Yhdyskuntalautakunta, kokous 10.11.2020

§ 288 Poikkeamishakemus tontille Tampellan esplanadi 14, Tampella, putkikeräysjärjestelmän imukeräysaseman rakentaminen 

TRE:4967/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille 837-109-969-2 haetaan lupaa rakentaa 500 k-m2 suuruinen Ranta-Tampellan kaupunginosan putkikeräysjärjestelmän imukeräysasema (koonta-asema). Tontin koko on 1010 m2. 

POIKKEAMINEN 1: Rakennusala

Rakennus ylittää rakennusalueen rajan tontin pohjoisosalla, ylitys n. 9 m x 18 m.

Hakijan perustelut: "Imukeräysaseman toiminnallisuus edellyttää pitkää julkisivuosaa jätelajien keräyskonttien tyhjennystä varten. Keräyskontit vedetään rakennuksesta ulos suurten nosto-ovien kautta. Aseman piha-alueelta edellytetään riittävästi vapaata tilaa raskaille ajoneuvoille operoida. Viereiselle tontille sijoittuu päiväkoti, joten on ensiarvoisen tärkeää, että operointi tapahtuu omalla tontilla, suljetulla/aidatulla alueella."

POIKKEAMINEN 2: Rakennusoikeus

Sallittu kerrosala on 400 k-m2, rakennetaan peruskerros 455 k-m2 + parvikerros 42 k-m2 = 497 k-m2. Rakennusoikeuden ylitys on 24 %. 

Hakijan perustelut: "Kerättävä jätelaji edellyttää kullekin jätelajille omaa keräyskonttia.

Prosessien toiminnallisuus, varoetäisyydet ja työturvallisuus sekä laitteistojen huollettavuus edellyttävät tilamitoitukselta määräysten mukaiset minimivaatimukset.

Teknisten laitteistojen, kuten esim. pumppuhuoneen ja sähkökeskusten tilatarve suojaetäisyyksineen kyseisissä laitoksissa on huomattavan suuri."

POIKKEAMINEN 3: Asemakaavan autopaikkavaatimus

Asemakaavan edellyttämä autopaikkavaatimus on 1ap/110 m2. Aiotun kerrosalan mukainen autopaikkavaade on 5 autopaikkaa, lupaa haetaan kolmen autopaikan vähennykselle. 

Hakijan perustelut: "Kyseessä on miehittämätön laitos, ei pysyviä työpaikkoja. Tontin ahtauden vuoksi piha-alue varataan lähinnä raskaalle ajoneuvokalustolle."

KUULEMINEN: Kaupunki kuuli naapurit myös rakennuslupaa varten. Hankkeesta tuli muistutuksia läheisistä taloyhtiöistä. Muistutuksissa esiin nousseet asiat:

- koonta-aseman toiminnasta aiheutuu haju- ja meluhaittaa läheiselle asutukselle, päiväkodille ja puistoalueelle ja haitat alentavat lisäksi lähialueen asuntojen arvoa merkittävästi

- koonta-aseman ajoneuvoliikenne päiväkodin läheisyydessä on turvallisuusriski lapsille

- koonta-aseman rakentamisessa ilmenneen poikkeamistarpeen ja toiminnasta aiheutuvien haittojen laajuuteen nähden sekä liikenteen turvallisuusriskien minimoimiseksi rakennuskohde tulisi osoittaa tarkoitukseen sopivampaan paikkaan 

- naapurikuuleminen on rajattu hyvin suppealle alueelle verrattuna hajumallinnuksen tulokseen, lisäksi hanketta koskeva aineisto selvityksineen tulisi olla saatavana ennen naapurikuulemista

- mikäli hanke etenee rakennuslupavaiheeseen, naapurikuuleminen vaaditaan uudelleensuoritettavaksi

Koska henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu, päätöksen liitteeksi on laadittu kooste naapurihuomautuksista ilman henkilötietoja.  

ASEMAKAAVOITUS: Ranta-Tampellan yleissuunnitelma, jonka kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi 29.11.2010, oli tarkoitettu asemakaavoituksen rungoksi, jonka pohjalta on laadittu asemakaava. Koonta-aseman lopullinen sijaintipaikka korttelissa 969 on varmistettu ja hyväksytty asemakaavassa nro 8333, joka on astunut voimaan 27.09.2013. Koonta-aseman sijainti on asemakaavassa merkinnällä ET-12, Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa jätelajien putkijärjestelmän koonta-asemaa varten. Tontille suunniteltu toiminta on asemakaavan mukaista ja sen haittavaikutusten merkittävyys on arvioitu jo kaavoitusvaiheessa. Ranta-Tampellan alueelle on rakenteilla asemakaavan mukaisia asuinkerrostaloja, joihin rakennetaan jätteiden putkikeräysjärjestelmä, joten jätteenkeräysaseman rakentaminen on ajankohtainen.

Jätehuollon keskittäminen yhteen paikkaan on myös tutkittu asemakaavalla: nykyisellä paikallaan koonta-aseman on todettu parantavan Ranta-Tampellan alueen liikenneturvallisuutta. Koonta-aseman ja tulevan päiväkodin liikenne hoidetaan samasta liittymästä Tampellan esplanadin puolelta ja se noudattaa Tampereen kaupungin laatimaa katusuunnitelmaa. Rakennussuunnitelmissa on huomioitu myös tulevan päiväkodin sijainti ja katualueen yleinen turvallisuus rajaamalla tontti rakenteellisella aidalla ja portilla siten, että ulkopuoliset eivät pääse asema-alueelle.

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on ilmennyt hankkeen olevan mahdoton toteuttaa täysin asemakaavan mukaisesti. Hanketta on esitelty Tampereen kaupungin laaturyhmälle ensimmäisen kerran 19.6.2019, jolloin suunnitelmista annettiin palautetta jatkotyöskentelyä varten. Vireillä olevan poikkeamishakemuksen suunnitelmat on hyväksytetty laaturyhmässä uudelleen 17.6.2020, jolloin on keskusteltu hankkeen toteuttajien kanssa ja käyty läpi kaupungin eri yksiköiden edustajien antamat lausunnot hankesuunnitelmista. Hankkeen eteneminen rakennuslupavaiheeseen on todettu esitetyillä suunnitelmilla mahdolliseksi ja perustelluksi, mutta rakennuslupavaiheeseen eteneminen vaatii ensin poikkeamisluvan.

Asemakaavan rakennusalueen raja ylittyy ja toisaalla myös alittuu, mutta hanke pysyy kuitenkin tonttirajojen sisäpuolella. Rakennusalueen rajan muuttaminen tuo piha-alueelle enemmän tilaa koonta-asemalla operoiville raskaille ajoneuvoille. Rakennusalueen muutoksella kuten rakennuksen kerrosalan lisäyksellä on koonta-aseman prosessien toiminnallisuuden, teknisten laitteiden sekä turvallisuuden kannalta olennainen merkitys. Asema on miehittämätön laitos, jolloin autopaikoille ei ole asemakaavan mukaista tarvetta. Piha-alueella operoidaan raskailla ajoneuvoilla. Jotta operointi voidaan suorittaa aitauksen sisällä, parkkipaikkojen vähentäminen viidestä kahteen tuo lisää liikkumatilaa piha-alueelle ja luodaan myös liikenne- ja työturvallisuutta. Hakemuksen mukaiset poikkeamiset ovat perusteltuja ja puollettavissa.

Yhdessä naapurihuomautuksessa mainittiin myös kuulemisesta. Poikkeamislupahakemus ja rakennuslupavaiheen kuuleminen on suoritettu samalla kertaa 4. -25.9.2020. Kuuleminen on suoritettu MRL:n 133 §, 173 § sekä MRA:n 65 § ja 86 § mukaisesti ja kuulemisaika on lain mukaan vähintään 7 päivää. Kaupungin kuullessa naapurit poikkeamisluvan yhteydessä kuulemisaika on vakiintuneen käytännön mukaan pääsääntöisesti 21 vuorokautta. Kuulemiskirjeessä selvitetään hakemuksen tiedot ja poikkeamiset ja kuten kuulemiskirjeestä ilmenee, hankkeeseen liittyvä materiaali on saatavissa ja nähtävissä kuulemisen aikana, jolloin lupakäsittelijä vastaa hanketta koskeviin kysymyksiin. Kun hankkeen lupakäsittely on käynnistynyt, se voi edetä naapurikuulemisaikana. Kuulemisen aikana ja sen jälkeen voi ilmetä vielä selvitystarpeita. Hankkeen selvitysaineisto julkaistaan aina päätöksen liitteenä. 

Tontille suunniteltu toiminta on asemakaavan mukaista. Esitetyt asemakaavasta poikkeamiset liittyvät rakentamiseen ja järjestelmän valmiiksi toteuttamiseen ja ovat merkittäviä koonta-aseman toiminnan kannalta sekä yleisen että työturvallisuuden kannalta. Siten hankkeen poikkeamiset ovat puollettavissa. Asemakaavoitusyksikkö katsoo, että selvitetyt melu- ja hajuhaitat liittyvät erityisesti rakennuslupavaiheeseen, mutta edellyttää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään asennettavaksi aktiivihiilisuodattimen tai vastaavan vähentämään toiminnan mahdollisia haittavaikutuksia. Rakennuslupavaiheessa jätteiden keräysputkilinjaston suunnittelussa tulee huomioida päiväkodin tontin pihalaajennus ja puuston mm. lehtikuusien säilyminen päiväkodin tontin pohjoispuolella. Rakennuslupavaiheessa tulee huomioida myös Väyläviraston naapurikuulemislausunto. Naapurihuomautuksissa pyydettiin uusintakuulemista rakennusluvan yhteydessä. 

Asemakaavayksikkö toteaa, että hakemuksen suunnitelmien pohjalta ja päätösesityksen mukaisesti toteutettuna poikkeaminen rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

LIITTEET:

Sijaintikartta: Kartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka liittyy eteläosaltaan rautatiealueeseen, itäpuolelta suojaviheralueeseen ja pohjoispuolelta tonttiin, joka on varattu päiväkotia varten. Rakennuspaikan länsisivu rajautuu Tampellan esplanadiin, radan alikulkutunnelin läheisyyteen. Kartta-alueelle on merkitty alueelle aiemmin hyväksytyt kolme poikkeamislupaa. Ranta-Tampellassa on vireillä kaksi muuta poikkeamishakemusta.

Asemakaava nro 8333: Kohteen kortteli on 969, jossa on kaksi tonttia. Tontti 1 on ”Yleisten rakennusten korttelialue” merkinnällä Y ja se on varattu päiväkodille. Korttelin 969 tontti 2 on koonta-asemalle osoitettu rakennuspaikka merkinnällä ET-12, joka on käyttötarkoitukseltaan ”Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jolle saa rakentaa jätelajien putkijärjestelmän koonta-asemaa varten”. Kohdetontin eteläpuolella on rautatiealue (LR) ja idässä on Telakan suojaviheralue (EV). Kohteen rakennusoikeus on 400 k-m2. Kaavassa pistekatkoviivalla osoitettu rakennusala on tummennettu. Rata-alueeseen rajoittuvalle osalle on tarkoitus rakentaa korkeampi rakennusmassa ja kohti pohjoista rakennusmassa madaltuu. Tontille tulee osoittaa 1 autopaikka tilojen 110 m2 kohti ja pysäköintialue on osoitettu tontin länsiosaan (p). Rakennuslupavaiheessa on huomioitava tärinä (tär-3) ja runkomelu ja on pyrittävä vaimentamaan junaliikenteen aiheuttama värähtely (run-1). Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavaa (rol-8333). 

Rakennustapaohje 8333: Asemakaavaa täydentävät ohjeet, joilla ohjataan rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnittelua ja toteuttamisen laatutasoa.

Asemapiirustus: Rakennus sijaitsee tontin itäosassa, puolet tontista on piha-aluetta. Ajoyhteys tontille tapahtuu Tammelan esplanadin kautta, tontin pohjoisreunasta. Tontin rakennusoikeus on 400 k-m2. Uudisrakennus on pinta-alaltaan 497 m2. Kuvassa rakennusalan ylitys on osoitettu tontin pohjoisosaan oranssilla värityksellä. Kaksi autopaikkaa sijaitsevat tontin länsiosalla. Piha-alueen keskelle on osoitettu vapaata tilaa vaativa ajoneuvon pyörähdyssäde. 

Pohjapiirustus: Rakennuksessa on 455 m2 halli, jonka perällä on kaksi varasto/teknistä tilaa sekä pumppuhuone. Rakennuksen eteläsivulla on 42 m2 parvi, jossa sijaitsee valvomo ja sosiaalitilat. Kuvassa näkyy tontin aitaus ja pihan länsiosassa kaksi autopaikkaa.

Julkisivut: Rakennus on viisto- ja viherkattoinen ja se sijaitsee osittain maan alla rinteessä. Näkyvin julkisivu viherkattoineen, ikkunoineen ja ovineen avautuu länteen. Pohjoisen näkymä on rakennuksen piha-alue ja viherkattoa. Rakennuksen eteläinen julkisivu rajautuu rautatiealueeseen. Julkisivu itään on lähes kokonaan maan alla. Pääjulkisivumateriaalit ovat metallilamellia ja –poimulevyä selä muuriosa uritettua ja lasuurimaalattua betonia. Rakennus on vaalean harmaa ja muuri vaalean ruskea. 

Leikkauskuva: Liitteessä on esitetty rakennuksen poikkileikkauskuva. Kuvassa osoitetaan rakennuksen mittoja kuten hallin alin korkeus 4560 mm ja korkein 6750 mm, hallin lattiakorko +97,530 sekä parvikerroksen valvomon lattioakorko +100,530. Viistokaton räystäskorkeudet ovat pohjoisessa +103.030 ja etelässä +105.300.

Havainnekuva Tampellan esplanadilta

Hajumallinnus: 14.9.2020, Enwin Oy

Meluselvitys: 14.9.2020, työ 15989, Taratest Oy

Kooste naapurihuomautuksista

Väyläviraston lausunto: sähköposti 25.9.2020

Poikkeamislupahakemus: Liitteessä on kerrottu hankkeen, rakennuspaikan ja hakijan tiedot. Hakijana on Tampereen kaupunki.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontilla 837-109-969-2 lupa saada poiketa rakennusalasta, rakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä putkikeräysjärjestelmän imukeräysaseman rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti IX (Tampella) kaupunginosassa, osoitteessa Tampellan esplanadi 14 sillä ehdolla, että:

- jäteaseman hajuhaittojen ehkäisemiseksi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään asennetaan aktiivihiilisuodatin tai vastaava;

- jäteaseman toimintaan liittyvien, mahdollisten lähiympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten vähentämiseksi tulee pyytää lausunto kaupungin ympäristönsuojelun yksiköltä rakennuslupavaiheessa; ja

- rakennuslupavaiheessa kuullaan naapurit uudelleen.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti Höyssän ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Lausunnot

Väylävirastoa kuultiin naapurikuulemisen yhteydessä. Poikkeamislupahakemuksesta ei ollut huomautettavaa. Rakennuslupavaihetta koskien Väylävirasto muistuttaa rakennuspaikan sijainnista rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella, mikä tulee huomioida rakentamisessa. Lausunto on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Väylävirasto, muistuttajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat