunkikuvaan on vähäinen, koska rakennuksen ulkonäkö on muuttunut ainoastaan kadulle päin olevan julkisivun osalta, kun lastauslaiturin avoin osa on rakennettu umpeen. Rakennusmassan koko ei ole kasvanut. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen rakennusoikeudesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun kiinteistöllä toimivalla yrityksellä on toimintansa kannalta tarkoituksenmukaiset tilat.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu koillisessa osin puistoon ja osin pientalotontteihin, kaakossa teollisuustonttiin, lounaassa Kässälänkatuun sekä luoteessa puistoon. Lähialueelle ei ole aiemmin haettu poikkeamislupia.

Asemakaava: Tontin pääkäyttötarkoitus on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Kullekin tontille tulee rakentaa yksi asunto siten, että asunnon kerrosala on pienempi kuin teollisuustilojen kerrosala. Liiketiloja saa tontille sijoittaa 10 % kokonaiskerrosalasta. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Tontin ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 180 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Tontilta on varattava yksi autopaikka asuntoa ja jokaista teollisuus-, toimisto- ja liiketilan kolmea työntekijää kohti. Tonttitehokkuus e= 0,25, jonka perusteella tontin rakennusoikeus on 1 420 k-m2.  Suurin sallittu kerrosluku on yksi. 

Asemapiirustus: Teollisuus- ja varastorakennus sijaitsee tontin koillisosassa, peittäen lähes puolet tontin pinta-alasta. Tontin länsikulmassa on yksi asuinrakennus. Muu osa pihaa on varattu ajoneuvoliikenteelle. Tontin rakennusoikeus on 1 420 k-m2. Laajennus on pinta-alaltaan 380 k-m2. Rakennusoikeus ylittyy 375 k-m2.

Julkisivu etelään: Rakennus on yksikerroksinen, harjakattoinen rakennus. Vesikate on ruskeaa profiilipeltiä ja julkisivut keltaista profiilipeltiä. Umpeen rakennettu lastauslaituri ja uusi seinä näkyvät rakennuksen oikeassa päädyssä.

Pohjapiirustus: Umpeen rakennetun lastauslaiturin paikalla on nyt iso varasto sekä sen etuosassa taukotila.

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakija tiedot. Hakijana on kiinteistön omistava yritys. Henkilötietoja sisältävän liitteen verkkojulkisuutta on rajattu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-15-4940-17 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta lastauslaiturin muuttamiseksi varastoksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Ristinarkun kaupunginosassa, osoitteessa Kässälänkatu 11.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on saatu lausunto kiinteistötoimelta, jolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

 

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat